رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکت های بیمه :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکت های بیمه خصوصی در ایران می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت بیمه

رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکت های بیمه

 

 

 

 

 

 

چکیده:

درک اهمیت دانش به عنوان یک سرمایه سازمانی که قادر به ایجاد و حفظ مزیت رقابتی به صورت مستمر است, بسیاری از شرکت ها را بر آن داشته است تا سیستم های مدیریت دانش ویژه ای را برای کمک به تسهیم و یکپارچگی دانش طراحی کنند. قالب های فکری سازمان های امروز, آکنده از عمق بخشیدن به اطلاعات و توجه به مشارکت نیروی انسانی خلاق و دانشگر به جای نیروی انسانی عملکردی است. این تحقیق تلاشی است برای بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکتهای بیمه خصوصی در ایران. 

 

پژوهش حاضر کاربردی توصیفی و از نوع پیمایشی است. تحقیق در جامعه ای متشکل از شرکت های بیمه خصوصی با 10 سال سابقه فعالیت انجام شده و روش نمونه گیری, تصادفی ساده می باشد. نمونه آماری مشتمل بر 145 نفر از کارشناسان دفاتر مرکزی شرکت های بیمه خصوصی با سابقه مذکوراست. برای درک چنین رابطه ای مدل مفهومی تحقیق با اقتباس از مدل ابویاسین و همکاران (2011) حاصل شد. در این راستا با  استفاده از پرسشنامه نسبت به جمع آوری داده ها اقدام به عمل آمد. 

 

در این تحقیق به منظور بررسی روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تاییدی و برای بررسی پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای بررسی توزیع جامعه از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و در ادامه با در نظر گرفتن نرمال بودن توزیع جامعه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز مورد استفاده قرارگرفت و در پایان به منظور آزمون کمی مدل نظری فرض شده به وسیله ی پژوهشگر از مدل معادلات ساختاری بهره گرفته شد. 

 

 نتایج بررسی ها با توجه به تایید شدن فرضیه اصلی نشان می دهد که رابطه معناداری میان مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در 8 شرکت بیمه خصوصی با سابقه مذکور وجود دارد. نتایج تحقیق حاکی از تایید شدن کلیه فرضیات به استثنا فرضیات فرعی 7 و 11 مبنی بر رابطه تولید و اشتراک دانش و نگهداری و بکارگیری دانش با تمرکز بر مشتریان می باشد. همچنین نتایج گویای آن بود که از میان تمامی روابط تایید شده, معناداری روابط کلیه ابعاد مدیریت دانش و آموزش, یادگیری و مشارکت کارکنان و همچنین نگهداری و بکارگیری دانش و بهبود مستمر بیش ار سایر روابط بوده است.

 

 

 

 

واژگان کلیدی:

مدیریت دانش

مدیریت کیفیت جامع

شرکت های بیمه خصوصی

همبستگی پیرسون

معادلات ساختاری

 

 

 

 مقدمه

پیشرفت صنعت بیمه با توسعه اقتصادی کشور مقارن است. ترمیم وضع اقتصادی یک کشور, افزایش مبادلات, ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری, موجب پیشرفت صنعت بیمه در آن کشور شده و متقابلا پیشرفت و اشاعه بیمه نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پس اندازهای بزرگ منجر می شود, در نتیجه صنعت بیمه با گردآوری سرمایه های کلان از کانون های بزرگ سرمایه گذاری و سودآوری است(چاووشی و همکاران,1387). نگاهی گذرا به جایگاه جهانی صنعت بیمه کشور در سال 2011 گویای آن است که در این سال, صنعت بیمه کشور از نظر شاخص حق بیمه های تولیدی با دو پله ارتقا از مقام چهل و ششم طی ده سال اخیر در جایگاه چهل و چهارم ایستاده است. از سوی دیگر در سال های اخیر, شاخص حق بیمه سرانه در کشور روند صعودی داشته و در سال1390 (2011) ایران با پنج پله صعود نسبت به سال گذشته از مقام هفتاد و سوم به جایگاه شصت و هشتمین کشور ارتقا یافت(سالنامه آماری صنعت بیمه,1390). این آمار حاکی از حرکتی رو به جلو هرچند آهسته اما هدفمند در صنعت بیمه کشور است. 

 

در همین راستا در عصر حاضرکه عصر تغییر و تحول سریع دانش است, دانش به عنوان یک منبع ارزشمند استراتژیک و دارایی مطرح می شود که نیازمند مدیریت است. هر پنج سال و نیم حجم دانش دو برابر می شود, درحالی که عمر متوسط آن کمتر از چهار سال است. اگر به شرایط فوق, رقابت شدید موجود در بازار را نیز اضافه نماییم, مدیریت کردن دانش موجود در شرکت های بیمه ای در اقتصاد دانش محور کنونی بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد(جلالی و همکاران ,1386).

 

در اقتصاد مبتنی بر دانش, مزیت رقابتی, به طور فزاینده ای در تسهیل روندهای اطلاعاتی انجام کار یافت می شود تا در دسترسی به منابع و بازار های خاص, لذا دانش و سرمایه فکری به عنوان مبنای اولیه دستیابی به شایستگی های اصلی و راهبردی برای عملکرد برتر مطرح می شوند. در راستای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار, توجه به دانش موجود, چگونگی استفاده موثر از آن و ایجاد ساختاری برای استفاده از اطلاعات و دانش جدید ازجمله اموری تلقی می شوند که سازمان ها باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند(گیبرت  و همکاران,2002).

 

در صنعت بیمه نگرش و فلسفه کلی بر اساس اصول بازاریابی بر این است که بیمه کالایی فروختنی است و نه خریدنی. این موضوع حتی برای فروش بیمه هایی که جنبه اجباری دارند (مانند بیمه شخص ثالث) نیز مصداق دارد. لذا موسسات بیمه ای راهی جز ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت و اعمال سیاست های تشویقی در جهت ایجاد انگیزه در بیمه گذاران برای خرید محصولات خود ندارند. بنابراین به راحتی می توان دریافت که یکی از عوامل موفقیت شرکت های بیمه کشور استفاده از اصول و نظریه های مدیریتی از جمله مدیریت کیفیت جامع است, چرا که محور اصلی مدیریت کیفیت جامع, توجه به نیاز های مشتریان و بهبود مستمر همه محصولات, خدمات و فرآیندها است(گرجی, 1384). 

 

در ادبیات مدیریت, به طور سنتی, کارایی و اثربخشی, به عنوان اصلی ترین دیدگاهها در نظر گرفته می شوند)کِلِگ  و همکاران,2006). تحقیقات متعددی ثابت کرده است که مدیریت کیفیت جامع دارای پتانسیل لازم برای ارتقای کارایی است(کول ,1999). موضوعی که در این زمینه قابل تامل به نظر می رسد این است که آیا میان این دو ضرورت مدیریتی (مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع) رابطه ای وجود دارد؟ در این راستا در این تحقیق, صنعت بیمه کشور به عنوان بستری مناسب در جهت پاسخگویی به این پرسش انتخاب شده است. از اینرو به بررسی ارتباط میان مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکت های بیمه خصوصی در ایران می پردازیم . 

 

 

 

 

 

رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکت های بیمه
فهرست مطالب

فصل اول: طرح و کلیات تحقیق

مقدمه 1

1-1  بیان مسئله 2

2-1  اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 4

3-1  هدف تحقیق 6

4-1  چارچوب نظری پژوهش 6

5-1 فرضیات تحقیق 8

6-1  قلمرو تحقیق 9

1-6-1   قلمرو مکانی تحقیق 9

2-6-1  قلمرو زمانی تحقیق 9

3-6-1  قلمرو موضوعی تحقیق 10

7-1  روش شناسی تحقیق 10

1-7-1 نوع روش تحقیق 10

2-7-1  روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه 10

3-7-1  روش های گردآوری داده ها و اطلاعات 11

4-7-1 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 11

8-1 شرح واژگان و اصطلاحات کلیدی 12

 

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین 

مقدمه 15

 

1-2   مدیریت دانش 15

1-1-2 مقدمه 15

2-1-2- مفهوم دانش 17

3-1-2 مفهوم داده, اطلاعات و دانش 18

4-1-2 روابط داده, اطلاعات و دانش 22

5-1-2 انواع دانش 24

6-1-2 ویژگی های دانش 25

7-1-2 سیر تطور مدیریت دانش 26

8-1-2 مفهوم مدیریت دانش 28

9-1-2 مکاتب مدیریت دانش 29

10-1- 2 اصول مدیریت دانش 30

11-1-2 تئوری های مدیریت دانش 32

1-11-1-2 تئوری مدیریت دانش جامع 32

2-11-1-2   تئوری مدیریت دانش تیمی 33

3-11-1-2  تئوری مدیریت دانش جامعه گرا 33

12-1-2  مدل های مدیریت دانش 34

1-12-1-2  مدل ایجاد و کاربرد دانش ویگ 35

2-12-1-2  مدل دانش سازمانی وان کروگ و روس 37

3-12-1-2  مدل دانش نوناکا و تاکوچی 37

4-12-1-2   مدل مدیریت دانش چوو 40

5-12-1-2  مدل عمومی دانش در سازمان نیومن 41

6-12-1-2  مدل مدیریت دانش بویسوت 42

7-12-1-2  مدل شش بعدی مدیریت دانش 44

8-12-1-2  مدل رن جانستون 45

9-12-1-2  مدل ادل و گریسون 46

10-12-1-2  مدل استیوهالس 47

13-1-2  ابزارهای مدیریت دانش 49

1-13-1-2 ابزارهای مدیریت دانش ] ابزارهای بی نیاز از فناوری اطلاعات [ 49

2-13-1-2  ابزارهای مدیریت دانش ] ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات[ 51

14-1-2  موانع مدیریت دانش 52

 

2-2- مدیریت کیفیت جامع 54

مقدمه 54

1-2-2 مفهوم کیفیت 56

2-2-2  ابعاد کیفیت 57

1-2-2-2  ابعاد کیفیت در بخش خصوصی 58

2-2-2-2 ابعاد کیفیت در بخش عمومی(دولت) 59

3-2-2 تاریخچه مدیریت کیفیت جامع 59

4-2-2 مفهوم مدیریت کیفیت جامع(TQM) 60

5-2-2 فلسفه مدیریت کیفیت جامع 61

6-2-2 پیشگامان کیفیت 62

1- 6- 2- 2 دمینگ 62

2- 6- 2- 2   کرازبی 63

3- 6- 2- 2  جوران 66

4- 6- 2- 2   فایگنبام‌ 67

5- 6- 2- 2  ایشی‌ کاوا 68

6- 6- 2- 2    شوارت  70

7- 6- 2- 2  شینگو 71

8- 6- 2- 2    کاندو  71

9- 6- 2- 2    اوکلند 72

7-2-2  ویژگی های کلیدی  TQM 72

8-2-2   نیازمندی های اساسی اجرای TQM 73

9-2-2   عوامل مؤثر در موفقیت TQM 73

10-2-2    علل ناکامی مدیریت کیفیت جامع 74

11-2-2   اصول سیستم مدیریت کیفیت 76

12-2-2  گامهای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت 76

13-2-2   اندازه گیری کیفیت خدمات(مدل سروکوال) 77

3-2  پیشینه تحقیق 78

4-2 نتیجه گیری 81

 

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه 84

1-3 روش تحقیق 85

2-3 جامعه و نمونه آماری 86

3-3 معرفی شرکتهای بیمه موضوع تحقیق 87

4-3 روش گردآوری اطلاعات و داده ها 89

5-3  مقیاس مورد استفاده 90

6-3 روایی و پایایی پرسشنامه 90

1-6-3 روایی( اعتبار) پرسشنامه 91

2-6-3 پایایی ( اعتماد) پرسشنامه 94

7-3 سنجه های تحقیق 95

1-7-3  پرسشنامه تحقیق به تفکیک متغیرهای مدیریت دانش 96

2-7-3  پرسشنامه تحقیق به تفکیک متغیرهای مدیریت مدیریت کیفیت جامع 98

8-3  روش تجزیه و تحلیل داده ها 99

1-8-3 آمار توصیفی 99

2-8-3 آمار استنباطی 99

1-2-8-3 آزمون کولموگروف – اسمیرنوف (آزمون نرمال بودن) 100

2-2-8-3 آزمون همبستگی 100

3-2-8-3  مدل معادلات ساختاری 101

4-2-8-3  مدل رگرسیون تحقیق 101

9-3  نرم افزارهای مورد استفاده 102

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری یافته های تحقیق

مقدمه 103

1-4 پرسش های اساسی تحقیق 103

2-4 آمارتوصیفی 104

1-2-4 اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 104

1-1-2-4  بررسی سن پاسخ دهندگان 104

2-1-2-4  بررسی جنسیت پاسخ دهندگان 105

3-1-2-4  بررسی تحصیلات پاسخ دهندگان 106

4-1-2-4  بررسی تحصیلات پاسخ دهندگان 107

2-2-4  فراوانی سوالات پرسشنامه 108

1-2-2-4  بررسی توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به متغیرهای مدیریت دانش 108

2-2-2-4  بررسی توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به متغیرهای مدیریت کیفیت جامع 115

3-2-2-4 ارائه تحلیل توصیفی سوالات پرسشنامه 121

3-4  آمار استنباطی 123

1-3-4  آزمون توزیع داده ها (آزمون کولموگروف – اسمیرنف) 123

2-3-4 آزمون همبستگی 124

3-3-4 تحلیل رگرسیون 133

4-3-4 مدل مفهومی تحقیق 135

5-3-4 تحلیل عاملی تاییدی به منظور بررسی روایی پرسشنامه 135

1-5-3-4 تحلیل عاملی تاییدی مربوط به فرضیه اصلی 137

2-5-3-4 تحلیل عاملی تاییدی مربوط به فرضیه های فرعی 140

6-3-4. آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری 142

1-6-3-4 مدل ساختاری مربوط به فرضیه اصلی 143

2-6-3-4 مدل ساختاری مربوط به فرضیه های فرعی 146

4-4 بررسی فرضیات تحقیق 148

1-4-4 مدل ساختاری مربوط به فرضیه اصلی 149

2-4-4 مدل ساختاری مربوط به فرضیه اصلی 149

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه 157

1-5  نتایج تحقیق 158

1-1-5  نتایج تجربی تحقیق 158

2-1-5  نتایج استنباطی تحقیق 158

3-1-5 مدل مبتنی بر نتایج تحقیق 160

1-3-1-5 مدل مفهومی تحقیق 161

2-1-3-5 مدل مبتنی بر نتایج تحقیق 162

2-5  موانع ومحدودیت های تحقیق 163

3-5  پیشنهادات حاصل از بررسی نتایج پژوهش 163

4-5  پیشنهاد به محققان و سایر پژوهشگران 164

 

منابع و ماخذ

 

الف) منابع 

فارسی ................................................................................................................................ I

ب) منابع انگلیسی ............................................................................................................... IV

 

 

ضمائم

ضمیمه الف) پرسشنامه .......................................................................................................... V

ضمیمه ب) نتایج تحلیل های آماری ...................................................................................... XVI

 

 

 

رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکت های بیمه
فهرست شکل ها :

شکل شماره 1-1. مدل تحلیلی تحقیق ...................................................................................................................................8

شکل شماره 1-2. روابط داده, اطلاعات و دانش .................................................................................................................22

شکل شماره 2-2. تعامل اطلاعات, دانش و تصمیم ...........................................................................................................23

شکل شماره 3-2. روابط داده, اطلاعات و خرد ....................................................................................................................23

شکل شماره 4-2. تئوری مدیریت دانش جامعه گرا, اقتباس از هویت ..........................................................................34

شکل شماره 5-2. سلسله مراتب دانش از دیدگاه ویگ .....................................................................................................36

شکل شماره 6-2. چارچوب مفهومی فرآیندهای ایجاد دانش ..........................................................................................37

شکل شماره 7-2. مدل مدیریت دانش ..................................................................................................................................38

شکل شماره 8-2. مدل عمومی دانش در سازمان ..............................................................................................................41

شکل شماره 9-2. مدل مدیریت دانش بویسوت .................................................................................................................43

شکل شماره 10-2. مدل بویسوت,روابط داده,اطلاعات و دانش ......................................................................................44

شکل شماره 11-2. مدل شش بعدی مدیریت دانش ........................................................................................................44

شکل شماره 12-2. مدل مبتنی بر فرآیندها و فراهم کننده های مدیریت دانش .......................................................46

شکل شماره 13-2. مدل مبتنی بر فرآیندهای دانش ........................................................................................................48

شکل شماره 14-2. تعریف TQM از دیدگاه هلیستون ....................................................................................................61

شکل شماره 15-2. مدل مفهومی هنرپور و همکاران ........................................................................................................78

شکل شماره 16-2. مدل مفهومی هانگ و همکاران ...........................................................................................................79

شکل شماره 17-2. مدل مفهومی مولینا و همکاران ..........................................................................................................80

شکل شماره 18-2. مدل مفهومی تحقیق ............................................................................................................................83

شکل شماره 1-4. مدل مفهومی تحقیق ............................................................................................................................135

شکل شماره 1-5. مدل مفهومی تحقیق ............................................................................................................................161

شکل شماره 2-5. مدل مبتنی بر یافته های تحقیق .......................................................................................................162

 

 

 

 

 

رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکت های بیمه
فهرست جداول:

جدول شماره 1-2. تعریف دانش از چشم اندازهای مختلف, علوی و لیدنر ........................................................................18

جدول شماره 2-2. مدل مدیریت دانش با توجه به ساختار کار ............................................................................................45

جدول شماره 1-3. شرکتهای بیمه صنعت بیمه کشور ........................................................................................................88...

جدول شماره 2-3. خلاصه فعالیت شرکت های بیمه موضوع تحقیق تا پایان سال 1391 ..........................................89...

جدول شماره 3-3. طیف لیکرت  ..............................................................................................................................................90...

جدول شماره 4-3. نتایج آزمونهای KMO و بارتلت ..............................................................................................................93

جدول شماره 5-3. آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق ..............................................................................................................94

جدول شماره 6-3. پرسشنامه تحقیق به تفکیک متغیرهای مدیریت دانش ..................................................................... 96

جدول شماره 7-3. پرسشنامه تحقیق به تفکیک متغیرهای مدیریت کیفیت جامع ....................................................... 98

جدول شماره 1-4. توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن .......................................................................................104

جدول شماره 2-4. توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت ...............................................................................105

جدول شماره 3-4 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات ...............................................................106

جدول شماره 4-4. توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه خدمت ......................................................................107

جدول شماره 5-4. شاخصهای مربوط به شناسایی و کسب دانش .....................................................................................109

جدول شماره 6-4. توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به تولید و اشتراک دانش ..............................................................111

جدول شماره 7-4 . توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به ذخیره سازی و بکارگیری دانش ...........................................114

جدول شماره 8-4. توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به متغیرهای بهبود مستمر ...........................................................115

جدول شماره 9-4. توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به تعهد سازمانی .............................................................................117

جدول شماره 10-4. توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به تمرکز بر مشتریان ..................................................................118

جدول شماره 11-4. توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به آموزش ,یادگیری و مشارکت کارکنان ...............................120

جدول شماره 12-4. تحلیل توصیفی سوالات پرسشنامه .....................................................................................................121 

جدول شماره 13-4.  نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن داده ها .................................124

جدول شماره 14-4. نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین شناسایی و کسب دانش و بهبود مستمر ........................125

جدول شماره 15-4. نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین شناسایی و کسب دانش و تعهد سازمانی .......................125

 

جدول شماره 16-4.  نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین شناسایی و کسب دانش و تمرکز بر مشتریان ..............126

جدول شماره 17-4.  نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین شناسایی و کسب دانش و آموزش, یادگیری و مشارکت کارکنان .126

جدول شماره 18-4.  نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تولید و اشتراک دانش و بهبود مستمر ..........................127

جدول شماره 19-4.  نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تولید و اشتراک دانش و تعهد سازمانی .........................127

جدول شماره 20-4.  نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تولید و اشتراک دانش و تمرکز بر مشتریان ................128

جدول شماره 21-4.  نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تولید و اشتراک دانش و آموزش, یادگیری و مشارکت کارکنان ....128

جدول شماره 22-4.  نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین نگهداری و بکارگیری دانش و بهبود مستمر ................129

جدول شماره 23-4.  نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین نگهداری و بکارگیری دانش و تعهد سازمانی ...............129

جدول شماره 24-4.  نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین نگهداری و بکارگیری دانش و تمرکز بر مشتریان .......130

جدول شماره 25-4.  نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین نگهداری و بکارگیری دانش و آموزش, یادگیری و مشارکت کارکنان ...........................130

جدول شماره 26-4.  نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع ........................131

جدول شماره 27-4.  خلاصه نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مفروضات مورد مطالعه تحقیق .........................131

جدول شماره 28-4.  نتایج ضرایب همبستگی چندگانه در مدل رگرسیونی ..................................................................133

جدول شماره 29-4.  نتایج آنالیز واریانس ..............................................................................................................................133

جدول شماره 30-4.  نتایج ضرایب مدل رگرسیونی .............................................................................................................134

جدول شماره 31-4. راهنمای شناسایی علائم اختصاری متغیرهای مدل ........................................................................136

جدول شماره 32-4. شاخص های برازش فرضیه اصلی .......................................................................................................139

جدول شماره 33-4. شاخص های برازش مدل ساختاری ....................................................................................................139

جدول شماره 34-4. جدول شاخص های برازش فرضیه های فرعی .................................................................................142

جدول شماره 35-4. شاخص های برازش مدل ساختاری .................................................................................................. 142

جدول شماره 36-4. شاخص های برازش فرضیه اصلی ........................................................................................................145

جدول شماره 37-4. شاخص های برازش مدل ساختاری (فرضیه اصلی) ........................................................................145

جدول شماره 38-4. شاخص های برازش فرضیه اصلی .......................................................................................................148

جدول شماره 39-4. شاخص های برازش مدل ساختاری ....................................................................................................148

جدول شماره 40-4. شاخص های برازش مدل ساختاری فرضیه اصلی تحقیق .............................................................149

جدول شماره 41-4. شاخص های برازش مدل ساختاری فرضیه فرعی اول ...................................................................150

جدول شماره 42-4. شاخص های برازش مدل ساختاری فرضیه فرعی دوم ...................................................................150

جدول شماره 43-4. شاخص های برازش مدل ساختاری فرضیه فرعی سوم ..................................................................151

جدول شماره 44-4. شاخص های برازش مدل ساختاری فرضیه فرعی چهارم ..............................................................151

جدول شماره 45-4. شاخص های برازش مدل ساختاری فرضیه فرعی پنجم ................................................................152

جدول شماره 46-4. شاخص های برازش مدل ساختاری فرضیه فرعی ششم ................................................................152

جدول شماره 47-4. شاخص های برازش مدل ساختاری فرضیه فرعی هفتم ................................................................153

جدول شماره 48-4. شاخص های برازش مدل ساختاری فرضیه فرعی هشتم ...............................................................154

جدول شماره 49-4. شاخص های برازش مدل ساختاری فرضیه فرعی نهم ...................................................................154

جدول شماره 50-4. شاخص های برازش مدل ساختاری فرضیه فرعی دهم ..................................................................155

جدول شماره 51-4. شاخص های برازش مدل ساختاری فرضیه فرعی یازدهم .............................................................155

جدول شماره 52-4. شاخص های برازش مدل ساختاری فرضیه فرعی دوازدهم ...........................................................156

جدول شماره 1-5. نتایج فرضیه ها ...........................................................................................................................................159

 

 

 

رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکت های بیمه
فهرست نمودارها:

 

نمودار شماره 1-4. توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن  ......................................................................................105

نمودار شماره 2-4. توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت ................................................................................106

نمودار شماره 3-4. توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات .................................................................107

نمودار شماره 4-4. توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه خدمت ......................................................................108

نمودار شماره 5-4. شاخصهای مربوط به شناسایی و کسب دانش .....................................................................................110

نمودار شماره 6-4. توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به تولید و اشتراک دانش ..............................................................113

نمودار شماره 7-4. توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به ذخیره سازی و بکارگیری دانش .............................................115

نمودار شماره 8-4. توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به متغیرهای بهبود مستمر ...........................................................116

نمودار شماره 9-4. توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به تعهد سازمانی .............................................................................118

نمودار شماره 10-4. توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به تمرکز بر مشتریان ..................................................................119

نمودار شماره 11-4. توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به آموزش ,یادگیری و مشارکت کارکنان ...............................121

نمودار شماره 12-4. تحلیل عاملی تاییدی مربوط به فرضیه اصلی در حالت استاندارد ................................................137

نمودار شماره 13-4. تحلیل عاملی تاییدی مربوط به فرضیه اصلی در حالت معناداری ...............................................138

نمودار شماره 14-4. تحلیل عاملی تاییدی مربوط به فرضیه های فرعی در حالت معناداری ......................................140

نمودار شماره 15-4. تحلیل عاملی تاییدی مربوط به فرضیه های فرعی در حالت معناداری ......................................141

نمودار شماره 16-4. مدل معادلات ساختاری فرضیه اصلی در حالت استاندارد .............................................................143

نمودار شماره 17-4. مدل معادلات ساختاری فرضیه اصلی در حالت معناداری .............................................................144

نمودار شماره 18-4. مدل معادلات ساختاری فرضیه های فرعی در حالت استاندارد ...................................................146

 نمودار شماره 19-4. مدل معادلات ساختاری فرضیه های فرعی در حالت معناداری ..................................................147

 

لینک کمکی