پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) :

دید کلی :
دانلود پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)


توضیحات کامل :

 

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)

این پرسشنامه سرندی مبتنی بر روش خود گزارش‌دهی است که در مجموعه‌های بالینی با هدف ردیابی کسانی که دارای یک اختلال روانی هستند مورد استفاده قرار می‌گیرد. (گلدبرگ, 1972؛  به نقل از اسلمی,1385) در این پرسشنامه به دو طبقه اصلی از پدیده‌ها توجه شده است. 

1- ناتوانی فرد در برخورداری از یک کنش‌وری سالم 

2- بروز پدیده‌های جدید با ماهیت معلول‌کننده (گلدبرگ و بلاک ول,1970, وینگ  و همکاران 1977 به نقل از اسلمی,1385)

 

این پرسشنامه توسط گلدبرگ (1972) برای اولین بار و به طور وسیعی به منظور تشخیص اختلالات خفیف روانی در موقعیت‌های مختلف بکار برده شده است. فرم اصلی این پرسشنامه‌ دارای 60 سوال می‌باشد. ولی در حال حاضر این پرسشنامه به صورت‌های کوتاه 30, 28 و 12 سوالی در مطالعات مختلف مورد مطالعه‌های مختلف استفاده می‌شود. (گلدبرگ و ویلیامز1988, به نقل از باقرپور,1384)

 

کاربرد وسیع این پرسشنامه منجر به این شده است که به 36 زبان دنیا ترجمه شود. از جمله موارد عمده استفاده از آزمون کاربرد آن به عنوان ابزار غربالگری اختلالات روانی و ارزیابی وضعیت سلامت افراد جامعه می‌باشد. (کافی,1375) در این تحقیق از شکل 28 ماده (سلامت عمومی) استفاده شده است.پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوال دارای 4 مقیاس است که هر کدام از مقیاس‌ها 7 سوال دارد. بهترین و مناسب‌ترین روش نمره‌گذاری استفاده از مدل ساده لیکرت (با نمرات 3, 2, 1, 0) برای گزینه‌های مواد پرسش‌نامه است. در نمره‌گذاری این پرسش‌نامه و نهایتا جمع نمرات ماده‌ها یک نمره کل لحاظ می‌شود. نمره 23 و بالاتر نشانگر عدم سلامت عمومی و نمره پایین‌تر از 23 بیانگر سلامت سلامت روانی می‌باشد (گلدبرگ 1973, به نقل از باقرپور,1384)

فرم 28 ماده‌ای پرسشنامه سلامت عمومی دارای این مزیت استکه برای تمام افراد جامعه طراحی شده است و با اجرای این پرسشنامه توانسته‌اند به گستره وسیعی از نتایج در جمعیت‌‌های مختلف دست یابند. و وجود رابطه بین فرم اصلی پرسشنامه سلامت عمومی و فرم ردیابی اختصاری (آزمون سرندی) را با تشخیص روانپزشکی ثابت کنند و امکان درک رابطه بین خود گزارش‌دهی و برآورد بر مبنای مشاهدات بالینی را فراهم سازند. این پرسشنامه دارای چهار زیرمقیاس است: 

 

الف- نشانه‌های بدنی 

ب- اضطراب و بی‌خوابی 

ج- نارساکنشی وبی‌اجتماعی 

د- افسردگی وخیم 

 

و در هر چهار مقیاس 7 وجود دارد که به صورت چهارگزینه‌ای می‌باشد. 

 

زیرمقیاس اول (الف) شامل موادی درباره احساس خود نسبت به وضع سلامت خود و احساس خستگی آنهاست و نشانه‌های بدنی مثل احساس سلامتی, بیماری, و سردرد را در برمی‌گیرد. 

زیرمقیاس دوم (ب) شامل موادی است که با اضطراب و بی‌خوابی, احساس فشار و تنیدگی, ترس و وحشت بی‌دلیل و دلشوره در ارتباط است.زیرمقیاس سوم (ج) گستره توانایی افراد را در مقابله با خواسته‌های حرفه‌ای, مسائل زندگی و روزمره را می‌سنجد و احساسات آنها را درباره چگونگی کنار آمدن با مشکلات زندگی نشان می‌دهد و مواردی مثل ناتوانی در انجام کارها و عدم رضایت از انجام کارها و عدم رضایت از انجام کارها را در برمی‌گیرد.زیرمقیاس چهارم (د) احساساتی مثل بی‌ارزش, ناامیدی و خودکشی را در برمی‌گیرد. (دادستان 1377, به نقل از باقرپور,1384)

 

لینک کمکی