ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال بصورت جامع و کامل مورد بررسی قرار می گیرد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامهکارشناسی ارشد رشته حقوق

ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل

 

 

 

 

 

 

چکیده

همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی, موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حلوفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهمترین مکانیسمهای اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری, رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد, لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری می‎نماید.

 

 این تحقیق متشکل از چهار فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته میشود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریح شده مورد بررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال اشارهای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد, موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت دادهشده است. در فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیان شده است.فصل چهارم نیز نتیجه گیری پایان نامه را بر می گیرد.

 

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی در قانون آئین دادرسی مدنی ایران دادگاهی است که دعوی را به داوری ارجاع کرده و یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و در قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده است دادگاه عمومی تهران است و در داوریهای بین‏المللی که بر طبق قواعد داوری آنسیترال صورت گرفته است تنها دادگاه کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی بهحساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور را دارد.

 

 

 

واژگان کلیدی:

داوری

دادگاه صالح

فرایند رسیدگی

ابطال رأی داوری

مقررات داوری آنسیترال

 

 

 

 

مقدمه

رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی است که رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای میگیرد. حلوفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکتهای تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمتآمیز و سریع بهحساب می‎آید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‎ها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال لازمهاش وجود آیین داوری است تا همانگونه که آرای صادره از محاکم قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند آرای اینگونه اشخاص نیز از چنین قابلیتی برخوردار باشد. محکومعلیه رأی داوری در موارد ابطال باید درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری موردبحث قرار میگیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان, حکم صادره در داوری که با رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.

 

منظور از اعتراض به رای داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمی‏شود و رسیدگی دادگاه همیشه بصورت رد اعتراض یا ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند, اجرای رای داوری را متوقف می‏کند و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته نمی‏شود.

ابطال رای داور مهمترین مکانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی می‏باشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رای موضوع دعوی ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حکم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع می‏شود.

 

ابطال رأی داور با عدم قابلیت اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری, اثری بر توقف اجرای حکم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراضکننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا, زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست میگردد.

نکته مهمی که وجود دارد بررسی این مسئله خواهد بود که در داوری‎های بین‏المللی کدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داور را دارد آیا تمامی کشورهای جهان می‏توانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داور باشند یا تنها کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی بهحساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟

در پایان‏نامه حاضر؛ بهصورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل, موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و همچنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق بهصورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم, مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر جای میگذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال, بررسی و بیان شده است.

 

 

 

 

 

 

ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل
فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات و مفاهیم

1. 1. مبحث اول: کلیات 2

1. 1. 1. معرفی مسئله 2

1. 2 بیان اهمیت موضوع 4

1. 3 پیشینه تحقیق 5

1. 4. سؤال اصلی تحقیق 7

1. 5. سؤالات فرعی تحقیق 7

1. 6. فرضیه اصلی تحقیق 7

1. 7.  فرضیه های فرعی تحقیق 7

1. 8. روش تحقیق 8

1. 9. محدودیت‎های پژوهش 8

2. مبحث دوم: مفاهیم 9

2. 1 گفتار اول: داوری 9

2. 1. 1 معنای لغوی داوری 9

2. 1. 2 مفهوم حقوقی داوری 9

2. 1. 3  داوری در فقه 13

2. 1. 4  داوری تجاری 15

2. 1. 5  داوری تجاری بینالمللی 16

2. 1. 6 داوری بینالمللی در حقوق ایران 17

2. 1. 7  داوری بینالمللی در مقررات آنسیترال 18

2. 1. 8 اهمیت داوری بین‏المللی 21

2. 1. 9 اقسام داوری 25

2. 1. 9. 1 داوری سازمانی 25

2. 1. 9. 2 داوری موردی یا اختصاصی 25

2. 2 گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری 25

2. 2. 1  ابطال 25

2. 2. 2  بطلان 26

2. 2. 3 تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال 26

گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی 27

3. 1. جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی 29

3. 2.  قلمرو داوری در فقه اسلامی 30

3. 3.  میزان لزوم رای و قراداد داوری 31

3. 4.  شرایط داور در فقه اسلامی 32

3 مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری 36

3. 1 تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران 36

3. 2. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال 40

 

فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 46

1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال 47

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور 52

1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین 55

1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری 58

1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 61

1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده 62

1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار 63

1. 1. 6 تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد 64

1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 65

1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول 73

1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی 75

1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری 76

1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری 78

1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی 78

1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 79

1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 80

1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 81

1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول 83

1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری 85

1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی 87

1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران 89

1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 89

1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق 96

1. 3. 1. 1. 3 نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر 98

1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر 101

1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی 104

1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی 106

1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت 107

1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت 108

1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری 111

1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 116

1. 3. 1. 3  نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 120

1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی 121

2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 125

2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال 125

2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری 130

2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاکم بر داوری 130

2. 1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری 131

2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاکم بر داوری 134

2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری 138

2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین 138

2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع 140

2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع 144

2. 1. 3  فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت 147

2. 1. 4  وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی 149

2. 1. 5 عدم توجیه رأی 151

2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی 153

2. 2. 1 احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال 154

2. 2. 2 احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی 154

2. 2. 3 احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی 155

 

فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری 158

1. 1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری 158

1. 2 گفتاردوم: مقررات شکلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) 161

1. 2. 1 اشکال اعتراض علیه احکام داوری 162

2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری 164

2. 1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری 164

2. 1. 1 دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بینالملل ایران 164

2. 1. 2 دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران 166

2. 1. 2. 1  در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی 166

2. 1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاری بینالمللی ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران 167

2. 1. 2. 3 مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال 167

2. 1. 3 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی 172

2. 1. 3. 1 دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری 172

2. 1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی 172

2. 2 گفتاردوم: رعایت مقررات شکلی در دعوی ابطال رأی داور 174

2. 2. 1 قانون داوری تجاری بینالمللی 174

2. 2. 2 مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی 177

2. 2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال 179

3  مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری 180

3. 1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری 180

3. 2 گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری 183

3. 2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری 183

3. 2. 2 قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده 185

3. 2. 2. 1 اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) 187

3. 2. 2. 2 اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) 192

 

فصل چهارم : نتیجه گیری

نتیجه‏گیری 198

پیشنهادات 208

 

منابع و مآخذ 210

 

 

لینک کمکی