پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتها :

دید کلی :
هدف از این مقاله پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتها می باشد


توضیحات کامل :

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت

پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتها

 

 

چکیده:

امروزه با جدی شدن محیط رقابتی و عملی شدن خصوصی سازی در کشور و اهمیت کاهش هزینه ها جهت رقابت در این محیط ,بکارگیری ابزار ها و روشهایی که بتوان محصولات را با کیفیت و کارکرد مشابه اما قیمت پایین ترعرضه کرد ضروری بیشتری یافته. ولی باوجود اهمیت و وسعت کاربرد این ابزارها و روش ها در جهان,متاسفانه به درستی و به صورت گسترده درجامعه ما شناخته نشده است.دراین نوشتار سعی شده است ضمن معرفی شرکت های مو فق در استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت,روشی ارائه شود که شرکت ها بتوانند به سادگی سیستم هزینه یابی خود را از سنتی به سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت تغییر دهند.این روش بر اساس مدل دو مرحله ای سیستم بهای تمام شده "کوپلر"طراحی شده است.اما به کارگیری این سیستم بدون در نظر گرفتن ملاحضات فرهنگی و حمایت آن توسط جامعه ,سازمان و مدیران منجربه شکست خواهد شد.

 

 

واژه های کلیدی:

محرک هزینه

سیستم هزینه یابی سنتی

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت 

 

 

مقدمه

موسسه های تولیدی در بازار های جهانی امروز از هرنظر با رقابت فزاینده ای روبرو هستند.شرکت ها باید سریع واکنش نشان دهند و محصولات خودرا با کیفیتی بالا وهزینه ای پایین تولید کنندتادراین محیط موفق باشند.مدیران ارشد برای تصمیم گیری صحیح نیاز به اطلاعات بروز و صحیح از بهای تمام شده دارند.سیستم های سنتی هزینه یابی و تخصیص سربار , بر مبنای حجم پایه گذاری شده ه اند و درمحیط های تولیدی که با افزایش سریع در هزینه های سربار و در مقابل کاهش زیاد در هزینه دستمزد مستقیم همراه هستند,اطلاعات آن از اعتبار کمی برخوردار است.سیستم های هزینه یابی سنتی منجر به بهای تمام شده نادرست در نتیجه به گزینش یک استرتژی ضعیف منتهی خواهد شد.

 

یکی از روش های هزینه یابی جدید که برا ی مقابله با ناکارایی و نقاط ضعف سیستم هزینه یابی سنتی ایجاد شده است ,هزینه یابی بر مبنای فعالیت ((ABCنام دارد.این روش که به وسیله توماس کپلن و کوپر ابداع شده است روشی از هزینه یابی است که برای ردیابی مستقیم هزینه های سربار به موضوع های هزینه مانند,محصولات,فرآیندها,خدمات یا مشتریان به کار می رود و همچنین به مدیران در تصمیم گیری درست با توجه به ترکیب محصولات واستراتژی های پیچیده کمک می کند.آنگونه که تورنی می گوید ,هزینه یابی بر مبنای فعالیت می تواند چگونگی تعیین ترکیب خط محصول ,قیمت گذاری محصولات ,ترکیب منابع و دسترسی به تکنولوژی جدید را توسط مدیران تغییر اساسی دهد.بنابراین شناسایی روشی که شرکت ها را قادر سازد تا اطلاعات بهای تمام شده محصول را درست و صحیح به دست آورند و از حداقل منابع مالی استفاده کندمورد نیازاست.دراین مقاله,یک روش موثر و باصرفه برای به کارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت پیشنهاد شده است .این روش به صورتی نظام مند,اطلاعات دقیق بهای تمام شده را در اختیار تصمیم گیرنده قرار می دهد تا برای تعیین استراتژی های موسسه ,تعیین بهای تمام شده محصولات و ارتقای ساختار بهای تمام شده, از آن بهره گیرد.

 

 

 

 

 

پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتها
فهرست مطالب

چکیده: 2

واژه های کلیدی : 2

مقدمه 2

مدیریت بر مبنای فعالیت 3

هدف مدیریت بر مبنای فعالیت: 4

مقایسه دو روش ABM و سنتی : 4

روش شناسی 7

شناسایی فعالیت ها یا مخازن هزینه 8

رویه پیشنهادی برای ردیابی و تخصیص هزینه سربار به موضوع هزینه 11

کاربرد در واحدهای خدماتی 13

فرهنگ سازمانی و اجتماعی 14

فرهنگ مدیران 15

نتیجه گیری 16

منابع و مآخذ 17

 

 

 

لینک کمکی