مدلهای مربوط به موضوعات تغییر و گونه یابی موضوعات استراتژیک تغییر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مدلهای مربوط به موضوعات تغییر و گونه یابی موضوعات استراتژیک تغییر :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه مدلهای مربوط به موضوعات تغییر و گونه یابی موضوعات استراتژیک تغییر مورد بررسی قرار می گیرد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

مدلهای مربوط به موضوعات تغییر و گونه یابی موضوعات استراتژیک تغییر

 

 

 

 

کلیات تحقیق:

تحقیق شامل 5 قسمت به شرح زیر می‌باشد:

قسمت اول: مفاهیم عمومی تغییر

قسمت دوم: مدل‌های مربوط به موضوعات تغییر

قسمت سوم: گونه‌یابی موضوعات استراتژیک تغییر

قسمت چهارم: مدل تحقیق

قسمت پنجم: پیشینه تحقیق (مطالعات انجام شده در خارج و داخل کشور)

در قسمت اول تغییر و معنی آن از دیدگاه نظریه‌پردازان مختلف مدیریت توضیح داده خواهد شد. سپس انواع تغییرات مطرح در سازمان‌ها به بحث گذاشته می‌شود. این قسمت, خواننده را آماده ورود به بحث تغییر از دیدگاه استراتژیک می‌نماید.

در قسمت دوم, الگوها و مدل‌های مطرح تغییر ارائه می‌شوند. از آنجا که ادبیات مربوط به تغییر تا به حال مرز مشخصی بین موضوعات تغییر و مدیریت تغییر قائل نگردیده, لذا در قسمت دوم, با تفکیک این دو سرفصل, صرفاً به الگوهای مربوط به موضوعات تغییر پرداخته شده و مدل‌های مربوط به مدیریت تغییر را به عهده خواننده واگذار خواهیم نمود. ضمناً منابع پیشنهادی مدلهای مرتبط با مدیریت تغییر در پایان رساله ارائه شده‌اند.

نتیجه بدست آمده از این تحقیق, وجوه مشترک موضوعاتی است که اغلب نظریه‌پردازان مدیریت در حوزه تغییر, به آنها اشاره کرده‌اند. یعنی ساختار, نیروی انسانی, اهداف, تکنولوژی و فرهنگ. این موضوعات در قسمت سوم همین تحقیق با دیدگاه استراتژیک, گونه‌یابی شده‌اند.

در قسمت سوم, به تغییر با رویکرد استراتژیک پرداخته خواهد شد. به این منظور نگرش استراتژیک در مدیریت را بازشناسی کرده و در ادامه موضوعات تغییر در سطح استراتژیک مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در نهایت, این موضوعات تحت عناوین منابع انسانی, تکنولوژی, فرهنگ, ساختار و اهداف, گونه‌شناسی خواهند شد.

ستاده خروجی هر یک از گونه‌یابی‌ها یک مدل 4وضعی (ماتریس 2×2), خواهد بود که در مدل اصلی تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت. قسمت چهارم با جمع‌بندی و ارائه مدل تحقیق در دو سطح مفهومی و تجربی به پایان خواهد رسید. مدل مفهومی, مدل تئوریک تحقیق بوده و مدل تجربی که روی دیگر همان سکه است, مبنای کارهای آماری تحقیق قرار خواهد گرفت. در پایان تحقیق دوم, پیشینه مطالعاتی تحت عنوان مطالعات انجام شده در داخل کشور نیز تکمیل‌کننده مطالب تحقیق دوم خواهد بود.

 

 

کلمات کلیدی:

موضوعات تغییر

شرکت‌های برتر

مدیریت استراتژیک تغییر

تئوری برخاسته از زمینه

موضوعات تغییر در سطح استراتژیک

 

 

 

 

 

1) بیان مسئله

در حال حاضر استراتژی جامعی در سطح صنعت هوائی و خصوصاً هواپیمائی کشور وجود ندارد. این موضوع در حالیست که صورتهای مالی شرکت‌های هواپیمایی نشان دهنده مبالغ بسیار بالائی از صرف منابع بودجه‌ای کشور است که در صورت ارائه یک مدل مناسب برای این شرکت‌ها و تأثیرگذاری بر کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای آنان, می‌توان انتظار منافع بالائی را در سطح ملی داشت. همچنین در حال حاضر شرکت‌های جدیدی وارد صنعت شده‌اند که از تجربه حرفه‌ای لازم برخوردار نبوده و در صورت عدم ارائه یک مدل جامع برای شرکت‌های هواپیمائی, امکان بروز مشکلات وسیع‌تر در صورت تداوم این روند وجود دارد.

 

 با توجه به موارد فوق از یک طرف و وجود تحریم در بخش هوایی کشور و جایگاه صنعت حمل و نقل در سند چشم انداز بیست ساله, این تحقیق می‌تواند با شناسائی استراتژی‌های تغییر شرکت‌های هواپیمائی برتر و استخراج مدلی مناسب از آنها, مدل به دست آمده را برای شرکت‌هایی که خواهان تغییر هستند  تسری دهد. برای به دست آوردن  مدلی مناسب, این تحقیق, شرکتهای هواپیمای برتر (بین‌الملی پروازکننده به ایران و بالعکس) که در طی یک دوره 5 ساله از عملکرد در حال رشد برخوردار بوده‌اند را انتخاب کرده و متعاقباً برای رسیدن به نتیجه تحقیق, مراحل زیر را انجام خواهد داد.

 

1) بررسی مدل‌های مربوط به موضوعات تغییر و گونه‌های مختلف تغییر در سطح استراتژیک (ادبیات تحقیق) به منظور حمایت ازچارچوب نظری تحقیق .یعنی پاسخ به این سوال که موضوعات تغییر در این تحقیق کدام بوده و گونه‌های مختلف هر یک از این موضوعات چه هستند.

 

2) بررسی ارتباط و میزان تاثیر این موضوعات (متغیرهای مستقل تحقیق) بر عملکرد شرکت‌های هواپیمایی برتر (متغیر وابسته تحقیق).یعنی پاسخ به این سئوال که کدام یک از این موضوعات, در تاثیرگذاری برعملکرد, از اولویت بالاتری برخورداراست.

 

3) بررسی ارتباط و هماهنگی گونه‌های موضوعات تغییر (در سطح استراتژیک) با متغیرهای تعدیل‌کننده (میزان کنترل و نوع تأکید بر داخل و خارج) جهت استخراج یک مدل مناسب.

یعنی پاسخ به این سوال که ترکیب بهینه این گونه‌ها چیست.

 

 

 

 

مدلهای مربوط به موضوعات تغییر و گونه یابی موضوعات استراتژیک تغییر
فهرست مطالب

کلیات تحقیق:

تحقیق شامل 5 قسمت به شرح زیر می‌باشد:

قسمت اول: مفاهیم عمومی تغییر

قسمت دوم: مدل‌های مربوط به موضوعات تغییر

قسمت سوم: گونه‌یابی موضوعات استراتژیک تغییر

قسمت چهارم: مدل تحقیق

قسمت پنجم: پیشینه تحقیق (مطالعات انجام شده در خارج و داخل کشور)

جدول 1-2: ادبیات تغییر در مدیریت 4

1)مفاهیم عمومی تغییر 5

1-1)تغییر چیست؟ 5

1-2)تغییرات برنامه‌ریزی شده در مقابل تغییرات غیربرنامه‌ریزی 8

1-3)تغییرات دائمی در مقابل تغییرات مقطعی 8

1-4)تغییرات تکاملی, انتقالی و استحاله‌ای 10

1-4-1)تغییرات تکاملی: 10

1-4-2)تغییرات انتقالی: 11

1-4-3)تغییرات استحاله‌ای: 11

نمودار 1-2: تغییرات تکاملی, انتقالی و استحاله‌ای 11

1-5)جمع‌بندی قسمت اول (مفاهیم عمومی تغییر) 12

2)الگوهای مرتبط با موضوعات تغییر 12

2-1)مدل فرآیندها, محتوا و زمینه 12

نمودار 2-2: موضوعات تغییر از دیدگاه پتیگرو و وایپ 13

2-2)مدل متن تغییر 14

2-3)مدل یکپارچه تغییر سازمانی 15

نمودار 4-2: استراتژیهای تغییر سازمانی بر اساس مدل 15

2-4)مدل ادکار 17

2-5)مدل عوامل تغییر دفت 17

2-6)مدل لویت 19

2-9)جمع‌بندی الگوهای مرتبط با موضوعات تغییر 20

3)مدیریت استراتژیک تغییر 21

3-1)نگرش استراتژیک چیست؟ 21

3-1-2)نگرش روابط انسانی به مدیریت 22

3-1-3)نگرش علمی (کمی) به مدیریت 22

3-1-4)نگرش سیستمی به مدیریت 22

3-1-5)نگرش اقتضایی به مدیریت 22

3-2)مقایسه نگرش‌ها و ارتباط آن با دیدگاه استراتژیک 23

3-5)تفاوت مدیریت استراتژیک تغییر با نگرش عملیاتی تغییر 24

3-7)موضوعات تغییر در سطح استراتژیک 25

3-8)منابع انسانی به عنوان موضوعی در سطح استراتژیک تغییر 28

3-9)مدل استراتژیک منابع انسانی 29

جدول 2-2: تفاوت گزینه‌های استراتژیک منابع انسانی از لحاظ ویژگی‌های سیستم منابع انسانی 33

3-11)تکنولوژی به عنوان عاملی در سطح استراتژیک تغییر 34

3-12)دیدگاه‌های مربوط به تکنولوژی 34

3-13)مدل استراتژیک تکنولوژی 37

3-15)فرهنگ به عنوان عاملی در سطح استراتژیک تغییر 40

3-16)مدل‌های یکپارچه فرهنگ‌ سازمانی 42

3-17)گونه‌شناسی عامل فرهنگ سازمانی در سطح استراتژیک 44

3-18)ساختار به عنوان عاملی در سطح استراتژیک 45

3-18-2)متغیرهای مرتبط با ساختار سازمانی 45

جدول 4-2: متغیرهای مرتبط با ساختار سازمانی 47

3-18-3)تأثیر محیط بر ساختارهای سازمان 47

3-20-2)جایگاه اهداف در مجموعه عناصر (موضوعات) تغییر استراتژیک 54

3-21)مدل استراتژیک اهداف سازمانی 55

4)مدل تحقیق 63

5)پیشینه مطالعاتی 67

 

منابع 75

 

 

لینک کمکی