دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی :

دید کلی :
هدف از این مقاله دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد


توضیحات کامل :

دانلود مقاله رشته حقوق

دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی

 

 

 

چکیده

دادرسی منصفانه مستلزم رعایت اصول دادرسی در رسیدگی به‌وسیل دادگاه‌هاست. ازآنجا که داوری قضاوت خصوصی شمرده می‌‌شود, بنابراین در داوری نیز باوجود غیرتشریفاتی بودن رسیدگی, داور یا هیئت داوری ملزم به رعایت اصول دادرسی است. رعایت مساوات در رفتار با طرفین و ترافعی بودن رسیدگی از اصولی هستند که داور در رسیدگی به اختلاف میان طرفین, مکلف به رعایت آن‌ها می‌باشد. استقلال و بی‌طرفی از ارکان مساوات در رفتار داور با طرفین, و ابلاغ مناسب و اعطای فرصت دفاع نیز عناصر تحقق اصل ترافعی بودن رسیدگی داوری به‌شمار می‌آیند. تکلیف افشا, حق جرح داور, درخواست ابطال رأی داور و عدم شناسایی و اجرا نشدن رأی داور به‌عنوان تضمین‌های رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری می‌باشند. در این پژوهش چگونگی و تضمین‌های رعایت اصول دادرسی به‌منظور تحقق دادرسی منصفانه در رسیدگی داوری به شیو توصیفی– تحلیلی بررسی شده است.

 

 

 

 

کلیدواژه ها

ابطال رأی داور

استقلال

بی‌طرفی

رفتار مساوی

جرح داور

 

 

 

 

 

دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

اعمال اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی

1. نظری اعراض مطلق

2. نظری نمایندگی

3. نظری تفکیک بین داوری اختیاری و اجباری

اقسام اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی

1. اصل مساوات در رفتار با طرفین

مفهوم مساوات در رفتار داور با طرفین

تفاوت استقلال و بیطرفی

2. اصل ترافعی بودن رسیدگی داوری

مفهوم رسیدگی ترافعی

ارکان رسیدگی ترافعی

تضمینهای دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی

تضمینهای پیش از صدور رأی

نتایج

منابع و مآخذ

 

 

لینک کمکی