ماهیت و تبیین عقد بیع و شرایط دین مورد معامله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ماهیت و تبیین عقد بیع و شرایط دین مورد معامله :

دید کلی :
هدف از این پژوهش ماهیت و تبیین عقد بیع و شرایط دین مورد معامله مورد بررسی قرار می گیرد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

ماهیت و تبیین عقد بیع و شرایط دین مورد معامله

 

 

 

 

مقدمه:

در گفتار اول بیع از لحاظ لغوی, مفهوم بیع در قرآن کریم و سپس تعریف بیع مطابق قانون مدنی ایران و برخی کشورها از جمله انگلستان و مصر و همچنین تعاریف ارائه شده دیگر توسط فقهای عظام ذکر و شرح مختصری داده می‌شود و در آخرباروشن شدن ماهیت آن, تعریف پیشنهادی از بیع ارائه می‌گردد.

 

لفظ بیع از نظر لغوی مصدر باع می‌باشد که عبارتست از (مبادله مال به مال ) مراد از کلمه اول مال مبیع و مراد از مال دوم در عبارت همان ثمن و عوض معامله است که مشتری آنرا به بایع منتقل می‌کند .بیع در زبان فارسی به معنای خرید و فروش است و به همین دلیل از اضداد است. و غالباً از اخراج مبیع از تملک در مقابل ثمن اطلاق می‌گردد . اما بر (شرا ) یعنی اخراج ثمن از تملک در مقابل مبیع نیز اطلاق می‌گردد. در حدیث منقول از پیامبر اکرم (ص) که فرموده‌اند: (هیچیک از شما نباید هنگامی که برادرش در حال بیع است در معامله او دخالت کند .), در معنای شرا استعمال گردیده است زیرا معروف است که زمانی که مشتری اول در حال معامله و خرید کالا از بایع است مشتری دیگر با افزودن بر قیمت آن کالا در خرید مشتری اول دخالت می‌کند و لذا نهی بر مشتری واقع گردیده است نه بر بایع. بنابراین کلمه بیع در لغت از اضداد بوده و هم در مورد فروش و هم خرید کالاها به کار برده می‌شود( اما نباید از نظر دور داشت که این کلمه در عرف بیشتر در مورد فروش یعنی فعلی که توسط بایع صورت می‌گیرد استعمال می‌شود و این امر با توجه به این که الفاظ حمل بر معانی عرفی آنها می‌باشد حائز اهمیت است و به همین دلیل است که در عقد بیع اصالت با تملیک مبیع به شخص خریدار است و تملک امری فرعی است .)    

 

(عقد بیع از معدود عقودی است که در قرآن چندین بار از آن یاد شده است ) و چون این کتاب آسمانی مسائل را بطور کلی مطرح کرده, از اینرو الفاظ بیع را در معنای عام آن به کار برده, یعنی در مطلق مبادلات و دادوستد به کار رفته است.

   گاهی این لفظ در باب تفاعل به کار رفته است مثل (... و اشهدوا اذا تبایعتم ) یعنی هنگامی که می‌خواهید خرید و فروش کنید بر معامله خود گواه بگیرید. و نیز در جای دیگر از قرآن بصورت مصدر به کار رفته است. مثل (... فاسعوا الی ذکرالله و ذروا البیع ) در این آیه لفظ بیع به عنوان مصدر و به معنای معاملات جزئی و کلی و تجاری به کار رفته است و کلیه معاملات و دادوستد را شامل می‌شود و یا در آیه (... احل الله البیع و حرموا الربا .... ) به عنوان مصدر همراه با الف و لام جنس به کار رفته است. در قرآن شرا که لفظ مخالف بیع است به معنای بیع آمده است  و (شروه بثمن بخس دراهم معدوده ) او را به بهای اندک و به چند درهم فروختند. با این حال علیرغم ذکر این عقد در قرآن کریم بنا به صراحت اکثر فقهای عظام  بیع نه دارای حقیقت شرعی است و نه حقیقت متشرعه, بلکه بیع یک مفهوم عرفی است و ذکر آن در کتاب آسمانی دلالت بر امضای این عقد توسط شارع مقدس است. 

 

 

 

 

 

ماهیت و تبیین عقد بیع و شرایط دین مورد معامله
فهرست مطالب

مقدمه: 1

ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله 2

مبحث اول شناخت عقد بیع 2

گفتار اول: تعریف و مفهوم بیع 3

بند اول: تعریف لغوی بیع 3

بند دوم: تعریف بیع در قرآن 4

بند سوم: تعریف قانون مدنی و نقائص آن 5

بند چهارم: تعاریف دیگر بیع و نقد آنها 16

بند پنجم :تعریف انتخابی بیع 25

گفتار دوم: امکان دین بودن مبیع 30

مبحث دوم: شرایط دین مورد معامله 36

گفتار اول: دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد. 37

گفتار دوم: معین بودن دین و مدت آن 41

گفتار سوم: منفعت عقلایی دین 42

گفتار چهارم: مشروع بودن دین 43

منابع و مأخذ 44

 

لینک کمکی