مدل مفهومی ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی ERP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مدل مفهومی ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی ERP :

دید کلی :
هدف از این مدل مفهومی ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی بر اساس عوامل حیاتی موفقیت برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت ایران خودرو دیزل می باشد


توضیحات کامل :

دانلود مدل مفهومی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی ERP با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت

 

 

 

 

 

 

چکیده

سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی یک بسته نرم افزاری با کاربرد بسیار وسیع است که همه عملکردهای سازمان را در یک سیستم منفرد, یکپارچه می کند. به منظور پیاده کردن موفقیت آمیز یک پروژه ERP  در سازمان ضرورت ارزیابی آمادگی بکارگیری سیستم توصیه شده است. در این تحقیق با هدف ارزیابی آمادگی بکارگیری برنامه ریزی منابع سازمانی با تاکید بر عوامل حیاتی موفقیت در شرکت ایران خودرو دیزل با جامعه آماری  200 نفر انجام گرفته است.

 

 روش نمونه برداری در این تحقیق تصادفی ساده بوده که با استفاده از جدول مورگان کرجسی محاسبه شد. روش تحقیق مورد استفاده نیز توصیفی – پیمایشی بوده است که جمع آوری اطلاعات ثانویه با استفاده از مطالعه ادبیات تحقیق و داده های اولیه با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است.  برای روایی از نظرات خبرگان, اساتید و پایایی ابزارتحقیق یعنی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ  استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد تمامی عوامل در وضعیت نامناسب قرار دارند. نیاز به بهبود و تقویت دارند.

 

 

 

 

  

 تقسیم بندی بازار ERP ایران

 ازدیدگاه بازار یابی بازار ERP ایران عبارت است از مجموعه ای از خریداران بالقوه و بالفعل ERP که در آن شرکتها تمایل توانمندی و دسترسی به این راه حل سازمانی برای انتخاب و پیاده سازی وجودداشته باشد.براساس آمار و ارقام گرد آوری شده از شرکتها آنهادر 34 طبقه و بیش از30 هزار شرکت طبقه بندی شدند که برای استخراج معنی دار رده های بازار وضعیت نموداری آنها مورداستفاده قرار گرفته است.ازدیدکارشناسان  این پروژه شرکتهای با سرمایه ثبتی 100 هزار دلار وکمتر در حوزه صنعت کشور شرکتهای کوچک یا خیلی کوچک محسوب شده احتمال به کارگیری ERP در انهابسیار اندک است. بنابراین رده بندی معنی دار بازار به این معنی است که شرکتهای باسرمایه ثبتی بیش از 100 هزاردلار مبنای این رده بندی قرارگیرند . با این تعریف تعداد شرکتها به حدود 20 هزار شرکت کاهش خواهد یافت که دامنه سرمایه ثبتی آنها در طیفی بین 100 هزار دلار تا 630 میلیون دلار قراردارند . با تحلیل وضعیت این شرکتها در نمودارهای مختلف دسته بندی رده های مختلف بازار حاصل شده است که این نخستین گام در جهت تقسیم بندی بازاراست (وزارت صنایع 1386)

رده اول بازار

این رده در برگیرنده شرکت های بزرگ باسرمایه بیش از 100 میلیون دلار با این ویژگیهاست:

مجموعه این عوامل و دلایلی که در پی می آید سبب می شود اینگونه شرکتها به سمت به کارگیری راه حل سازمانی ERP حرکت کنند:

 نیاز به استاندارد سازی و کاهش رویه های زائد

نیازبه اطلاعات شفاف با دسترسی آسان برای کنترل و تصمیم گیری

نیاز به ایجاد ساختاری انعطاف پذیر برای رویارویی باتغییرات

نیاز به کسب رضایت مشتری به منظور ا فزایش رقابت پذیری و ماندگای دربازار

نیاز به یکپارچه سازی اطلاعات سازمانی از جمله : اطلاعات مالی , منابع انسانی , مشتریان و...

نیاز به پاسخ به هنگام به سفارشهای مشتریان وکاهش موجودی ها

نیاز به برنامه ریزی و کنترل منابع سازمانی

رده دوم بازار

 رده دوم بازار ایران شامل شرکت هایی : باسرمایه ثابت بین 5 میلیون دلار تا 100 میلیون دلار است.این ویژگیهای زیر میتواند عامل روی آوری شرکت ها و سازمان های این رده در به کارگیری ERP باشند. :

رده سوم بازار

 رده سوم بازار ایران در بر گیرنده شرکت هایی باسرمایه 1 میلیون دلار تا 5 میلیون دلاراست.این رده از شرکتهای متوسط و به نسبت بزرگی تشکیل شده است که درمقایسه با دو رده پیشین از نظر گستردگی واندازه در دامنه پایینتری قرار دارند.این شرکتها نسبت به شرکتهای رده بالاتر از ویژگی هایی برخوردارند که توجه به آنها کمک مناسبی به شرکتهای ارائه دهنده این راه حل سازمانی خواهد بود :

رده چهارم بازار

 رده چهارم بازار ایران در برگیرنده شرکتهایی باسرمایه بین 100 هزاردلار تا 1 میلیون دلاراست. عمده شرکتهای موجوددراین رده از بازار با ERP ومفاهیم آن آشنایی ندارند.این امر در کنار در آمد کمتر آنها باعث میشود که احتمال به کارگیری ERP در آنها کمتراز سایر رده ها باشد.


 

 

 

 

 

مدل مفهومی ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی ERP
فهرست مطالب

ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت

1. فصل اول 9

1-1. مقدمه 9

1-2. مساله اصلی تحقیق : 9

1-3. تشریح و بیان مساله : 15

1-4. ضرورت انجام تحقیق : 17

1-5. اهداف(کلی و جزئی) تحقیق : 17

1-6. سوالات یا  فرضیه های تحقیق : 17

1-7. قلمرو تحقیق : 18

1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح : 18

 

2. فصل دوم 21

2-1. مقدمه 21

2-2. تاریخچه و سیرتکامل سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان 22

2-3. معرفی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان 24

معماری سیستم ERP 30

اجزای تشکیل دهنده سیستم های ERP 32

2-4. ضرورت استقرار  ERPدر سازمان 34

2-5. مزایای پیاده سازی ERP 36

استراتژی های بهره گیری از سیستم ERP 38

انتخاب بسته نرم افزاری ERP 39

سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته 42

معیارهای انتخاب بسته نرم افزاری ERP 60

2-6. عوامل آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی 63

- ERP و فرهنگ سازمانی 63

ERP و فرآیندهای سازمانی 63

ERP و تکنولوژی 64

ERP و تصمیم گیری مدیریت 65

2-7. استفاده از ERP درایران 70

تقسیم بندی بازار ERP ایران 72

2-8.مدل مفهومی تحقیق 75

2-9.جمع بندی فصل 76

 

منابع

 

 

 

لینک کمکی