رابطه زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش با ظرفیت تغییرسازمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رابطه زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش با ظرفیت تغییرسازمانی :

دید کلی :
هدف از این مقاله بررسی رابطه زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش با ظرفیت تغییرسازمانی در یکی از دانشگاه‎های دولتی شهر تهران می باشد


توضیحات کامل :

دانلود مقاله رشته مدیریت

رابطه زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش با ظرفیت تغییرسازمانی

(مطالع موردی: یکی از دانشگاه‎های دولتی شهر تهران)

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

در دانشگاه‎ها توجه به زیرساخت‎هایی که در مدیریت دانش به‎کار می‎رود, از ضرورت خاصی برخوردار است. همچنین امروزه مراکز آموزش عالی برای انطباق مداوم با شرایط متغیر بیرونی, باید ضمن نوآوری, ظرفیت مناسبی برای تغییر داشته باشند. بنابراین هدف پژوهش پیش رو, سنجش رابطه میان زیرساخت‎های مدیریت دانش و ظرفیت تغییر سازمانی و مطالع وضعیت آنها است. پژوهش به روش پیمایشی ـ همبستگی انجام گرفت. جامع آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه مورد مطالعه بوده است که از بین آنها 167 نفر برای نمونه انتخاب شد. داده‎ها و اطلاعات لازم پژوهش به‎کمک ابزار پرسشنامه, از نوع محقق‎ساخته به‎دست آمده است.

 

 تجزیه و تحلیل داده‎ها نشان داد میان زیرساخت‎های مدیریت دانش و ظرفیت تغییر سازمانی, همبستگی معنادار و مثبتی وجود دارد و وضعیت زیرساخت‎های مدیریت دانش و ظرفیت تغییر سازمانی در مجموع مناسب است.

بر اساس یافته‎ها, اگر دانشگاه از زیرساخت مناسب دانش برخوردار باشد, مدیریت دانش تسهیل‎شده و مدیریت کارآمد دانش, می‎تواند(نند) بر بهبود ظرفیت تغییر سازمانی مؤثر باشند.

 

 

 

 

کلیدواژه ها

تغییر سازمانی

مدیریت دانش

ظرفیت تغییر سازمانی

زیرساخت‎های مدیریت دانش

 

 

 

  

لینک کمکی