مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر :

دید کلی :
هدف از این مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر می باشد


توضیحات کامل :

دانلود مقاله کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر

 

 

 

 

 

چکیده:

به علت اهمیت شادی و نقش آن در زندگی جوانان, هدف تحقیق حاضر بررسی میزان احساس شادی جوانان شهر بابلسر و تأثیر سه نوع سرمایه اقتصادی, فرهنگی و اجتماعی بر آن است. نوع روش تحقیق پیمایشی است. تعیین میزان تأثیر هر یک از این سه نوع سرمایه بر میزان احساس شادی, از مهمترین فرضیه‏ های این تحقیق هستند. برای انجام این پژوهش, از یک نمونه 380 نفری از ساکنان 29- 15 سال بابلسر, استفاده شده است.

 

یافته‏ های تحقیق گویای آن است که میزان شادی پاسخگویان به طور کلی در حد متوسط است. از بین متغیرهای زمینه‏ ای و جمعیت‏ شناختی مورد مطالعه, هیچ کدام با شادی رابطه معناداری نداشتند. متغیرهای سرمایه اجتماعی, سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی به ترتیب اهمیت, تبیین­ کننده­ های شادی در این تحقیق بوده ­اند. مدل به دست آمده از متغیرهای مؤثر بر اساس رگرسیون چند متغیره نیز, 5/22 درصد از واریانس احساس شادی در جامعه آماری را تبیین می‏کند. به طور کلی, تمام انواع ذکر شده سرمایه با همدیگر وابستگی متقابل دارند و در طول زمان با داشتن درجات معینی به یکدیگر تبدیل می­گردند و هر شکلی از آن به گونه‏ای می­تواند آفریننده شادی باشد.   

 

 

 

 

کلیدواژه ها:

جوانان

احساس شادی

سرمایه اقتصادی

سرمایه فرهنگی

سرمایه اجتماعی

 

 

 

 

 

 

لینک کمکی