داوری تجاری بین الملل در فقه اسلامی با نگاهی به پیشینه بطلان رای داوری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن داوری تجاری بین الملل در فقه اسلامی با نگاهی به پیشینه بطلان رای داوری :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه داوری تجاری بین الملل در فقه اسلامی با نگاهی به پیشینه بطلان رای داوری مورد بررسی قرار می گیرد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

داوری تجاری بین الملل در فقه اسلامی با نگاهی به پیشینه بطلان رای داوری

 

 

 

 

 

مقدمه:

در قانون داوری تجاری بین المللی ایران که با اقتباس از قانون نمونه آنسیترال و با رویکرد فقهی تهیه و تدین گردیده است ؛ مسائلی مربوط به: قلمرو قانون, شکل و ماهیت موافقتنامه داوری, نحوه رسیدگی و قواعد صلاحیت مانند قاعده استقلال شرط داوری یا قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت تعیین قانون حاکم ,مباحث شناسایی و اجرای رای داوری. مورد بررسی و توجه قرار گرفته است. اما فارغ از همه بحثهای ارزشی, همان گونه که نویسندگان محقق نظامهای حقوقی رومی - ژرمنی و کامن لا پیوند و ارتباط نهادهای جدید حقوق تجارت بین الملل را با قواعد و نهادهای حقوق روم مورد توجه قرار می دهند و با استفاده از مطالعات تاریخی سابقه این نهادها و سیر تکوین و توسعه آنها را پی می گیرند و از نتایج حاصله بهره می برند, فقها و حقوقدانان اسلامی نیز نباید از بررسی تاریخی و ریشه یابی نهادهای فقهی - حقوقی شکل گرفته در شاخه های نوین این بخش از دانش بشری در فرهنگ و سنت و تاریخ خود غافل شوند. و ضرورت دارد از دیدگاه فقه اسلامی  چند مقوله اصلی مورد بحث و بررسی قرار گیرد:  

 

1) آیا نظام حل اختلاف موضوع قانون داوری تجاری بین المللی در فقه اسلامی از مشروعیت برخوردار است؟ به عبارت ساده تر آیا داوری یعنی حل اختلاف به وسیله فرد یا افراد منتخب متخاصمین در نظام حقوق اسلامی اساسا قابل قبول, جایز و نافذ است؟ 

2) با فرض جواز و نفوذ داوری, قلمرو آن کدام است؟ به عبارت بهتر اختلافات قابل ارجاع به داوری از نظر فقهی چه اختلافاتی است؟ آیا کلیه اختلافات اعم از جزایی و حقوقی و مالی و غیر مالی در عالم فقه اسلامی قابل ارجاع به داوری ست یا در این زمینه محدودیتهایی وجود دارد و در صورت اخیر آیا اختلافات موضوع قانون داوری تجاری بین المللی ایران مشمول این محدودیتهاست یا خیر؟ 

3) با فرض جواز و نفوذ داوری علی الاصول و نیز با فرض قابل ارجاع بودن اختلافات موضوع این قانون به داوری, تصمیم یا رای صادره از سوی این مرجع از نظر فقهی از چه اعتباری برخوردار است و نیز قرارداد داوری از نظر لزوم و جواز چگونه قراردادی است؟ 

4) شرایط عمومی و اختصاصی قاضی تحکیم (داور) در فقه اسلامی چیست؟ این شرایط چگونه و تا چه اندازه ای قابل تعدیل و انطباق بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران و قانون ماخذ و منشا آن یعنی قانون نمونه آنسیترال است؟ وشرایط بحث انگیز مانند اسلام, عدالت, علم و رجولیت با شرایط مندرج در دیگر قوانین چگونه تطبیق داده می شود؟

 

 

 

 

داوری تجاری بین الملل در فقه اسلامی با نگاهی به پیشینه بطلان رای داوری
فهرست مطالب

2. مبحث اول مفاهیم 6

2. 1 گفتار اول: داوری 6

2. 1. 1 معنای لغوی داوری 6

2. 1. 2 مفهوم حقوقی داوری 7

2. 1. 3  داوری در فقه 9

2. 1. 4  داوری تجاری 10

2. 1. 5  داوری تجاری بینالمللی 11

2. 1. 6 داوری بینالمللی در حقوق ایران 12

2. 1. 7  داوری بینالمللی در مقررات آنسیترال 13

2. 1. 8 اهمیت داوری بین‏المللی 14

2. 1. 9 اقسام داوری 16

2. 1. 9. 1 داوری سازمانی 16

2. 1. 9. 2 داوری موردی یا اختصاصی 17

2. 2 گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری 17

2. 2. 1  ابطال 17

2. 2. 2  بطلان 17

2. 2. 3 تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال 17

گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی 18

3. 1. جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی 19

3. 2.  قلمرو داوری در فقه اسلامی 20

3. 3.  میزان لزوم رای و قراداد داوری 21

3. 4.  شرایط داور در فقه اسلامی 22

3 مبحث دوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری 24

3. 1 تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران 24

3. 2. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال 26

 منابع

 

 

 

 

لینک کمکی