تحلیل روند و نحوه توسعه فیزیکی کالبدی شهر کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحلیل روند و نحوه توسعه فیزیکی کالبدی شهر کرمان :

دید کلی :
هدف از این مقاله تحلیل روند و نحوه توسعه فیزیکی کالبدی شهر کرمان از پیدایش تاکنون می باشد


توضیحات کامل :

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

تحلیل روند و نحوه توسعه فیزیکی- کالبدی شهر کرمان از پیدایش تاکنون

 

 

 

 

 

 

چکیده

در این پژوهش به بررسی و نقد توسعه فیزیکی شهر کرمان در ادوار مختلف و  تحلیل روند جهات گسترش شهر کرمان می­باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ­ای و پیمایش میدانی جمع­ آوری شده و با استفاده از نرم­افزار ArcGIS و تحلیل­های آمار فضایی و مدل آنتروپی­ شانون به تحلیل آنها پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد که  مقدار آنتروپی محاسبه شده  برای مناطق شهر کرمان در سال 1385و 1390 به ترتیب 1/606 و 1/598 به ­دست آمده است که به مقدار ln(n) (1/609)  نزدیک است. بنابراین نشانگر رشد پراکنده شهرکرمان می‌باشد. شهر کرمان, ابتدا در طول راه­های ارتباطی, توسعه پیدا کرده است و در سال­های اخیر دارای رشد قطاعی بوده است. این توسعه بیشتر به سمت غرب و جنوب­غرب بوده است.

 

 در جریان این توسعه بعضی از روستاها به علّت نزدیکی زیاد به شهر عملاً جزو مناطق شهر کرمان به­ حساب آمده و در داخل محدوده قانونی شهر نیز قرار گرفته ­اند. این آبادی­ها هم از نظر شکل و ساختار فضایی و هم از نظر اشتغال ساکنین حالتی نیمه ­شهری - نیمه­ روستایی دارند. همچنین نتایج حاصل از مدل میانگین نزدیک‌ترین فاصله همسایگی(RN) نشان می­دهد که نظام منطقه ­بندی شهر کرمان از الگوی پراکنده پیروی می­کند. نتایج حاصل از تحلیل لکّه ­های داغ نیز نشان­دهنده یک لکّه سرد گسترده در شهرکرمان است که به شکل باریک­های از مرکز شهر شروع ‌شده و به سمت شرق و غرب شهر کرمان گسترده و پهن گردیده است. این الگو بیانگر استقرار محلّات دارای تمرکز پایین جمعیت در این محدوده می­باشد.

 

 

کلیدواژه ها

توسع فیزیکی- کالبدی

تحلیل های آمار فضایی

شهر کرمان

لکّه داغ

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل روند و نحوه توسعه فیزیکی کالبدی شهر کرمان
فهرست مطالب

 

چکیده: 3

واژگان کلیدی: 3

مقدمه : 4

داده ها و روش شناسی

شکل 1 - موقعیت جغرافیایی شهرکرمان

روند تاریخی توسعه فیزیکی سکونتگاههای شهر کرمان

جدول 1 - توسعه کالبدی - فیزیکی سکونتگاههای شهرکرمان

شکل 2 - توسعه کالبدی فیزیکی سکونتگاههای شهر کرمان از زمان پیدایش تاکنون

تحلیل گسترش فیزیکی شهر کرمان

جدول 2 - محاسبه ارزش انتروپی مناطق پنجگانه شهر کرمان در سال 1385

جدول 3 - محاسبه ارزش انتروپی مناطق پنجگانه شهر کرمان در سال 1390

شکل 3 - میانگین نزدیکترین فاصله همسایگی جمعیت شهر

شکل 4 - الگوی خوشه بندی تراکم جمعیت مناطق شهر

عارضه مرکزی, میانگین مرکزی, بیضی انحراف معیار و فاصله استاندارد وزنی بر

حسب توزیع جمعیت

شکل 5 - مرکز ثقل, بیضی انحراف معیار و سطح تمرکز جمعیت شهر کرمان

بر اساس تحلیل خوشه و ناخوشه (موران محلی)

شکل 6 - شناسایی خوشه های دارای تراکم زیاد یا کم جمعیت

تحلیل لکّه های داغ

جمع بندی و نتیجه گیری :

منابع و ماخذ :

 

لینک کمکی