مبانی نظری ترویج کشاورزی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری ترویج کشاورزی :

دید کلی :
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترویج کشاورزی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


توضیحات کامل :

دانلود مبانی نظری رشته ترویج و آموزش کشاورزی

مبانی نظری ترویج کشاورزی

 

 

 

 

 

 

2-3- ترویج کشاورزی 

2-3-1- تعاریف ترویج :

ترویج معادل واژه انگلیسی   Extensionبه معنی رایج کردن و روان کردن است (لغت نامه دهخدا)و دارای تعاریف متعددی است که هر یک از اندیشمندان از دیدگاههای متفاوت بسته به شرایط فرهنگی کشور خویش بیان خاصی از این واژه داشته انداما آنچه مسلم است ,ترویج مهمترین عامل توسعه روستایی و توسعه روستایی تنها اصل توسعه ملی است.- بیان تعریفی از اصطلاح ترویج کار مشکلی است و این دقیقاً بدین لحاظ است که ترویج در راستای دستیابی به اهداف گوناگون به طرق مختلف تشکیل و سازمان مییابد بنابراین اصطلاح مزبور در نظر افراد مختلف دارای معانی متفاوتی است که به برخی از آنها اشاره می کنیم .

ترویج عبارتست از فرایند مستمر عرضه اطلاعات ثمر بخش به مردم ( بعد اطلاع رسانی ترویج ) و کمک آنان جهت کسب معلومات , مهارتها , طرز تلقی های لازم به منظور استفاده مؤثر از این اطلاعات و یا تکنولوژی ( بعد آموزشی ترویج ) ( سوان سون , 1370 ) .

 

- ترویج عبارتست از خدمت یا نظامی که از طرق مراحل آموزشی به روستاییان کمک میکند تا فنون و روشهای کشاورزی خود را بهبود بخشیده و بر درآمد و کارآیی تولید خود بیفزایند ,  سطح زندگی خویش را بالاتر ببرند  و معیاریهای آموزشی و اجتماعی زندگی روستایی را برتری بخشند ( همان منبع ). - از نظر فارکوهار ( 1968 ) ترویج در برگیرنده تمام ابعاد محیطی است که کشاورز در آن زندگی میکند و آن را به عنوان عرصه قانونی و میدان عملیات مشروع خود تلقی می نماید او ترویج کشاورزی را یک سیستم یا یک نوع خدمت میداند که مردم را از طریق روشهای آموزشی کمک میکند تا روشها و فنون کشاورزی خود را اصلاح کند و آن را بهبود بخشند و کارآیی و بازدهی خود را افزایش داده و درآمد خود را بالا ببرند ولذا از یک سطح زندگی بهتری برخوردار گشته و استانداردهای آموزشی و اجتماعی زندگی روستایی را ارتقا بخشند ( زمانی پور,  1373‌ ).

 

- برتوس هاورکوت , ترویج را به معنای فعالیتهای برنامه ریزی شده برای انتقال دانش و یا مهارتها و یا تغییر نگرش روستاییان میداند که توسط تشکیلاتی با هدف دستیابی به نوع معینی از توسعه روستایی و در بستر یک برنامه توسعه جامع تر و با استفاده از وسایل مختلف ارتباطی اجرا میشود ( زمانی پور , 1373 ).. - ترویج بعنوان یک مکتب آموزشی خاص و یا بعنوان یک مؤسسه برای آموزش و تنویر افکار "" گروهای هدف "" و اشاعه روشهای نوین در زمینه های متعدد در دنیای امروز مورد استفاده قرار میگیرد لذا ترویج دارای یک مفهوم اعم بوده و چنین توصیف میشود :

ترویج اشاعه و نشر است یعنی دانش از یک مبدا و کانون مرکزی در بین عده ای از مردم که بتوانند از آن استفاده کنند منتشر میشود ( شهبازی , 1372 ).

 

گراول و تامبر (1368)ترویج را یک برنامه و یک فرایند کمک به مردم روستایی برای خودیار سازی آنان در جهت افزایش تولید و ارتقا سطح زندگی شان میداند همچنین ترویج را نوعی آزادی برای روستاییان تعریف کرده است بطوری که مردم را یاری می کندتا از استقلال عملی که سازنده یک جامعه مردمی است استفاده نمایند.به طور کلی ترویج عملاً و اساساً هدفهای آموزشی را دنبال می نماید و در صدد آن است که در زمینه های مختلف اطلاعات مورد نیاز مردم را در اختیارشان قرار دهد و در پذیرش ایده های مناسب وکسب مهارتهای مورد نیاز جهت استفاده از پدیده پذیرفته شده با مردم همکاری نماید و آنان نیز با استفاده از این معلومات کسب شده کیفیت زندگی خود را بهبود بخشند( ملک محمدی , 1372 ).

براین اساس فلسفه مکتب آموزشی ترویج نیز بر سه رکن :

 

1- تداوم آموزشی مؤثر و مفید

2- تحکیم اراده خودیاری

3- پرورش حس همیاری

 

استوار میباشد , بدین ترتیب فلسفه مکتب ترویج حکم بر ساختن فردی دارد تا به استعدادهایی که در وجود خویش است آگاهی یابد و به درجه‌ای از علم و آگاهی نایل گردد که اراده خودیاری در وی بروز و رشد نماید و متکی به خویشتن پرورش یابد سپس با پرورش این مهارتها فرد در عین فراگیری به فرا دهی دانسته های خود به دیگران و همیاریهای اجتماعی مبادرت نماید ( شهبازی , 1372 ).

 

2-3-2- ماهیت ترویج کشاورزی :

بطور خلاصه نکات زیر بیانگر ماهیت آموزشی ترویج میباشد :

1- ترویج یک نظام آموزشی خارج از چهارچوب مدرسه و غیر رسمی است که در آن بزرگسالان و جوانان جنبه های علمی امور را فرا میگیرند .

2- ترویج با آن نوع آموزشی ارتباط پیدا میکند که کاربردی مستقیم و فوری دارد , از اینرو ترویج هم خود را صرفاً به کسب سیستمهایی که جنبه تئوری محض دارند آن هم تنها بخاطر بدست آوردن چنین اطلاعاتی , معطوف نمی دارد .

3- هدف ترویج ایجاد دگرگونی در معلومات , مهارتها و گرایشهای افراد بشر است .

4- ترویج به منزله پل ارتباطی دو سویه است که از یک سوی آن اطلاعات مراکز پژوهشی به جانب مردم در جریان است و از سوی دیگر مشکلات دیگر مردم را برای بررسی بطرف مراکز تحقیقاتی روانه میسازد .

 

5- کار ترویج براساس نیازهایی که خود مردم احساس میکنند پایه گذاری میشود و الزاماً برحساب برنامه هایی که در سطح بالا طرح ریزی می کردند تعیین نمی شود در واقع ترویج برنامه ای است متعلق به مردم که دولت نیز در اجرای آن سهمی دارد و به منزله برنامه دولت که فقط مردم در آن شرکت داده شده باشند نیست .

 

6- در آموزش ترویج این فرد است که تصمیم نهایی را در مورد پذیرش یک اندیشه و یا یک فعالیت میگیرد و از سوی دیگر مشارکت افراد در امور جنبه داوطلبانه دارد .

7- ترویج هماهنگ با فرهنگ قومی و باتوجه به رسوم , عقاید و تعصبات افراد جامعه عمل میکند .

8- ترویج خانواده را بعنوان یک واحد محسوب و همه افراد آن را در رسیدن به سرحد کمال یاری می نماید .

9- ترویج شامل آموزشهایی در جهت آگاهی , علاقمندی و انگیزه برای پذیرش تکنولوژی جدید و تأمین رضامندی است 

10- ترویج بکار گرفتن روشهای مختلف آموزش را برای ایجاد دگرگونی های سریع اساسی می داند .

11- عامل ترویج ( مروج ) در جهت بیکار کردن خود فعالیت مینماید بنحوی که مردم بتدریج به او نیاز کمتری داشته و برای انجام امور متکی به خود و مستقل باشند .

12- وظیفه واقعی ترویج کوتاه کردن فاصله زمانی بین کشف یک پدیده جدید و پذیرش آن توسط اکثریت مردم میباشد .

13- هدف ترویج بهبود جنبه های معنوی وانسانی است به عبارت دیگر در ترویج دست آوردهای فیزیکی یا مادی به تنهایی مورد نظر نمی باشد  ( گراول و تامبر ,  1368 ).

 

 

 

 

 

 

مبانی نظری ترویج کشاورزی
فهرست مطالب

مبانی نظری ترویج کشاورزی

 ترویج کشاورزی

 تعاریف ترویج

 ماهیت ترویج کشاورزی

 اهمیت و گستره ترویج

 فلسفه ترویج

 اصول ترویج

 اهداف ترویج

 پیشینه ترویج وآموزش کشاورزی در جهان و ایران

 رهیافت های ترویج

 روشها و رهیافت های ترویجی مبتنی بر کشاورزان

 رهیافت ارزیابی روستایی مشارکتی

 رهیافت تحقیق و ترویج نظام های زراعی

 رهیافت تسهیم هزینه

 رهیافت کشاورزاول و آخر

 رهیافت مشارکتی ترویج کشاورزی

 مفهوم مشارکت در مباحث ترویج

 مشارکت از دیدگاه صاحبنظران ترویج

 مفهوم ترویج مشارکتی

اهمیت مشارکت عمومی در برنامه های ترویجی

اهمیت مشارکت عمومی(کشاورزان) در برنامه های ترویج را میتوان بشرح ذیل خلاصه نمود

 ترویج آمرانه و مشارکتی

 سازمانای غیر دولتی و ترویج

منابع

 

 

 

لینک کمکی