بررسی جرم سرقت و جرم شناسی آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی جرم سرقت و جرم شناسی آن :

دید کلی :
هدف از این مبانی نظری بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی جرم سرقت و جرم شناسی آن

 

 

 

 

 

چکیده 

سرقت یکی از جرایم شاخص در هر جامعه ای بوده و با توجه به لطمه زدن به اموال و شیوه های همراه با خشونت آن همیشه ناامنی را در پی داشته و برای کاستن این گونه جرایم می طلبد علل و انگیزه آن مشخص گردد. هدف کلی پژوهش شناسایی عوامل و انگیزه موثر بر سرقت در شهر مشهد می باشد, این پژوهش از نوع کاربردی و به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و همچنین به تعدادی از پرونده های مرتکبین این جرم مراجعه گردیده است. 

 

در این پژوهش با بررسی وضعیت های مختلف افرادی که مرتکب جرم سرقت شده اند این نتیجه حاصل می شود که گزینش ارتکاب بزه سرقت از سوی هر یک از این افراد پی آمد شرایط گوناگون فردی و اجتماعی است که ممکن است هر فردی را به این نتیجه نامیمون برساند. و عمدترین انگیزه در ارتکاب جرم سرقت, کسب مال است. اصولاً انگیزه در ارتکاب جرم سرقت موثر نبوده ولی در تحمل کیفر و تعیین نوع و میزان مجازات موثر می باشد. البته تاثیر انگیزه را در جرمی مانند سرقت که هم دارای مجازات حدی و هم دارای مجازات های تعزیری است باید به دو گروه تقسیم کرد و میان این دو گروه تفکیک قایل شد.

 

مراحل تحقیق این موضوع را روشن می کند که بین متغیر هایی مانند محیط اجتماعی نامناسب, وضعیت بد خانوادگی, فقر مادی, دچار شدن به سو مصرف مواد مخدر, بیکاری با ارتکاب جرم سرقت رابطه معناداری وجود دارد. هر چند ممکن است این رابطه شدت و ضعف داشته ولی اتصال زنجیروار بیشتر این موارد به هم کاملاً رویت می شود و به سختی می توان بیان کرد که کدام یک از این عوامل و شرایط زمینه ساز اصلی ارتکاب بزه سرقت از سوی سارقین است ولی بی شک برخی از آنها نقش پررنگ تری در این دایره علل بازی می کنند. آنچه ضروری به نظر می رسد توسل به راهکارهای پیشگیرانه به ویژه پیشگیری اجتماعی و وضعی جهت کاستن از آمار بالای این جرم می باشد.

 

 

 

واژگان کلیدی:

سرقت

انگیزه

پیشگیری 

علل ارتکاب

 

 

 

 

مقدمه

 در تبیین علل و انگیزه سرقت نظرگاههای متفاوتی طرح شده است و این نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت می باشد. باید دید که سرقت از چه عوامل و علل اجتماعی و اقتصادی و یا حالات هیجانی که آنها نیز ممکن است زائیده شرایط اقتصادی و اجتماعی باشند ناشی می گردد و یا بر اثر شرائط خاصی پدید می آیند یا بر اثر تکرار, تثبیت شده اند سرقت یک نوع رفتار خاص نیست بلکه گسترده ای از رفتارهای متعدد است. 

 

در بوجود آمدن آن یک علت وجود ندارد, بطور کلی عوامل و انگیزه های مختلفی از جمله خانواده, فقر مادی, فرهنگی و اجتماعی, بیکاری, مهاجرت و غیره در آن تاثیر گذار است پس چندین عامل به هم گره خورده موجب بروز سرقت می شود گاهی عوامل مختلف می توانند نوعی رفتار را باعث شوند و گاهی نیز انواع مختلفی از رفتارها می توانند از عوامل مشابهی ناشی گردند. 

 

یکی از قدیمی ترین جرایم اموال که شاید از همان ابتدای پیداش مفهوم مالکیت در میان جوامع بشری به آن مبتلا بوده و معمولاً مجازا ت های سختی برای مرتکبین آن در ادیان و جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن ((در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری)) و محسوس بودن منفعت حاصل از آن ((در مقایسه با جرایم علیه اشخاص)) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می کند امروزه در اکثر کشورهای جهان جرم سرقت به دلیل تنوع گوناگون آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد تقسیم بندی شده است که در این مـــیان می توان به سرقت ساده, مقرون به آزار و تهدید, سرقت در شب و نظایر آن ها را نام برد.

 

اما در خصوص انتخاب جرم سرقت بعنوان موضوع تحقیق باید بگوییم در درجه اول نبود تحقیقی کامل که به جنبه های جرم شناسی این جرم بپردازد و هم ایجاد راهی تازه برای محققین, قضات و وکلا باز نماید تا با برخورد با این جرم از دیدگاه خشک حقوق جزا به یک نگرش جرم شناسانه و نگاه به علل جرم که در نهایت در تعیین میزان مجازات و دفاع از حقوق مجرمین و بزه دیدگان موثر باشد تغییر دیدگاه دهند و در درجه دوم اهمیت و مرتبه این جرم در جدول جرایم در جامعه به ویژه جامعه آماری مورد نظر تحقیق چه از لحاظ تعداد زیاد مجرمین و چه از نظر بار روانی آن برای جامعه ما را بر آن داشت تا تحقیق را بر این مبنا استوار نماییم.

 

همچنین سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی ها و تغییرات زیادی شده اما تنها چیزی که از بدو پیدایش و شکل گیری آن تا کنون ثابت مانده, زشتی و مذمت ماهیت آن است با گذشت زمان, شیوه ها و روشهای سرقت نوع اموال و اشیا مسروقه و وسایل و ابزار مورد استفاده برای ارتکاب آن تغییر یافته است به تعبیر دیگر چون در عصر ما موارد و وسایل گوناگون سرقت و گرایش به آن تغییر یافته, مقابله با آن نیز دشوارتر شده است. (حسینی 1390, 69)

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی جرم سرقت و جرم شناسی آن
فهرست مطالب

چکیده  ......................................................................................................................... 1 

مقدمه .......................................................................................................................... 2 

الف – بیان مسئله ..................................................................................................... 2 

ب- اهمیت و ضرورت پژوهش ................................................................................... 4  

ج- پیشینه و سابقه پژوهش  ......................................................................................... 5 

د- اهداف پژوهش ..................................................................................................... 5 

ه- محدودیتها و مشکلات در راه پژوهش   ....................................................................... 5 

و- فرضیه های پژوهش  ............................................................................................ 6 

ز- روش پژوهش  .................................................................................................... 7 

ح- سازمان پژوهش  ................................................................................................. 7 

 

بخش اول:کلیات , مفاهیم و مبانی نظری پژوهش سرقت

فصل اول : تحلیل و بررسی جرم سرقت .............................................................. 9

1-1-  تعریف سرقت .................................................................................................... 9 

1-1-1- سرقت در لغت ................................................................................................................. 9

1-1-2-  سرقت در فقه ..............................................................................................................  10 

1-1-3- سرقت در حقوق ............................................................................................................. 12 

1-2-  تحلیل جرم سرقت ............................................................................................... 12

1-2-1- جایگاه سرقت در میان جرایم .................................................................................................12

1-2-2- عناصر متشکله جرم سرقت ................................................................................................... 14 

1-2-2-1- عنصر قانونی .......................................................................................................................... 14 

1-2-2-2-  عنصر مادی ........................................................................................................................... 15 

1-2-2-3- عنصر روانی ........................................................................................................................... 16 

1-2-3- انواع سرقت ...................................................................................................................... 17 

1-2-3-1- سرقت مستلزم حد به معنی اخص .................................................................................................. 18 

1-2-3-2- سرقت های تعزیری .....................................................................................................................18 

فصل دوم : انگیزه ارتکاب جرم ...................................................................... 26 

2-1- جایگاه انگیزه ................................................................................................... 26 

2-1-1- مفهوم و ماهیت انگیزه ...................................................................................................... 26

2-1-2- انگیزه مجرمانه در حقوق کیفری اسلام ..................................................................................27 

2-1-3- نگرش اندیشمندان حقوق جزا و مکاتب در خصوص انگیزه ........................................................ 28 

2-2- تاثیر انگیزه ....................................................................................................... 29 

2-2-1- تاثیر انگیزه در تحقق جرم ....................................................................................................29 

2-2-3- تاثیر انگیزه مجرمانه در تحمل کیفر ..................................................................................... 30 

2-2-3- تاثیر انگیزه در مسئولیت کیفری .......................................................................................... 32 

فصل سوم : جرم شناسی سرقت ..................................................................... 34 

3-1- کلیات جرم شناسی ............................................................................................... 34

3-1-1- تعریف جرمشناسی و موضوعات آن  ...................................................................................... 34 

3-1-2- مفاهیمی در علل سنجی جرایم  ...............................................................................................36 

3-1-2-1-  علت ....................................................................................................................................  36

3-1-2-2-  شرط ..................................................................................................................................... 37

3-1-2-3-  انگیزه ................................................................................................................................... 37 

3-1-2-4-  عامل ..................................................................................................................................... 38 

3-1-3- مرور برخی از مکاتب و نظریه های جرم شناسی ......................................................................... 39 

3-1-3-1- مکتب کلاسیک ............................................................................................................................ 39 

3-1-3-2- مکتب اثباتی (تحققی) .................................................................................................................. 40 

3-1-3-3- مکتب شیکاگو (نظریه زیست بوم انسانی) ......................................................................................... 40 

3-1-3-4- نظریه معاشرت ترجیحی  ...............................................................................................................41 

3-1-3-5- نظریه یادگیری اجتماعی ............................................................................................................... 41 

3-1-3-6- نظریه نابهنجاری (آنومی) ............................................................................................................. 42 

3-1-3-7- نظریه فشار ............................................................................................................................... 42 

3-1-3-8- نظریات فرهنگی و خرده فرهنگی .................................................................................................... 43 

3-1-3-9- نظریه کنترل اجتماعی .................................................................................................................. 43 

3-2- بزه دیده شناسی سرقت ........................................................................................  44 

3-2-1- مفهوم بزه دیده .................................................................................................................. 44 

3-2-2- سرقت و بزه دیده ............................................................................................................... 44

3-2-2-1 نقش بزه دیده در اجرای حد .......................................................................................................... 44 

3-2-2-2- سرقت و نقش بزه دیده .............................................................................................................. 45 

3-2-3- جبران خسارت بزه دیده ...................................................................................................... 45 

3-2-3-1- شیوه های  جبران خسارت ......................................................................................................... 46 

3-2-3-2- شیوه های پرداخت غرامت ..........................................................................................................46 

فصل چهارم : پیشگیری از جرم ..................................................................... 48 

4-1- کلیات و مفاهیم پیشگیری ...................................................................................... 48 

4-1-1- تعریف و ماهیت پیشگیری ................................................................................................... 48 

4-1-1-1- تعریف لغوی ........................................................................................................................... 48 

4-1-1-2- معنای اصطلاحی .......................................................................................................................49 

4-1-2- انواع پیشگیری از جرم ........................................................................................................ 50 

4-1-2-1- پیشگیری های متداول ................................................................................................................ 51 

4-1-2-2- پیشگیری های جدید ................................................................................................................... 52 

4-1-3- اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم  ......................................................................................55 

4-2- پیشگیری از منظرهای مختلف ................................................................................ 55 

4-2-1- پیشگیری از منظر قرآن ........................................................................................................55 

4-2-2- پیشگیری از منظر قوانین ......................................................................................................58 

4-2-3- پیشگیری از منظر لایحه پیشگیری از جرم ................................................................................ 59 

 

 

منابع

 

 

 

لینک کمکی