قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی :

دید کلی :
هدف از این تحقیق قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی بصورت کامل مورد بررسی قرار می گیرد


توضیحات کامل :

دانلود تحقیق رشته حقوق

قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی

 

 

 

 

 

قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی 

1.5.2. مبحث اول: کنوانسیونها

1.1.5.2.گفتار اول: کنوانسیون منع برده داری

همانگونه که در تعریف یاد شده از قاچاق انسان در کنوانسیون پالرمو و همچنین قانون مبارزه با قاچاق انسان آمده است یکی از مواردی که باعث تحقق جرم مذکور می گردد, حمل و نقل و ترانزیت افراد به قصد بردگی است. اصولاً می توان گفت که قاچاق انسان شکل جدیدی از بردگی سنتی محسوب می گردد. هم چنان که به ویژه از سال 1990 و پس از انحلال پیمان ورشو, تجارت زنان در اروپا تحت عنوان ( بردگی سفید ) انجام می شود . به همین جهت و به دلیل رابطه و نسبت نزدیکی که قاچاق انسان و زنان با برده داری و تجارت برده داشته است, لازم است به موازات بررسی و ملاحظه اسناد مربوط به مبارزه با خرید و فروش و قاچاق انسان به تلاش هایی که در سطح بین المللی برای مبارزه با برده داری و الغا آن صورت گرفته نیز اشاره شود.

 

البته شایان ذکر است که در خصوص سابقه منع بردگی, علاوه بر 26 سند و معاهده بین المللی که قبل از سال 1945و منشور لندن به این جرم اشاره کرده اند. پس از این تاریخ نیز بیش از40 سند و معاهده بین المللی برده داری, تجارت برده و نهادهای مشابه را منع نموده اند. بنابراین در حال حاضر بیش از 70 سند و معاهده بین المللی در مورد این جرم وجود دارد . که از این میان, در این گفتار, دو سند از مهمترین این اسناد, به طور مختصر مورد اشاره قرار می گیرد:

 

بند اول : کنوانسیون 1926

پس از جنگ جهانی اول و تأسیس جامعه ملل, مبارزات علیه بردگی و برده فروشی به جامعه ملل منتقل گردید و میثاق آن در موارد 22و23 خود جلوگیری از اجحافی نظیر دادوستد بردگان راپیش بینی کرد و اعضای جامعه ملل متحد شدند که بردگی را ملغی سازند. موضوع برده فروشی در سال 1924 زیر نظر شورای جامعه ملل قرار گرفت و در تاریخ 12 ژوئن 1924 یک کمیسیون موقت مأمور بررسی موضوع گردید این کمیسیون با کوشش بسیار در ژوئیه 1925 گزارش جامعی به ضمیمه طرح قرارداد جدید در موضوع بردگی را تقدیم شورا کرد و سرانجام در 25 سپتامبر 1926 قراداد مربوط به بردگی در ژنو از طرف 36 کشور و مستعمره استقلال یافته به امضا رسید. این قرارداد که به قرارداد ژنو معروف است, در حقیقت آخرین سند بین المللی درباره بردگی است  . قرارداد 1926 هرچند گام بسیار مهم و مترقیانه در راستای محو برده داری به شمار می رفت و توانست به این هدف یاری رساند. اما در آن, برخی از موارد مربوط به بردگی, همانند رویه های مشابه بردگی که خرید و فروش و قاچاق انسان نیز یکی از آن ها است, مورد توجه قرار نگرفت.

 

 

بند دوم: کنوانسیون 1956

قرارداد تکمیلی (الغا بردگی, تجارت برده و نهادها و رویه های مشابه آن )   که در سال 1956 به تصویب رسید در سوم اسفند ماه 1337 بر طبق یک ماده واحده به تصویب دولت ایران رسید به طور کلی می توان گفت این معاهده که آخرین معاهده بین المللی در زمینه برده فروشی می باشد, اساساً برای منع روش ها, نهادها و رسوم مشابه بردگی تنظیم شده است .

( منظور از نهادهای مشابه بردگی اعمالی است از قبیل آن که زن در قبال پولی که به خانواده اش پرداخت می شود به زور به ازدواج دیگری درآید, یا این که شوهرش بتواند وی را در قبال دریافت پول به دیگری منتقل کند, یا پس از مرگش همراه با اموال شوهر به ارث برده شود. این حالت اخیر در زمان جاهلیت وجود داشت و توسط اسلام ملغی گردید.

نمونه ای دیگر از تاسیسات مشابه بردگی آن است که شخص قبل ازرسیدن به سن 18 سال برای استفاده از نیروی کارش به دیگری فروخته شود , یا این که مجبور به کارکردن بر روی زمین دیگری و دادن امتیازاتی به صاحب زمین شود بدون این که حق تغییر وضعیت خود را داشته باشد . 

 

در این کنوانسیون تعریف حقوقی که از برده فروشی ارائه شده است چنین است : 

( برده فروشی به معنی و شامل کلیه اعمالی است که به منظور اسارت و تملک یا واگذاری شخص به قصد تنزل دادن او به درجه بردگی یا غلامی صورت می گیرد و همچنین به معنی و شامل کلیه اعمالی است که به عنوان تملک بر روی برده به منظور فروش یا مبادله انجام می گیرد و ضمناً کلیه اعمال مربوط به انتقال حق تملک از طریق فروش یا مبادله نسبت به شخصی که به قصد فروش یا مبادله تحت تملک قرار گرفته و همچنین به طور کلی هرگونه تجارت یا حمل و نقل برده اعم از این که به هر نوع وسیله نقلیه انجام شود.) 

کنوانسیون 1956, هرچند در تکمیل سند 1926 و به ویژه از بین بردن خلا مربوط به عدم توجه به رویه ها و نهادهای مشابه بردگی, به تصویب اعضای ملل متحد رسید علی رغم این که این سند, بسیاری از مواردی را که ممکن است در پیوند با برده داری روی بدهد, پیش بینی کرده است و از این رو سندی فراگیر و سودمند می باشد, اما مشکل این سند نیز به عدم وجود سازوکارهای اجرایی برای به اجرا گذاردن آن مربوط می شود. 

 

 

 

 

 

 

قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی
فهرست مطالب

قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی 7

1.5.2. مبحث اول: کنوانسیونها 7

1.1.5.2.گفتار اول: کنوانسیون منع برده داری 7

بند اول : کنوانسیون 1926 8

بند دوم: کنوانسیون 1956 8

2.1.5.2.گفتار دوم : کنوانسیون پالرمو و پروتکل دوم الحاقی به آن 10

3.1.5.2.گفتار سوم: کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران مصوب 2 دسامبر 1949 11

4.1.5.2.گفتار چهارم : کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان 15

2.5.2.مبحث دوم: کنفرانس ها 16

1.2.5.2.گفتار اول: کنفرانس نایروبی 16

2.2.5.2.گفتار دوم:  کنفرانس سازمان  ملل متحد درباره خشونت علیه زنان 19

3.1.5.2.گفتار سوم:  کنفرانس بالی 23

2.5.2.مبحث سوم:  عهد نامه ها 24

1.2.5.2.گفتار اول: مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان 24

2.2.5.2.گفتار دوم: مقاوله نامه بین المللی 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان 27

3.3.5.2.گفتار سوم: قرارداد بین المللی 30 سپتامبر 1921 الغای خرید و فروش نسوان و کودکان 28

حاصل سخن و پیشنهادها: 30

پیشنهادها 37

منابع: 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک کمکی