رابطه بین پراکندگی سود و بازده سهام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رابطه بین پراکندگی سود و بازده سهام :

دید کلی :
در این مطالعه, رابطه بین پراکندگی سود و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است


توضیحات کامل :

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری

رابطه بین کیفیت سود (پراکندگی سود) و بازده سهام

 

 

 

 

چکیده

در این مطالعه, رابطه بین پراکندگی سود و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه رابطه بین پراکندگی سود و بازده سهام با استفاده از الگوی جورجینسن و همکاران (2012) می‌باشد. تحلیل داده‌های گردآوری شده در این پژوهش با استفاده از روشهای رگرسیون و آزمون معناداری t انجام شد. سپس فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل بررسی 285 شرکت عضو نمونه نشان داد که, بین پراکندگی سود جاری و بازده سهام جاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در نتیجه فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه معنادار بین پراکندگی سود جاری و بازده سهام جاری پذیرفته و فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه معنادار بین پراکندگی سود آتی و بازده سهام جاری رد می‌شود.

 

 

 

واژه‌های کلیدی:

بازده سهام

پراکندگی سود

سودآوری

رشد شرکت

اندازه شرکت

 

 

 

 

 مقدمه

نخستین گام در سنجش عملکرد یک واحد تجاری, محاسبه بازدهی بدست آمده با توجه به اهداف از قبل تعیین‌شده برای آن می‌باشد. از آنجایی که افزایش ثروت سهامداران به عنوان هدف اصلی واحدهای تجاری مطرح گردیده است, لذا یک واحد تجاری باید به گونه‌ای عمل کند که با کسب بازده مناسب ثروت سهامداران را افزایش دهد. بازده در فرایند سرمایه‌گذاری به عنوان نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می‌کند و پاداشی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. بازده ناشی از سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران حائز اهمیت است, زیرا, فعالیت سرمایه‌گذاری ماهیتاً به منظور کسب بازده صورت می‌گیرد.

 

کیفیت سود از جنبه های با اهمیت سلامت مالی شرکت هاست که مورد توجه تمام استفاده کنندگان از صورت های مالی است. کیفیت سود به توانایی سود گزارش شده در انعکاس سود واقعی, سودمندی در پیش بینی سود آتی و همچنین به ثبات, پایداری و عدم تغییرپذیری سود گزارش شده اشاره دارد(کریمی و صادقی, 1389). بنابراین انتقاد استفاده‌کنندگان از چنین سودی, منطقی و جدی است و در جوامع اقتصادی همچون ایران که در آغاز فرایند خصوصی سازی است, اندازه‌گیری قابلیت سودآوری واقعی و ارزشگذاری صحیح شرکت‌ها که به طور اساسی مرتبط با سود گزارشی است حیاتی جلوه می‌کند (اعتمادی و برندق, 1386) اما, با توجه به واقعیت‌هایی چون تضاد منافع بین تهیه کنندگان اطلاعات و سرمایه‌گذاران, استفاده از برآورد و تخمین در محاسبه برخی از عناصر صورت‌های مالی, استفاده از روش‌های گوناگون پذیرفته شده حسابداری و موضوعاتی همچون هموارسازی و مدیریت سود, کاربرد سود به عنوان معیار تصمیم‌گیری را مورد تهدید قرار می‌دهد که لزوم بررسی موضوع کیفیت سود را دو چندان می سازد (ایزدی نیا و نظرزاده, 1388).

 

نتایج پژوهشهای دودهه گذشته در آمریکا, ژاپن و سایر کشورهای پیشرفته حاکی از این است که متغیرهایی مثل کیفیت, اندازه, نسبت سود, قیمت سهام, نسبت جریانهای نقدی, اقلام تعهدی واجزای آن و مخارج سرمایه‌ای بر بازده سهام تاثیر دارد (مشایخی و دیگران, 1389). با این وجود در تحقیقات قبلی به طور گسترده ای تاثیر پراکندگی مقطعی سود  بر بازده سهام نادیده گرفته شده است. پراکندگی سود برای هر سهم ممکن است دارای اهمیت نباشد, با این حال  اگر پراکندگی سود با شاخص های اقتصاد کلان وابسته باشد باید مورد توجه قرار گیرد.

این تحقیق  بر آن است تا مشخص سازد که آیا پراکندگی سود بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته در بورش اوراق بهادار تهران موثر بوده دارد؟ انتظار می‌رود بازده سهام بر پراکندگی سود جاری اثر مثبتی داشته باشد, زیرا پراکندگی سود بالاتر به بازده مورد انتظار بالاتری وابسته است. همچنین زمانی که سرمایه‌گذار پراکندگی آتی سود و بازده مورد انتظار بالاتری را پیش بینی کرده باشد, رابطه ای منفی بین بازده سهام و پراکندگی آتی سود قابل پیش بینی است.

 

بر این اساس در ادامه مبنای نظری تحقیق و سپس خلاصه‌ای از پیشینه تحقیق ارائه می‌شود در بخش‌های بعد به ترتیب اهمیت موضوع, فرضیه‌ها و انتخاب الگو, جامعه آماری و روش‌ تحقیق و تجزیه و تحلیل نتایج ارائه می‌شود در پایان‌ نیز نتیجه‌گیری, پیشنهادها و محدودیت‌های تحقیق ارائه شده است.

 

 

 

 

 

لینک کمکی