امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری :

دید کلی :
هدف از این پژوهش, بررسی امکان اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ شیراز است


توضیحات کامل :

دانلود مقاله رشته حسابداری

امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری

 

 

 

 

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش, بررسی  امکان اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ شیراز است.

روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش شامل چهار دسته از افراد مطلع از مراحل بودجه در شهرداری شیراز شامل: 1. مدیران ارشد و معاونین اداری و مالی 2. مدیران مالی, رؤسای حسابداری و مسئولین بودجه, 3. کارشناسان مالی 4. کارشناسان برنامه­ریزی و آموزش و فناوری اطلاعات, است. برای گردآوری اطلاعات لازم, از پرسش‌نامه و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش, از آزمون‌ آماری تی یک‌نمونه‌ای استفاده شده است.

 

یافته‌ها: نتایج پژوهش بیان‌گر آن است که از نظر آزمودنی‌ها, در شهرداری شیراز توانایی لازم برای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی (از لحاظ هر سه بعد توانایی, شامل توانایی ارزیابی عملکرد, توانایی انسانی و توانایی فنی) وجود ندارد؛ اما اختیار لازم (از لحاظ هر سه بعد اختیار, یعنی اختیار قانونی, رویه‌ای و سازمانی) وجود دارد. هم‌چنین, از نظر آزمودنی‌ها در ارتباط با دو بعد پذیرش (شامل پذیرش سیاسی و پذیرش مدیریتی), شرایط مناسبی وجود داشته, اما در بعد دیگر پذیرش (پذیرش انگیزشی), انگیزه مناسب برای پیاده­ سازی وجود ندارد. افزون‌بر این, نتایج نشان می‌دهد که پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی موجب صرفه اقتصادی در شهرداری شیراز می‌شود.

نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش, نشان‌دهنده این واقعیت است که در حال حاضر, شهرداری شیراز اختیار و پذیرش لازم برای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی را دارد.

 

 

 

واژه‌های کلیدی:

بودجه‌ریزی برنامه‌ای

بودجه‌ریزی عملیاتی

مدل شه

 

 

 

لینک کمکی