نتایج نظرسنجی ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی ERP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نتایج نظرسنجی ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی ERP :

دید کلی :
هدف از این پروپوزال ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی بر اساس عوامل حیاتی موفقیت برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت ایران خودرو دیزل می باشد


توضیحات کامل :

دانلود نتایج نظرسنجی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی ERP با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت

 

 

 

 

 

 

چکیده

سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی یک بسته نرم افزاری با کاربرد بسیار وسیع است که همه عملکردهای سازمان را در یک سیستم منفرد, یکپارچه می کند. به منظور پیاده کردن موفقیت آمیز یک پروژه ERP  در سازمان ضرورت ارزیابی آمادگی بکارگیری سیستم توصیه شده است. در این تحقیق با هدف ارزیابی آمادگی بکارگیری برنامه ریزی منابع سازمانی با تاکید بر عوامل حیاتی موفقیت در شرکت ایران خودرو دیزل با جامعه آماری  200 نفر انجام گرفته است.

 

 روش نمونه برداری در این تحقیق تصادفی ساده بوده که با استفاده از جدول مورگان کرجسی محاسبه شد. روش تحقیق مورد استفاده نیز توصیفی – پیمایشی بوده است که جمع آوری اطلاعات ثانویه با استفاده از مطالعه ادبیات تحقیق و داده های اولیه با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است.  برای روایی از نظرات خبرگان, اساتید و پایایی ابزارتحقیق یعنی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ  استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد تمامی عوامل در وضعیت نامناسب قرار دارند. نیاز به بهبود و تقویت دارند.

 

 

 

 

 

 

 مقدمه 

 مقدّمه 

اساس و مبنای تصمیم‌گیری مدیران و سازمان‌ها در سطوح خرد و کلان, اطلاعاتی است که غالباً با استفاده از علم آمار و تحلیل داده‌ها در اختیار سیاست‌گذاران قرار می گیرد. آمار استنباطی روشی است که به وسیله آن می‌توان با استفاده از بخش‌کوچکی از داده‌ها, تصمیماتی را درباره مجموعه بزرگ‌تری اتخاذ کرد. به دلیل مقرون به صرفه نبودن و عدم امکان بررسی همه جامعه آماری, از آمار استنباطی استفاده می‌شود. آمار استنباطی در واقع بخش مهم و اساسی یک تحقیق علمی است. علیرغم گسترش شیوه‌های علمی آمار در قرن حاضر, کاربرد آن در علوم مختلف و به ویژه مدیریت رواج یافته است.

 

تفسیر و تحلیل نتایج به دست آمده از تحقیقات به وسیله آمار و روش‌های آزمون فرضیه‌ها از صحت, دقت و اعتماد برخوردار است(بهبودی, رحمانی یوشانلوئی,1389). فرضیات تحقیق که بیانگر بررسی متغیرهای تحقیق می‌باشد, با استفاده از محاسبات متناسب که در علم آمار به آن پرداخته می‌شود, درست بودن و نبودن آنها بررسی و به جامعه مورد پژوهش تعمیم داده می‌شود.

 

محقق برای تجزیه­و­تحلیل­آماری و پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم­گیری در مورد  رد یا تأیید فرضیه­ای که صورت بندی کرده است, می­تواند از روش­های مختلفی  استفاده نماید. استفاده از هر یک از این روش ها منوط به شرایطی است که محقق باید آنها را­ در رابطه با تحقیق خود مورد توجه قرار دهد. این روش­ها را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:

آمار توصیفی

آمار استنباطی

برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق شامل سن, جنسیت, تحصیلات و ... پرداخته می شود و سپس در سطح استنباطی بر اساس آزمون های آماری به رد یا قبول فرضیه های مطرح شده پرداخته می شود. در آمار تحلیلی این تحقیق به منظور آزمودن نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کلموگروف-اسمیرنف و  بررسی وضعیت آزمون تک نمونه ای(t-tes) استفاده گردیده است.

 

1-1. آمار توصیفی

در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی پرسشنامه‌های توزیع شده و چگونگی توزیع نمونه‌های آماری از حیث متغیرهایی چون جنسیت, سن و سطح تحصیلات پرداخته می‌شود. قابل ذکر است که آمار ارائه شده به صورت تفکیکی مختص به کلیه نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفته است.

پرسشنامه‌های‌توزیع شده و نرخ پذیرش آنها

همانطور که در گذشته به طور کامل توضیح داده شده است, پرسشنامه های تحقیق حاضر از طریق پست الکترونیکی و حضوری در اختیار نمونه آماری قرار گرفته اند,  جمعاً 170 پرسشنامه ارسال و توزیع گردید در نهایت 126 پرسشنامه برگشت داده شد که نشان دهنده نرخ برگشت  74 درصدی می باشد.

اما مسئله اینجاست که تعداد 2 عدد از پرسشنامه ها حتی با توجه به رعایت موارد پرسشگری نیز به طور صحیح تکمیل نگردیدند و صلاحیت پذیرش در محاسبات آماری را اخذ ننمودند لذا این تعداد از پرسشنامه ها از مجموع آنها حذف گردیدند.


 

 

 

 

نتایج نظرسنجی ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی ERP
فهرست مطالب

ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت

1. فصل اول 9

1-1. مقدمه 9

1-2. مساله اصلی تحقیق : 9

1-3. تشریح و بیان مساله : 15

1-4. ضرورت انجام تحقیق : 17

1-5. اهداف(کلی و جزئی) تحقیق : 17

1-6. سوالات یا  فرضیه های تحقیق : 17

1-7. قلمرو تحقیق : 18

1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح : 18

 

4-1. آمار توصیفی 92

پرسشنامه‌های‌توزیع شده و نرخ پذیرش آنها 92

جنسیت پاسخ‌دهندگان 92

سطح تحصیلات پاسخ‌دهندگان 94

سن 95

سابقه خدمت 96

4-2. آمار استنباطی 98

آزمون فرضیه های تحقیق 99

آزمون نرمال 100

فرضیه شماره یک: عامل منابع انسانی 101

فرضیه شماره دو: عامل زیر ساخت تکنولوژی اطلاعاتی 102

فرضیه شماره سه: عامل فرهنگ سازمانی 104

فرضیه شماره چهار: عامل فرایند‌های کسب وکار 105

فرضیه شماره پنج: عامل داده 106

فرضیه شماره شش: عامل مدیریت ارشد 107

فرضیه شماره هفت: عامل مدیریت تغییر سازمانی 108

آزمون تحلیل واریانس فریدمن 109

4-3. تشخیص نقاط قوت و ضعف سازمان 111

 

5-2. نتیجه گیری 117

5-3. خلاصه نتایج 117

5-4. نتایج آزمون فرضیات 118

5-5. نتایج مربوط به سازمان مورد مطالعه 118

5-6. نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن 121

5-7. استراتژیی ها و پیشنهادات برای بهبود عوامل آمادگی براساس آزمون فریدمن 122

5-8. پیشنهادات 123

پیشنهادات در سطح کلی 123

پیشنهادات در سطح سازمان 124

5-9. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 125

5-10. محدودیت های تحقیق 126

منابع

پرسشنامه

 

 

لینک کمکی