امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش تهران :

دید کلی :
هدف از انجام پژوهش حاضر, امکان­ سنجی استقرار سیستم مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهر تهران می­باشد


توضیحات کامل :

دانلود مقاله رشته مدیریت آموزشی

امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

 

 

 

 

 

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر, امکان­ سنجی استقرار سیستم مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهر تهران می­باشد. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف, تحقیق کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده­ها, تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی می­باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش, کلیه کارکنان اداری آموزش و پرورش شهر تهران بوده که در سال 90-89 مشغول خدمت بودند, از جامعه آماری به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای, تعداد 340 نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب و داده­های مورد نیاز به وسیله پرسش نامه محقق ساخته جمع­آوری گردید.

 

 روایی ابزار مورد استفاده با استفاده از نظر متخصصین, و پایابی ابزار نیز با روش ضریب آلفای کرونباخ برابر 80 صدم به دست آمده است. داده­های به دست آمده با استفاده از آزمون­های آماری مناسب (آزمون T ) و با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل داده­های جمع­آوری شده حاکی از آن است که استقرار مؤلفه­های یادگیری سازمانی, منابع انسانی, فرهنگ سازمانی بالاتر از حد متوسط, مؤلفه سیاست­ها و راهبردهای مدیریت دانش در حد متوسط, و مؤلفه­های تکنولوژی اطلاعات و رهبری پایین­تر از حد متوسط قرار دارند. از نتایج این تحقیق می­توان در طراحی سیستم مدیریت دانش در سازمان­های آموزشی استفاده کرد.

 

 

 

 

کلید واژه:

مدیریت دانش

فناوری اطلاعات

فرهنگ سازمانی

یادگیری سازمانی

 

 

 

لینک کمکی