مدارک و مستندات مسئولیت غار در فقه امامیه و حقوق ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مدارک و مستندات مسئولیت غار در فقه امامیه و حقوق ایران :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی مدارک و مستندات مسئولیت غار در فقه امامیه و حقوق ایران می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مدارک و مستندات مسئولیت غار در فقه امامیه و حقوق ایران

 

 

 

چکیده:

در تعریف علم فقه گفته شده ( هو علم استنباط  الاحکام الشرعیه اوعلم عملیه الاستنباط) یعنی فقه, علم استنباط احکام شرعی است یا به تعبیر دیگر علم عملی استنباط احکام است طبق تعریف فقه زمانی ارزش علمی خواهد داشت که اثبات و استخراج احکام شرعی از روی ادله باشد آن هم نه هر ادله, بلکه ادله‌هایی که در فقه شیعه معتبر می‌باشند. ادله‌هایی که برای اثبات و استخراج احکام شرعی در فقه شیعه معتبر می‌‌باشند عبارتند از 1- کتاب 2- سنت 3- اجماع 4- ادله‌های عقلیه .

 

اولین و مهمترین دلیل اثبات احکام و در(ماغن فیه) کتاب ( قرآن) می‌باشد. چرا که قرآن از لحاظ سند قطعی است اگر چه از لحاظ دلالت ممکن است گاهی قطعی باشد و گاهی ظنی. البته در این مورد نباید شک کرد چرا که خود قرآن دراین مورد می‌فرماید: ( هوالذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام‌الکتاب و اخرمتشابهات فأما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ماتشابه منه ابتغا الفتنه و ابتغا تأویله و مایعلم تاویله الا الله والراسخون فی‌العلم یقولون امنا به کل من عند ربنا و مایذکر إلا اولوالالباب) .ترجمه: ( خدایی که بر تو کتاب را نازل کرد که بعضی از آن, آیات محکم که ام‌‌کتاب هستند و بعضی از آن نیز متشابهات هستند تا آنکه کسانی که در دلشان میل به باطل دارند متشابه را پیروی کرده تا امتحان شوند بتأویل کردن آن در دین راه شبه و فتنه گری را پدید آرند در صورتی که تأویل آن را فقط خدا واهل دانش می‌دانند می‌گویند که ما آنچه نزدخداست ایمان داریم و تنها خردمندان عالمند. 

 

در تعریف محکم گفته‌اند که هر چیزی که دلالت آن قطعی باشد و درمعنای خود نص ‌باشد و احتمال خلاف داده نشود. و در تعریف متشابه مقابل آن را گفته‌اند یعنی هر چیزی که دلالت آن قطعی نباشد و در معنای خود احتمال خلاف داده شود .در تعریف تأویل نیز گفته‌اند که هر چیزی که غیر از معنای ظاهری آن اراده شود. مثل کلام خدا که می‌فرماید ( ثم استوی علی العرش ) که مراد از استوا در آیه, قرار گرفتن خدا بر روی عرش نیست.اینکه سند قرآن قطعی است نباید  شکی در آن کرد زیرا خداوند می‌فرماید: (إنا نحن نزلنا الذکرو إناله لحافظون)  ما آن را نازل کردیم و حافظ آن نیز خواهیم بود.اما مراد از آیه این است که سند قرآن قطعی است و دور از تحریف می‌باشد.

 

مشتقات واژه (غرور) درقرآن بکاررفته است, اما در(ما نحن فیه) نمی‌تواند بعنوان دلیل و سند آن باشد. مثل آیه 49, سوره انفال که خدا می‌فرماید(اذیقول المنافقون والذین فی‌قلوبهم مرض‌غرهولا دینهم....)  و در آیه 6 سوره انفطار خداوند می‌فرماید) یا ایها‌ الانسان ماغرک بربک الکریم) ای انسان چه چیز تو را نسبت به خداوند بزرگ و کریم مغرور کرده است.

همچنین آیات دیگری که هیچ فقیهی برای اثبات مسئولیت غار به آن آیات استناد نکرده‌اند چرا که در آن آیات صحبتی از مسئولیت غار نشده است اگر چه برخی ازمشتقات آن بکار رفته است. مثل آیه 120 سوره نسا و آیه 22 سوره اعراف و آیه 24 سوره آل‌عمران و آیه 185 سوره آل عمران و همین سوره آیه 196 و غیره.پس برای اثبات مسئولیت غار نمی‌توان به کتاب استناد کرد زیرا که در کتاب صحبتی از مسئولیت غار نشده است. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

مسئولیت غار

مسئولیت غار در فقه شیعه

مسئولیت غار در حقوق ایران

 

 

 

 

مدارک و مستندات مسئولیت غار در فقه امامیه و حقوق ایران
فهرست مطالب

مدارک مسئولیت غار در فقه و حقوق: 2

 

مبحث اول: مستندات و مدارک مسئولیت غاردر فقه: 2

اثبات مسئولیت غار از روی ادله‌های مختلف 3

کتاب: 3

2- سنت: 5

- روایات مخصوص باب بیع: 8

- روایات باب نکاح: 13

1- روایت اسماعیل‌بن جابر از امام جعفر صادق(ع): 13

3- روایت رفاعه بن موسی از امام جعفر صادق (ع): 15

3- روایت صحیح حلبی از امام جعفر صادق (ع): 17

4- روایت محمدبن مسلم از امام جعفر صادق (ع): 18

5- صحیح حلبی از امام جعفر صادق (ع): 19

6- روایت ولیدبن صبیح از امام جعفر صادق (ع): 19

7- روایت اسماعیل بن جابر از امام صادق (ع) است 20

8-روایت ابی عبیده از امام محمدباقر (ع): 21

9- روایت دعائم الاسلام: 21

10-روایت حلبی از امام جعفر صادق (ع): 22

نتیجه: 23

-روایات باب شاهد زور: 23

اجماع: 27

عقل: 29

بنای عقلا : 29

6-قاعده (لاضرر): 31

7-قاعده (تسبیب): 34

 

مبحث دوم: مدارک و مستندات عزور در حقوق ایران: 39

فرق نظریه تقصیر و خطر: 44

3- نظریه‌های مختلط و واسطه: 45

الف: نظریه کار نامتعارف: 45

ب: نظریه (خطر) در برابر انتفاع: 46

- منابع غرور در قانون مدنی ایران: 49

 

لینک کمکی