امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه در شهرداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه در شهرداری :

دید کلی :
تحقیق حاضر به ارزیابی امکان پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری شیراز می پردازد


توضیحات کامل :

دانلود مقاله رشته حسابداری

امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه در شهرداری شیراز

 

 

 

 

چکیده

تحقیق حاضر به ارزیابی امکان پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری شیراز می پردازد. بر همین اساس, جهت امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی, پرسشنامه ای تهیه و مدلی جهت امکان سنجی اجرای بودجه عملیاتی ارائه گردیده است. نتایج تحقیق بر اساس مدل شه, از نظر آزمون شوندگان در ارتباط با وجود سه بعد توانایی, یعنی توانایی ارزیابی عملکرد, توانایی انسانی و توانایی فنی, منفی بوده و توانایی لازم جهت اجرای بودجه­ ریزی عملیاتی وجود ندارد و از نظر افراد مذکور, در ارتباط با سه بعد اختیار یعنی اختیار قانونی, رویه ای و سازمانی, اختیارات مناسبی در شهرداری شیراز وجود دارد.

 

 همچنین در ارتباط با دو بعد پذیرش سیاسی و پذیرش مدیریتی, شرایط مناسبی وجود داشته, اما در بعد دیگر پذیرش یعنی پذیرش انگیزشی, انگیزه مناسب جهت پیاده سازی وجود ندارد. همچنین, نتایج نشان می­دهد که پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی موجب صرفه اقتصادی در شهرداری شیراز می شود. در انتها, در ارتباط با مقایسه دیدگاه های گروه های مختلف نتایج نشان می­دهد که به جز در دو  متغیر توانایی فنی و  اختیار قانونی, بین دیدگاه­های گروه­ها و رده­های مختلف کارکنان, تفاوت معناداری و جو د ندارد, به عبارت دیگر در ارتباط با و جود یا عدم و جود زیر ساخت های لازم جهت پیاده سازی بو دجه ریزی عملیاتی به جز دو  متغیر ذکر شده اتفاق نظر نسبی وجو د دارد.

 

 

 

کلیدواژه ها

بودجه‌ریزی برنامه‌ای

بودجه‌ریزی عملیاتی

ارزیابی عملکرد

مدل شه

 

لینک کمکی