پرسشنامه سبک های فرزند پروری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه سبک های فرزند پروری :

دید کلی :
دانلود پرسشنامه سبک‌های فرزندپروری


توضیحات کامل :

 

 

 

پرسشنامه سبک‌های فرزندپروری 

این ابزار جهت بررسی شیوه‌های فرزندپروری ساخته شده است وبر اساس نظریه بامریند (1991) از الگوی رفتاری سهل‌گیر, سلطه‌جو و اقتدارطلب اقتباس شده است که این پرسشنامه شامل 30 ماده است که 10 ماده آن به شیوه سهل‌گیر, 10 ماده به شیوه مستبد و 10 ماده دیگر به شیوه قاطع واطمینان‌بخش در امر پرورش فرزندان مربوط می‌شود. در این پرسشنامه والدین نظر خود را بر حسب مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت مشخص می‌کنند. 

نمره‌گذاری آزمون: 10 ماده آن به شیوه سهل‌گیرانه (عبارت‌های شماره (29, 28, 24, 19, 17, 14, 13, 10, 6,1) و 10 ماده آن به شیوه مستبد (عبارت‌های شماره (30, 27, 23, 22, 20, 15, 11, 8, 5, 4) مربوطه می‌شود. در مقابل هر عبارت 5 ستون با عناوین کاملا موافقم, موافقم, تقریبا مخالم, مخالفم و کاملا مخالفم وجود دارد. نمره بالاتر نشان‌دهنده استفاده والدین از همان شیوه فرزندپروری می‌باشد .

 

اعتبار  و روایی  مقیاس: این پرسشنامه قبلا توسط اسفندیاری (1374) و رضایی (1375) و بیغم (1379) مورد استفاده قرار گرفته و این محققین روایی و اعتبار قابل قبولی رادر مورد آن گزارش داده‌اند. در پژوهشی که اسفندیاری انجام داد از 10 نفر از صاحب  نظران روانشناسی و روانپزشکی خواست میزان اعتبار هر جمله از پرسشنامه را مشخص کنند نتیجه نشان داد که پرسشنامه دارای اعتبار صوری است وی برای تعیین روایی پرسشنامه از 12 نفر از مادران جمعیت مورد مطالعه خواست تا پرسشنامه مذکور را تکمیل نمایند بعد از گذشت مدت یک هفته مجددا پرسشنامه توسط همان افراد تکمیل شد. میزان روایی برای شیوه سهل‌گیر 69/. برای شیوه مستبد 77/. وبرای شیوه قاطع و اطمینا‌بخش 73/. به دست آمد. (اسفندیاری, 1374)

بوری   (1991) میزان روایی این پرسشنامه را با روش بازآزمایی 81/. برای سهل‌گیر, 85/. برای مستبد, 92/. برای الگوی قاطع و اطمینان‌بخش پدران گزارش نمود همچنین وی در مورد میزان اعتبارپرسشنامه این نتایج را گزارش نموده است که مستبد بودن مادر رابطه معکوس با سهل‌گیر (50/.-) و قاطع و اطمینان‌بخش (52/.-) او دارد. (به نقل از اسفندیاری؛ 1374).. در این مطالعه آلفای کرونباخ  برای سبک قاطع و اطمینان‌بخش 83/. و برای استبدادی 89/. و برای سهل‌انگارانه 79/.می‌باشد. 

لینک کمکی