جایگاه و روند عسر و حرج در قانون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن جایگاه و روند عسر و حرج در قانون :

دید کلی :
این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج, جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما, بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته, و راه کارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه می ده


توضیحات کامل :

دانلود مقاله رشته حقوق

جایگاه و روند عسر و حرج در قانون

 

 

 

 

 

 

چکیده

 ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی, وی را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد, با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر و حرج, درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر و حرج, با اثبات علت موجد سختی و تنگی, خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است, اما از سوی دیگر موجب سلیقه ای شدن کاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده, تبیین مفهوم عسر و حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه های خانواده, تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد.

 

 

واژگان کلیدی:

طلاق

عسروحرج

الحاکم ولی الممتنع

شرط ضمن عقد

 

 

 

مقدمه

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد, زن خود را طلاق دهد, اما حق درخواست طلاق زن, محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص, معیار (عسروحرج) را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج, جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما, بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته, و راه کارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه می دهد.

 

تعریف عسر و حرج

عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح, 1373, ج 2, ص 1049), تنگدستی, فقر و تهیدستی (معین, 1379, ج 2, ص 2300) و (حرج) نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح, 1373, ج 1, ص 284), تنگدل شدن و به کار در ماندن (معین, 1379, ج 1, ص 1347) قرار گرفته است. (نفی عسروحرج) از قواعد فقهی پذیرفته شده است که بر پایه ادله چهار گانه (کتاب, سنت, اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده که از عناوین ثانویه است, در تمام ابواب فقه از جمله عبادات, معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید, آن تکلیف برداشته می شود.

 

 

 

 

جایگاه و روند عسر و حرج در قانون
فهرست مطالب

چکیده 1

واژگان کلیدی 1

تعریف عسر و حرج 2

مبانی عسر و حرج 2

محدوده قاعده عسروحرج 3

پیشینه کاربرد قاعده نفی عسروحرج در امور خانوادگی در قانون ایران 4

شرایط و محدوده اعمال ماده 1130 8

گامهای نظام قضایی در نجات ماده 1130 ق.م باید بر سه محور استوار باشد: 15

منابع و مآخذ: 18

پی نوشت: 19

لینک کمکی