تئوری ها، مدل ها و رویکردهای مختلف مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تئوری ها, مدل ها و رویکردهای مختلف مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی تئوری ها, مدل ها و رویکردهای مختلف مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع می باشد


توضیحات کامل :

دانلود  پایان نامه رشته مدیریت

تئوری ها, مدل ها و رویکردهای مختلف مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع

 

 

 

 

 

 

چکیده:

در نوشتار حاضر سعی شد در ارتباط با موضوع مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع و مفاهیم مرتبط با هریک از آنها بحث گردد. در این راستا مفاهیم, تئوری ها, مدل ها و رویکردهای مختلف مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع معرفی گردید.

در مدل نظری این تحقیق به منظور پاسخ به سوالات تحقیق, ابعاد مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع به تصویر کشیده شده اند.

 

 ابعاد مدیریت دانش: شناسایی و کسب دانش, تولید و اشتراک دانش و نگهداری و بکارگیری دانش 

 

ابعاد مدیریت کیفیت جامع :

بهبود مستمر: بهبود کیفیت و بهره وری چرخه مستمر در TQM است و از طریق اندازه گیری پیشرفت و لحاظ کردن آن در فرایند بهبودبخشی کسب می شود. طبق نظر پیشوای نهضت کیفیت, دکتر دمینگ, تنها شرکت هایی که درجهت بهبود مستمر کیفیت و بهره وری گام بردارند و به ارائه خدمانی بپردازند که در نوع خود بهترین باشند, می توانند به حیات خود ادامه دهند.

 

 تعهد سازمانی: دمینگ, تعهد کارکنان و کارمندان را به فعالیت های کیفی عامل اصلی موفقیت برنامه های TQM معرفی نموده است. تعهد سازمانی در واقع انعکاسی از میزان دلبستگی هیجانی فرد به سازمان و همانندسازی وی با اهداف ان است. تحقیقات نشان داده است که تعهد سازمانی با رضایت شغلی و انگیزش رابطه مثبت و با غیبت و ترک خدمت به طور معنی داری رابطه منفی دارد. تمرکز بر مشتریان: دمینگ,کیفیت را با رضایت مشتری یکی می داند. 

 

بنابراین, با افزایش کیفیت خدمات, رضایت مشتریان بالا می رود و بدین طریق اثربخشی سازمان ارتقا می یابد. به همین خاطر می توان یکی از شاخصهای اثربخشی سازمان را رضایت مشتری دانست. در یک سازمان متعهد به TQM , نیازهای مشتریان و مصرف کنندگان و ارضای این نیازها باید در ذهن همه کارکنان وجود داشته و توجه چشمگیری به شناسایی این نیازها (نهان و آشکار) و سطوح ارضای آنها مبذول گردد. 

 

آموزش, یادگیری و مشارکت کارکنان: کارکنان نقش بسزایی در ارتقای کیفیت به عهده دارند. کارکنان سرمایه اصلی سازمان می‌باشند؛ بنابراین مشارکت آنان در تحقق مدیریت کیفیت امری حیاتی است . اگر نزدیکترین افراد به فرایندها در تحلیل عملکرد و تصمیم‌گیریهای مربوط به ارتقای آنها دخالت داشته باشند ارتقای مستمر کیفیت عملی خواهد شد . مشارکت کارکنان حاکی از وجود یک جو مناسب فرهنگی می‌باشد که می‌تواند همه کارکنان را در راستای پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتریان بسیج نمایند .همچنین در این باره اهمیت آموزش کارکنان تا حدی است که کرازبی, کیفیت را کشف آنچه مشتری میخواهد, آموزش به کارکنان برای برآورده ساختن نیاز مشتری و تحویل به موقع خدمات به مشتری می داند.

 

 

 

 

 

 

 

تئوری ها, مدل ها و رویکردهای مختلف مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع
فهرست مطالب

 

1-2   مدیریت دانش 15

1-1-2 مقدمه 15

2-1-2- مفهوم دانش 17

3-1-2 مفهوم داده, اطلاعات و دانش 18

4-1-2 روابط داده, اطلاعات و دانش 22

5-1-2 انواع دانش 24

6-1-2 ویژگی های دانش 25

7-1-2 سیر تطور مدیریت دانش 26

8-1-2 مفهوم مدیریت دانش 28

9-1-2 مکاتب مدیریت دانش 29

10-1- 2 اصول مدیریت دانش 30

11-1-2 تئوری های مدیریت دانش 32

1-11-1-2 تئوری مدیریت دانش جامع 32

2-11-1-2   تئوری مدیریت دانش تیمی 33

3-11-1-2  تئوری مدیریت دانش جامعه گرا 33

12-1-2  مدل های مدیریت دانش 34

1-12-1-2  مدل ایجاد و کاربرد دانش ویگ 35

2-12-1-2  مدل دانش سازمانی وان کروگ و روس 37

3-12-1-2  مدل دانش نوناکا و تاکوچی 37

4-12-1-2   مدل مدیریت دانش چوو 40

5-12-1-2  مدل عمومی دانش در سازمان نیومن 41

6-12-1-2  مدل مدیریت دانش بویسوت 42

7-12-1-2  مدل شش بعدی مدیریت دانش 44

8-12-1-2  مدل رن جانستون 45

9-12-1-2  مدل ادل و گریسون 46

10-12-1-2  مدل استیوهالس 47

13-1-2  ابزارهای مدیریت دانش 49

1-13-1-2 ابزارهای مدیریت دانش ] ابزارهای بی نیاز از فناوری اطلاعات [ 49

2-13-1-2  ابزارهای مدیریت دانش ] ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات[ 51

14-1-2  موانع مدیریت دانش 52

 

2-2- مدیریت کیفیت جامع 54

مقدمه 54

1-2-2 مفهوم کیفیت 56

2-2-2  ابعاد کیفیت 57

1-2-2-2  ابعاد کیفیت در بخش خصوصی 58

2-2-2-2 ابعاد کیفیت در بخش عمومی(دولت) 59

3-2-2 تاریخچه مدیریت کیفیت جامع 59

4-2-2 مفهوم مدیریت کیفیت جامع(TQM) 60

5-2-2 فلسفه مدیریت کیفیت جامع 61

6-2-2 پیشگامان کیفیت 62

1- 6- 2- 2 دمینگ 62

2- 6- 2- 2   کرازبی 63

3- 6- 2- 2  جوران 66

4- 6- 2- 2   فایگنبام‌ 67

5- 6- 2- 2  ایشی‌ کاوا 68

6- 6- 2- 2    شوارت  70

7- 6- 2- 2  شینگو 71

8- 6- 2- 2    کاندو  71

9- 6- 2- 2    اوکلند 72

7-2-2  ویژگی های کلیدی  TQM 72

8-2-2   نیازمندی های اساسی اجرای TQM 73

9-2-2   عوامل مؤثر در موفقیت TQM 73

10-2-2    علل ناکامی مدیریت کیفیت جامع 74

11-2-2   اصول سیستم مدیریت کیفیت 76

12-2-2  گامهای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت 76

13-2-2   اندازه گیری کیفیت خدمات(مدل سروکوال) 77

3-2  پیشینه تحقیق 78

4-2 نتیجه گیری 81

 

 

 

منابع و ماخذ

 

الف) منابع 

فارسی ................................................................................................................................ I

ب) منابع انگلیسی ............................................................................................................... IV

 

 

 

 

 

تئوری ها, مدل ها و رویکردهای مختلف مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع
فهرست شکل ها :

شکل شماره 1-1. مدل تحلیلی تحقیق ...................................................................................................................................8

شکل شماره 1-2. روابط داده, اطلاعات و دانش .................................................................................................................22

شکل شماره 2-2. تعامل اطلاعات, دانش و تصمیم ...........................................................................................................23

شکل شماره 3-2. روابط داده, اطلاعات و خرد ....................................................................................................................23

شکل شماره 4-2. تئوری مدیریت دانش جامعه گرا, اقتباس از هویت ..........................................................................34

شکل شماره 5-2. سلسله مراتب دانش از دیدگاه ویگ .....................................................................................................36

شکل شماره 6-2. چارچوب مفهومی فرآیندهای ایجاد دانش ..........................................................................................37

شکل شماره 7-2. مدل مدیریت دانش ..................................................................................................................................38

شکل شماره 8-2. مدل عمومی دانش در سازمان ..............................................................................................................41

شکل شماره 9-2. مدل مدیریت دانش بویسوت .................................................................................................................43

شکل شماره 10-2. مدل بویسوت,روابط داده,اطلاعات و دانش ......................................................................................44

شکل شماره 11-2. مدل شش بعدی مدیریت دانش ........................................................................................................44

شکل شماره 12-2. مدل مبتنی بر فرآیندها و فراهم کننده های مدیریت دانش .......................................................46

شکل شماره 13-2. مدل مبتنی بر فرآیندهای دانش ........................................................................................................48

شکل شماره 14-2. تعریف TQM از دیدگاه هلیستون ....................................................................................................61

شکل شماره 15-2. مدل مفهومی هنرپور و همکاران ........................................................................................................78

شکل شماره 16-2. مدل مفهومی هانگ و همکاران ...........................................................................................................79

شکل شماره 17-2. مدل مفهومی مولینا و همکاران ..........................................................................................................80

شکل شماره 18-2. مدل مفهومی تحقیق ............................................................................................................................83

 

 

 

 

تئوری ها, مدل ها و رویکردهای مختلف مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع
فهرست جداول:

جدول شماره 1-2. تعریف دانش از چشم اندازهای مختلف, علوی و لیدنر ........................................................................18

جدول شماره 2-2. مدل مدیریت دانش با توجه به ساختار کار ............................................................................................45

 

 

 

لینک کمکی