پرسشنامه نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک :

دید کلی :
هدف از پرسشنامه شناسایی تأثیر فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب شهر تهران می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران

 

 

 

 

 

 

چکیده:

هدف از تحقیق شناسایی تأثیر  فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب شهر تهران می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. از نظر روش استنتاج از نوع  تحقیقات توصیفی است و هچنین از نظرطرح تحقیق از نوع پس رویدادی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان شعب منتحب بانک رفاه کارگران جنوب شهر تهران در نظر گرفته شده است. این جامعه در مجموع 98 نفر بوده و نمونه مورد بررسی 78 پاسخگو برآورد شد.

 

در این پژوهش از پرسشنامه جهت جمع آوری داد های تحلیل استفاده شد.به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است.  پس از پردازش داده ها توسط ابزارها و نرم افزارهای آماری, نتایج زیر حاصل شدند: این نتایج بیان می کند که مولفه های خلق دانش, اشتراک دانش, ذخیره دانش, بهره برداری از دانش, تحصیل دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار است و هرچه به این شاخص ها بیشتر توجه شود اثربخشی بانک رفاه کارگران بهبود می یابد.

 

 

 

3-4-3. تهیه و تنظیم پرسشنامه

پس از جمع‌آوری اطلاعات اولیه و تعیین حیطه‌ها و فرضیات فرعی مربوطه, نسبت به تهیه و تنظیم پرسشنامه برای اعضا نمونه مورد بررسی برحسب اطلاعات موردنیاز اقدام گردیده است.

در این پرسشنامه به منظور سهولت در کدگذاری, استخراج اطلاعات موردنظر و تعیین روابط پیوستگی یا همبستگی بین متغیرها, سؤال‌ها از نوع بسته پاسخ طراحی گردیده است. همچنین به منظور تعیین شدت موافقت یا مخالفت پاسخ‌دهندگان به هر یک از سؤالات, از مقیاس لیکرت استفاده شده است. لذا پاسخ‌دهندگان به هر یک از سؤالات در 5 حیطه (بسیار زیاد, زیاد, متوسط, کم و بسیار کم) پاسخ داده‌اند. پرسشنامه طراحی شده دارای 51 سؤال است که پس از بررسی روایی و پایائی آن به تعداد حجم نمونه تکثیر و ما بین اعضا نمونه آماری موردنظر توزیع گردیده‌است.

 

جدول 3-1- جدول متناظر گویه ها و سؤالات پرسشنامه

مؤلفه

شماره سؤالات

گویه های مربوط به مدیریت دانش

خلق دانش

1 – 13- 14- 15 – 21- 25

تسهیم دانش

2 -6 -16 -23 -  29

ذخیره دانش

5

بهره برداری از دانش

3- 8- 11-  12

تحصیل دانش

4 - 7 -9- 10 -  20  -  27

گویه های مربوط به اثربخشی

میزان رضایت مشتریان

30 - 42 - 46

میزان تسهیل امور جاری

17  - 19 -24 - 34 - 35 - 36 – 39-  40

میزان رضایت کارکنان

38  -41 - 43

میزان دسترسی مشتریان به خدمات

22 - 26 - 37

میزان اطمینان مشتریان

33  -44 - 45

میزان قابلیت اعتماد

18 - 28   -  31   - 32

 

 

3-5. بررسی روایی و پایائی آزمون

3-5-1. بررسی روایی پرسشنامه 

در این تحقیق, به‌منظور مناسب بودن روایی پرسشنامه‌, سعی شد سوالات, ساختار پرسشنامه و نحوه استفاده از جملات, بدون ابهام باشد. پس از طراحی اولیه, به‌منظور افزایش روایی پرسشنامه, از نظرات خبرگان دانشگاهی شامل 7  استاد صاحب نظر  بهره‌برداری شد. همچنین, با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق, شامل افراد خبره مرتبط با موضوع تحقیق است, می‌توان امیدوار بود که اکثر آنان با این تکنیک آشنا باشند.

3-5-2.  بررسی پایایی پرسشنامه 

برای محاسبه اعتبار یک پرسشنامه, روش‌های گوناگونی نظیر: بازآزمایی, دونیم‌کردن آزمون, محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و... استفاده می‌شود.  بررسی اهمیت معیارها توسط خبرگان که شامل 7 استاد دانشگاهی صاحب نظر می باشند تکمیل شد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

3-6-3. آلفای کرونباخ

 یکی از ویژگی های فنی ابزار جمع آوری داده ها (پرسشنامه , پایای است. مفهوم ذکر شده با این امر سرو کار دارد که ابزار جمع آوری داده ها در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به ­دست می آورد (آلوین و همکاران,2010).

در این پژوهش به منظور برآورد ضریب پایائی آزمون و تعیین میزان توانایی و قابلیت اعتماد و اعتبار پرسشنامه موردنظر از روش (آلفای کرونباخ) استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند, بکار می‌رود.

برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ, ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیر مجموعه سؤال‌های پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه نمود, سپس با استفاده از فرمول زیر, مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد:

j = تعداد زیر مجموعه سؤال‌های پرسشنامه یا آزمون

 Sj  =واریانس زیر آزمون j ام

2S   = واریانس کل آزمون

در این پژوهش, ‌میزان اعتبار آزمون براساس ضریب آلفا برای کل متغیرها معادل 926/0 می‌باشد. یعنی با اطمینان 92 درصد می‌توان به نتایج حاصل از پرسشنامه‌ها اعتماد نمود.

افزون بر این, برای تعیین این که آیا ابزار سنجش موردنظر (پرسشنامه), همان چیزی را می‌سنجد که مدنظر بوده یا خیر, روایی صوری و محتوایی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور, پرسشنامه‌ها جهت تائید, در اختیار کارشناسان و تعداد اساتید متخصص (تعداد اساتید 7 نفر) , قرار گرفته و از این طریق روایی صوری تعیین گردیده است, که البته قابل قبول بوده است. برای تعیین روایی محتوایی نیز از همبستگی میان سؤالات پرسشنامه استفاده شده است. ضریب همبستگی محاسبه شده بیانگر آن است که همه سؤالات در راستای ارزیابی موردنظر طراحی گردیده و از این جهت روایی محتوایی پرسشنامه‌ها نیز مورد تائید می‌باشد.

نتایج آلفای کرونباخ پرسشنامه

آلفای کرونباخ

مولفه ها

728/0

خلق دانش

821/0

اشتراک دانش

791/0

ذخیره دانش

842/0

بهره برداری دانش

819/0

اثربخشی

 

 

 

 

 

 

لینک کمکی