تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی 

تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری

 

 

 

 

 

 

چکیده 

سرقت یکی از جرایم شاخص در هر جامعه ای بوده و با توجه به لطمه زدن به اموال و شیوه های همراه با خشونت آن همیشه ناامنی را در پی داشته و برای کاستن این گونه جرایم می طلبد علل و انگیزه آن مشخص گردد. هدف کلی پژوهش شناسایی عوامل و انگیزه موثر بر سرقت در شهر مشهد می باشد, این پژوهش از نوع کاربردی و به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و همچنین به تعدادی از پرونده های مرتکبین این جرم مراجعه گردیده است. 

 

در این پژوهش با بررسی وضعیت های مختلف افرادی که مرتکب جرم سرقت شده اند این نتیجه حاصل می شود که گزینش ارتکاب بزه سرقت از سوی هر یک از این افراد پی آمد شرایط گوناگون فردی و اجتماعی است که ممکن است هر فردی را به این نتیجه نامیمون برساند. و عمدترین انگیزه در ارتکاب جرم سرقت, کسب مال است. اصولاً انگیزه در ارتکاب جرم سرقت موثر نبوده ولی در تحمل کیفر و تعیین نوع و میزان مجازات موثر می باشد. البته تاثیر انگیزه را در جرمی مانند سرقت که هم دارای مجازات حدی و هم دارای مجازات های تعزیری است باید به دو گروه تقسیم کرد و میان این دو گروه تفکیک قایل شد.

 

مراحل تحقیق این موضوع را روشن می کند که بین متغیر هایی مانند محیط اجتماعی نامناسب, وضعیت بد خانوادگی, فقر مادی, دچار شدن به سو مصرف مواد مخدر, بیکاری با ارتکاب جرم سرقت رابطه معناداری وجود دارد. هر چند ممکن است این رابطه شدت و ضعف داشته ولی اتصال زنجیروار بیشتر این موارد به هم کاملاً رویت می شود و به سختی می توان بیان کرد که کدام یک از این عوامل و شرایط زمینه ساز اصلی ارتکاب بزه سرقت از سوی سارقین است ولی بی شک برخی از آنها نقش پررنگ تری در این دایره علل بازی می کنند. آنچه ضروری به نظر می رسد توسل به راهکارهای پیشگیرانه به ویژه پیشگیری اجتماعی و وضعی جهت کاستن از آمار بالای این جرم می باشد.

 

 

 

واژگان کلیدی:

سرقت

انگیزه

پیشگیری 

علل ارتکاب

 

 

 

 

مقدمه

 در تبیین علل و انگیزه سرقت نظرگاههای متفاوتی طرح شده است و این نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت می باشد. باید دید که سرقت از چه عوامل و علل اجتماعی و اقتصادی و یا حالات هیجانی که آنها نیز ممکن است زائیده شرایط اقتصادی و اجتماعی باشند ناشی می گردد و یا بر اثر شرائط خاصی پدید می آیند یا بر اثر تکرار, تثبیت شده اند سرقت یک نوع رفتار خاص نیست بلکه گسترده ای از رفتارهای متعدد است. 

 

در بوجود آمدن آن یک علت وجود ندارد, بطور کلی عوامل و انگیزه های مختلفی از جمله خانواده, فقر مادی, فرهنگی و اجتماعی, بیکاری, مهاجرت و غیره در آن تاثیر گذار است پس چندین عامل به هم گره خورده موجب بروز سرقت می شود گاهی عوامل مختلف می توانند نوعی رفتار را باعث شوند و گاهی نیز انواع مختلفی از رفتارها می توانند از عوامل مشابهی ناشی گردند. این تحقیق که جهت بررسی علل و انگیزه موثر بر سرقت به منظور ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و مبارزه با سرقت در شهر مشهد می باشد سعی دارد عوامل و انگیزه ای که موجب بروز سرقت در مشهد می گردد را بررسی نماید. 

 

 

 

 

الف – بیان مسئله

یکی از قدیمی ترین جرایم اموال که شاید از همان ابتدای پیداش مفهوم مالکیت در میان جوامع بشری به آن مبتلا بوده و معمولاً مجازا ت های سختی برای مرتکبین آن در ادیان و جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن ((در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری)) و محسوس بودن منفعت حاصل از آن ((در مقایسه با جرایم علیه اشخاص)) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می کند امروزه در اکثر کشورهای جهان جرم سرقت به دلیل تنوع گوناگون آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد تقسیم بندی شده است که در این مـــیان می توان به سرقت ساده, مقرون به آزار و تهدید, سرقت در شب و نظایر آن ها را نام برد.

 

اما در خصوص انتخاب جرم سرقت بعنوان موضوع تحقیق باید بگوییم در درجه اول نبود تحقیقی کامل که به جنبه های جرم شناسی این جرم بپردازد و هم ایجاد راهی تازه برای محققین, قضات و وکلا باز نماید تا با برخورد با این جرم از دیدگاه خشک حقوق جزا به یک نگرش جرم شناسانه و نگاه به علل جرم که در نهایت در تعیین میزان مجازات و دفاع از حقوق مجرمین و بزه دیدگان موثر باشد تغییر دیدگاه دهند و در درجه دوم اهمیت و مرتبه این جرم در جدول جرایم در جامعه به ویژه جامعه آماری مورد نظر تحقیق چه از لحاظ تعداد زیاد مجرمین و چه از نظر بار روانی آن برای جامعه ما را بر آن داشت تا تحقیق را بر این مبنا استوار نماییم.

 

همچنین سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی ها و تغییرات زیادی شده اما تنها چیزی که از بدو پیدایش و شکل گیری آن تا کنون ثابت مانده, زشتی و مذمت ماهیت آن است با گذشت زمان, شیوه ها و روشهای سرقت نوع اموال و اشیا مسروقه و وسایل و ابزار مورد استفاده برای ارتکاب آن تغییر یافته است به تعبیر دیگر چون در عصر ما موارد و وسایل گوناگون سرقت و گرایش به آن تغییر یافته, مقابله با آن نیز دشوارتر شده است. (حسینی 1390, 69)

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری
فهرست مطالب

چکیده  ......................................................................................................................... 1 

مقدمه .......................................................................................................................... 2 

الف – بیان مسئله ..................................................................................................... 2 

ب- اهمیت و ضرورت پژوهش ................................................................................... 4  

ج- پیشینه و سابقه پژوهش  ......................................................................................... 5 

د- اهداف پژوهش ..................................................................................................... 5 

ه- محدودیتها و مشکلات در راه پژوهش   ....................................................................... 5 

و- فرضیه های پژوهش  ............................................................................................ 6 

ز- روش پژوهش  .................................................................................................... 7 

ح- سازمان پژوهش  ................................................................................................. 7 

 

بخش اول:کلیات , مفاهیم و مبانی نظری پژوهش سرقت

فصل اول : تحلیل و بررسی جرم سرقت .............................................................. 9

1-1-  تعریف سرقت .................................................................................................... 9 

1-1-1- سرقت در لغت ................................................................................................................. 9

1-1-2-  سرقت در فقه ..............................................................................................................  10 

1-1-3- سرقت در حقوق ............................................................................................................. 12 

1-2-  تحلیل جرم سرقت ............................................................................................... 12

1-2-1- جایگاه سرقت در میان جرایم .................................................................................................12

1-2-2- عناصر متشکله جرم سرقت ................................................................................................... 14 

1-2-2-1- عنصر قانونی .......................................................................................................................... 14 

1-2-2-2-  عنصر مادی ........................................................................................................................... 15 

1-2-2-3- عنصر روانی ........................................................................................................................... 16 

1-2-3- انواع سرقت ...................................................................................................................... 17 

1-2-3-1- سرقت مستلزم حد به معنی اخص .................................................................................................. 18 

1-2-3-2- سرقت های تعزیری .....................................................................................................................18 

فصل دوم : انگیزه ارتکاب جرم ...................................................................... 26 

2-1- جایگاه انگیزه ................................................................................................... 26 

2-1-1- مفهوم و ماهیت انگیزه ...................................................................................................... 26

2-1-2- انگیزه مجرمانه در حقوق کیفری اسلام ..................................................................................27 

2-1-3- نگرش اندیشمندان حقوق جزا و مکاتب در خصوص انگیزه ........................................................ 28 

2-2- تاثیر انگیزه ....................................................................................................... 29 

2-2-1- تاثیر انگیزه در تحقق جرم ....................................................................................................29 

2-2-3- تاثیر انگیزه مجرمانه در تحمل کیفر ..................................................................................... 30 

2-2-3- تاثیر انگیزه در مسئولیت کیفری .......................................................................................... 32 

فصل سوم : جرم شناسی سرقت ..................................................................... 34 

3-1- کلیات جرم شناسی ............................................................................................... 34

3-1-1- تعریف جرمشناسی و موضوعات آن  ...................................................................................... 34 

3-1-2- مفاهیمی در علل سنجی جرایم  ...............................................................................................36 

3-1-2-1-  علت ....................................................................................................................................  36

3-1-2-2-  شرط ..................................................................................................................................... 37

3-1-2-3-  انگیزه ................................................................................................................................... 37 

3-1-2-4-  عامل ..................................................................................................................................... 38 

3-1-3- مرور برخی از مکاتب و نظریه های جرم شناسی ......................................................................... 39 

3-1-3-1- مکتب کلاسیک ............................................................................................................................ 39 

3-1-3-2- مکتب اثباتی (تحققی) .................................................................................................................. 40 

3-1-3-3- مکتب شیکاگو (نظریه زیست بوم انسانی) ......................................................................................... 40 

3-1-3-4- نظریه معاشرت ترجیحی  ...............................................................................................................41 

3-1-3-5- نظریه یادگیری اجتماعی ............................................................................................................... 41 

3-1-3-6- نظریه نابهنجاری (آنومی) ............................................................................................................. 42 

3-1-3-7- نظریه فشار ............................................................................................................................... 42 

3-1-3-8- نظریات فرهنگی و خرده فرهنگی .................................................................................................... 43 

3-1-3-9- نظریه کنترل اجتماعی .................................................................................................................. 43 

3-2- بزه دیده شناسی سرقت ........................................................................................  44 

3-2-1- مفهوم بزه دیده .................................................................................................................. 44 

3-2-2- سرقت و بزه دیده ............................................................................................................... 44

3-2-2-1 نقش بزه دیده در اجرای حد .......................................................................................................... 44 

3-2-2-2- سرقت و نقش بزه دیده .............................................................................................................. 45 

3-2-3- جبران خسارت بزه دیده ...................................................................................................... 45 

3-2-3-1- شیوه های  جبران خسارت ......................................................................................................... 46 

3-2-3-2- شیوه های پرداخت غرامت ..........................................................................................................46 

فصل چهارم : پیشگیری از جرم ..................................................................... 48 

4-1- کلیات و مفاهیم پیشگیری ...................................................................................... 48 

4-1-1- تعریف و ماهیت پیشگیری ................................................................................................... 48 

4-1-1-1- تعریف لغوی ........................................................................................................................... 48 

4-1-1-2- معنای اصطلاحی .......................................................................................................................49 

4-1-2- انواع پیشگیری از جرم ........................................................................................................ 50 

4-1-2-1- پیشگیری های متداول ................................................................................................................ 51 

4-1-2-2- پیشگیری های جدید ................................................................................................................... 52 

4-1-3- اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم  ......................................................................................55 

4-2- پیشگیری از منظرهای مختلف ................................................................................ 55 

4-2-1- پیشگیری از منظر قرآن ........................................................................................................55 

4-2-2- پیشگیری از منظر قوانین ......................................................................................................58 

4-2-3- پیشگیری از منظر لایحه پیشگیری از جرم ................................................................................ 59 

 

 

بخش دوم:تحلیل و بررسی داده های آماری و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

فصل اول : وضعیت فردی و خانوادگی ............................................................. 62

1-1- عوامل فردی ...................................................................................................... 62 

1-1-1- ساختار جنسی و سن مجرمین ............................................................................................... 62 

1-1-2- مشخصات جسمی و سلامت .................................................................................................. 65 

1-1-2-1- وضعیت جسمانی .....................................................................................................................  67 

1-1-2-2- وضعیت روانی   ....................................................................................................................... 68 

1-1-3- میزان تحصیلات ................................................................................................................. 68 

1-2- وضعیت خانوادگی ............................................................................................... 69 

1-2-1- خانواده اصلی (پدری) ....................................................................................................... 69 

1-2-1-1- تعداد نفرات خانواده ................................................................................................................. 71 

1-2-1-2- تحصیلات والدین  .................................................................................................................... 72 

1-2-1-3- کنترل از سوی خانواده ............................................................................................................. 72 

1-2-1-4- خصوصیات شخصیتی پدر سارق ................................................................................................. 73 

1-2-1-5- وضعیت پدر یا مادر از نظر زنده یا متوفی بودن .............................................................................. 74 

1-2-2- خانواده شخصی ...................................................................................................................75 

1-2-2-1- تاهل ...................................................................................................................................... 76 

1-2-2-2- سرنوشت و تعداد فرزندان ..........................................................................................................  77 

1-2-3-3- تحصیلات همسر و ارتباط با اعضا خانواده .................................................................................... 78 

1-2-3- طلاق و علت آن .................................................................................................................... 80 

فصل دوم : وضعیت اجتماعی و اقتصادی .......................................................... 83 

2-1- وضعیت اجتماعی ............................................................................................... 83 

2-1-1- موقعیت و وضعیت محل سکونت ........................................................................................... 83 

2-1-2- نقش اعتقادات مذهبی , دوستان و رسانه ...............................................................................  85 

2-1-2-1- مذهب ....................................................................................................................................85 

2-1-2-2- دوستان ................................................................................................................................. 87 

2-1-2-3- رسانه .................................................................................................................................... 90

2-1-3- تابعیت و مهاجرت ............................................................................................................... 93 

2-2- وضعیت اقتصادی .............................................................................................. 96 

2-2-1- جرم و شرایط اقتصادی ..................................................................................................... 96 

2-2-2- شغل و میزان درآمد .......................................................................................................... 97 

2-2-3- وجه حاصل از سرقت ........................................................................................................ 100  

فصل سوم: بررسی سرقت در نمونه های آماری  ............................................. 102 

3-1- بررسی سرقت................................................................................................... 102 

3-1-1- سرقت در فرد و خانواده اش .............................................................................................. 102 

3-1-1-1- اولین سرقت در فرد سارق  ...................................................................................................... 102 

3-1-1-2- نوع سابقه سرقت در فرد ......................................................................................................... 104 

3-1-1-3- نقشه برای ارتکاب سرقت ........................................................................................................ 104 

3-1-1-4- اولین و آخرین سرقت ............................................................................................................. 105 

3-1-1-5- چگونگی قرار گرفتن در مسیر سرقت ......................................................................................... 106 

3-1-1-6- سابقه سرقت در خانواده سارق ................................................................................................ 107 

3-1-2- انتخاب زمان , مکان , سوژه ............................................................................................... 107 

3-1-2-1- زمان ..................................................................................................................... 108 

3-1-2-2- مکان ...................................................................................................................... 109 

3-1-2-3- سوژه ..................................................................................................................... 110 

3-1-3- انگیزه سرقت .................................................................................................................. 110 

3-2- بررسی آماری و تاثیر اعتیاد , مجازات و زندان بر مجرمین .......................................  112 

3-2-1- بررسی آماری سرقت در جامعه مورد پژوهش ...................................................................... 112 

3-2-2- تاثیر اعتیاد بر سرقت ...................................................................................................... 115 

3-2-3- تاثیر مجازات و زندان بر سارقین ....................................................................................... 119 

3-3- عوامل و افراد موثر در سرقت (از نظر سارقین) ....................................................... 122

فصل چهارم : ارائه راهکارهای پیشگیرانه از سرقت ........................................ 124 

4-1- راهکارهای دینی ............................................................................................... 124 

4-2- راهکارهای خانوادگی ........................................................................................  126 

4-3- راهکارهای اقتصادی .........................................................................................  128 

4-4- راهکارهای طراحی محیطی .................................................................................  131 

نتیجه گیری  ...........................................................................................................  133 

پیشنهادات .............................................................................................................  136 

منابع و ماخذ ..........................................................................................................  139 

پیوست الف  ........................................................................................................... 141

پیوست ب  .............................................................................................................  144

چکیده انگلیسی ......................................................................................................... 145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری
فهرست جداول

جدول  شماره 3-1 : جبران خسارت بزه دیده    ........................................................................................ 47

جدول  شماره 1-2 : ساختار جنسیتی مجرمین در نمونه آماری     ................................................................ 63

جدول  شماره 1-3 : ساختار جنسیتی مجرمین در پرونده های مورد بررسی در پژوهش  ................................... 63

جدول  شماره 1-4 : وضعیت سن مجرمین در پروند ه های مورد بررسی  ...................................................... 65

جدول  شماره 1-5 : وضعیت جسمی مجرمین .......................................................................................... 66

جدول  شماره 1-6 : وضعیت تحصیلات مجرمین ....................................................................................... 69

جدول  شماره 3-7 : مقایسه جرم سرقت با سایر جرایم علیه اموال و مالکیت در شهر مشهد .............................. 113

جدول  شماره 3-8 : مقایسه انواع سرقت های انجام شده در محدوده زمانی پژوهش در شهر مشهد ................... 113

جدول  شماره 3-9 : مقایسه انواع سرقت های انجام شده در محدوده زمانی پژوهش در محدوده حرم مطهر رضوی 113

جدول  شماره 3-10 : مقایسه جرم سرقت با جرم اعتیاد و استعمال مواد در شهر مشهد  ................................. 114

جدول  شماره 3-11 : نوع سرقت های انجام شده در پرونده های مورد بررسی در شهر مشهد   ........................ 114

جدول شماره 3-12 : سایر آمار حاصله از پرونده های مورد بررسی .......................................................... 115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری
فهرست نمودارها

نمودار شماره 1-1 : عنصر مادی سرقت حدی ......................................................................................... 16

نمودار شماره 1-2 : وضعیت سنی مجرمین ............................................................................................ 64

نمودار شماره 1-3 : وضعیت جسمی مجرمین  ......................................................................................... 66

نمودار شماره 1-4 : وضعیت جسمی و سلامت مجرمین ............................................................................. 68

نمودار شماره 1-5 : وضعیت تحصیلات مجرمین ...................................................................................... 69

نمودار شماره 1-6 :  تعداد نفرات خانواده اصلی غیر والدین  .....................................................................  71

نمودار شماره 1-7 :  تحصیلات والدین سارقین   .....................................................................................  72

نمودار شماره 1-8 : وضعیت کنترل از سوی پدر و خانواده سارقین  ............................................................  73

نمودار شماره 1-9 : خصوصیات پدر سارقین  ......................................................................................... 74

نمودار شماره 1-10 : وضعیت پدر یا مادر از نظر زنده یا متوفی بودن .........................................................  75

نمودار شماره 1-11 : وضعیت سرپرستی در خصوص افرادی که والدین آنها فوت نموده اند   ............................ 75

نمودار شماره 1-12 : وضعیت تاهل در نمونه آماری  ................................................................................ 77

نمودار شماره 1-13 : تعداد فرزندان در خانواده شخصی ............................................................................ 77

نمودار شماره 1-14 : تاثیر وضعیت سارقین در سرنوشت فرزندانشان از نظر خود سارقین  ............................... 78

نمودار شماره 1-15 : میزان تحصیلات همسر مجرمین سرقت ..................................................................... 79

نمودار شماره 1-16 : میزان ارتباط با اعضا خانواده ............................................................................... 79

نمودار شماره 1-17 : میزان وضعیت طلاق در خانواده اصلی  .................................................................... 81

نمودار شماره 1-18 : وضعیت طلاق در خانواده شخصی  .......................................................................... 81

نمودار شماره 1-19 : علل طلاق در خانواده شخصی  ............................................................................... 82

نمودار شماره 2-20 : موقعیت منزل از نظر محل قرار گرفتن    ................................................................... 84

نمودار شماره 2-21 : وضعیت محل سکونت  .......................................................................................... 85

نمودار شماره 2-22 : وضعیت اعتقادی و میزان مصرف مشروب در سارقین     ............................................. 87

نمودار شماره 2-23 : وضعت ایمانی دوستان .......................................................................................... 88

نمودار شماره 2-24 : حساسیت و کنترل دوستان از سوی پدر  .................................................................... 89

نمودار شماره 2-25 : وضعیت چگونگی گذراندن بیشترین وقت توسط سارقین     ............................................ 89

نمودار شماره 2-26 : وضعیت نوع علاقه به فیلم ها  ................................................................................ 91

نمودار شماره 2-27 : تاثیر فیلم بر ارتکاب جرم سرقت     .......................................................................... 92

نمودار شماره 2-28 : وضعیت تابعیت مجرمین     .................................................................................... 94

نمودار شماره 2-29 : وضعیت مهاجرت    .............................................................................................. 96

نمودار شماره 2-30 : شغل پدر سارق   ................................................................................................. 98

نمودار شماره 2-31 : شغل سارق    ..................................................................................................... 99

نمودار شماره 2-32 : درآمد سارق و پدرش    ...................................................................................... 100

نمودار شماره 2-33 : چگونگی صرف وجه حاصل از سرقت    ................................................................. 101

نمودار شماره 3-34 : اولین سرقت در فرد سارق  ................................................................................. 103

نمودار شماره 3-35 : نوع سابقه سرقت در نمونه آماری     .................................................................... 104

نمودار شماره 3-36 : اولین و آخرین سرقت    ..................................................................................... 105

نمودار شماره 3-37 : چگونگی قرار گرفتن در مسیر سرقت    ................................................................. 106

نمودار شماره 3-38 : وضعیت سابقه سرقت در اطرافیان سارق    ............................................................. 107

نمودار شماره 3-39 : زمان سرقت از نظر روز یا شب بودن    ................................................................. 108

نمودار شماره 3-40 : زمان سرقت در ساعات مختلف شبانه روز     .......................................................... 109

نمودار شماره 3-41 : وضعیت وحل و موقعیت سرقت     ........................................................................ 110

نمودار شماره 3-42 : انگیزه سرقت    ................................................................................................ 112

نمودار شماره 3-43 :مقایسه درصد جرم سرقت با سایر جرایم علیه اموال و مالکیت در سه ماه نخست سال 92 در شهرمشهد ....... 113

نمودار شماره 3-44 : نوع مواد مخدر مصرفی از سوی سارقین  ............................................................... 117

نمودار شماره 3-45 : موجبات ارتکاب جرم بواسطه اعتیاد  ...................................................................... 119

نمودار شماره 3-46 : رابطه فرد با مواد مخدر    ................................................................................... 119

نمودار شماره 3-47 : تاثیر مجازات در اصلاح (از نگاه سارقین)    ............................................................ 121

نمودار شماره 3-48 : تاثیر زندان بر مجرمین    .................................................................................... 121

نمودار شماره 3-49 : افراد مقصر در ارتکاب سرقت (از نظر سارقین)     .................................................... 122

نمودار شماره 3-50 : عوامل موثر در ارتکاب جرم سرقت (از نظر سارقین)     ............................................. 123

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک کمکی