مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی شرکت 49 صفحه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی شرکت 49 صفحه :

دید کلی :
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی شرکت بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


توضیحات کامل :

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی شرکت نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت می باشد که در ابتدا مبانی نظری عملکرد بازرگانی شرکت تشریح می شود. در ادامه پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی شرکت در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

در ضرورت و تشریح و تعریف مفهوم واژه ی عملکرد  باید خاطرنشان نمود که جایگاه این واژه از آنجا حائز اهمیت است که تنها با تعریف و تشریح عملکرد است که می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود. هولتون و بیتز   خاطرنشان ساختهاند که عملکرد یک ساختار چند بعدی است که ارزیابی آن بسته به انواع عوامل, متفاوت است. در مورد چیستی عملکرد, نگرش های متفاوتی وجود دارد به طوری که می توان عملکرد را فقط سابقهی نتایج حاصله تلقی کرد. از نظر فردی, عملکرد سابقهی موفقیت های یک فرد است. کین  معتقد بود که عملکرد چیزی است که فرد به جا    میگذارد و جدای از هدف است. 

 

 

 برنادین و همکارانش معتقدند که عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود, چون نتایج قویترین رابطه را با اهداف استراتژیک سازمان, رضایت مشتری و نقشهای اقتصادی دارد. فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد عملکرد را به این صورت تعریف نموده است که انجام, اجرا, تکمیل, انجام کار سفارش یا تعهد شده عملکرد را مشخص می نماید. این تعریف به خروجیها یا نتایج بر می گردد و در عین حال عنوان میکند که عملکرد در مورد انجام کار و نیز نتایج حاصله از آن می باشد. بنابراین می توان عملکرد, را بعنوان رفتار یا روشی که سازمانها, گروهها و افراد کار را انجام میدهند, تلقی نمود. کمپبل معتقد است که عملکرد رفتار است و باید ازنتایج متمایز شود, زیرا عوامل سیستمی می توانند نتایج را منحرف کنند. 

 

 

به نظر میرسد در صورتی که عملکرد به گونهای تعریف شود که هم رفتار و هم نتایج را در بر گیرد, دیدگاه جامعتری حاصل می گردد. در تعریف بروم راچ  این ویژگی را میتوان مشاهده نمود, وی معتقد است که عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است. رفتارها از فرد اجرا کننده ناشی می شوند و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کنند. ( آرمسترانگ,  1385: 4-3) واژه ی performance که به معنای عملکرد است از کلمه ی انگلیسی perform و پسوندance  گرفته شده است و از حدود سال 1500 میلادی به بعد متداول شد. این کلمه به معنای تحقق یک امر یا چیزی است که قبلا تحقق یافته است. میتوان گفت که کلمهی performance به معنایی که اکنون فهمیده و درک میشود, اولین بار در سال 1709 میلادی, تعریف شد. هانابوس  هم تاکید می کند که عملکرد عبارت است از: انجام دادن هرکار به طریقی مشخص با تعیین هدفی معین برای آن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی شرکت 49 صفحه
فهرست مطالب

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عملکرد بازرگانی شرکت 4

ادبیات موضوعی عملکرد بازرگانی شرکت
2-2) تشریح مفهوم عملکرد 5
2-2-1) عملکرد بازار 7
در این نوع روش, چهارنوع مشتری, شناسایی می شود: 8
همانگونه که اشاره شد عملکرد بازار دارای چند مولفه است که در ذیل به شرح آن پرداخته شده است: 10
2-2-2) عملکرد مالی 16
همچنین عوامل زیر در تعیین سهم بازار بهینه نقش دارند (نجمی و همکاران, 1391: 23): 19
شکل 2-1) مدل تعاملی بازاریابی و فروش (Zoltners,2004: 17) 26
شکل  2-2) مدل مفهومی پیکره بندی بازاریابی و فروش (نجمی و همکاران, 1391: 93) 27
حال به چهار روش که باعث افزایش رشد فروش میشوند اشاره میگردد (Day George,2003: 29): 30
چهار اشتباه زیر مانع موفقیت طراحی فرایند فروش می‌شود که عبارتند از (Dewsnap,2002: 878): 33
2-4) پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی شرکت 37

منابع و ماخذ 45

لینک کمکی