شناسایی عوامل موثر در بروز بحران بانکی در اقتصاد ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شناسایی عوامل موثر در بروز بحران بانکی در اقتصاد ایران :

دید کلی :
هدف از این مقاله شناسایی عوامل موثر در بروز بحران بانکی در اقتصاد ایران می باشد


توضیحات کامل :

دانلود مقاله رشته اقتصاد

شناسایی عوامل موثر در بروز بحران بانکی در اقتصاد ایران

 

 

 

 

 

چکیده

ساختار نظام بانکی در اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر دارای نوسانات زیادی بوده است. شبکه بانکی در قبل از انقلاب, دارای ساختار مدیریتی دولتی و خصوصی بود و پس از انقلاب, تمام بانک‌های کشور ملی شدند و در مالکیت دولت درآمدند, در سال‌های اخیر دوباره مدیریت بانک‌های کشور به صورت دولتی و خصوصی درآمده است. اگرچه بحران‌های بانکی مانند هجوم بانکی هرگز در ایران مشاهده نشده است, اما شاخص فشار بازار پول نشان می‌دهد, نظام بانکی  ایران در زمان‌های مختلف بحران را تجربه کرده است. 

 

 در این مقاله, با استناد به زمان‌های شناسایی شده به‌عنوان بحران بانکی در مطالعه مشیری و نادعلی (1389) , عوامل مؤثر در احتمال وقوع بحران بانکی در اقتصاد ایران طی دوره 1387-1352 بررسی شده است. برای این منظور, از دو مدل لاجیت و مدل با احتمالات وقوع بحران به‌عنوان متغیر وابسته و از روش‌های حداکثر درست‌نمایی و حداقل مربعات وزنی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل‌های تحقیق نشان می‌دهد, متغیرهای تورم و مجذور آن, نرخ سود حقیقی و نسبت اعتبارات اعطایی بانک‌ها به بخش خصوصی نسبت بهGDP, با احتمال وقوع بحران بانکی در ایران رابطه معناداری دارند. همچنین نتایج مطالعه نشان می‌دهد, ارتباط بین نرخ تورم و بحران بانکی در ایران به شکل U است. نرخ ارز نیز اثر معناداری بر احتمال ایجاد بحران بانکی در ایران, (به دلیل عدم ارتباط آنها با بازارهای مالی و مؤسسه‌های مالی بین‌المللی), ندارد.

 

 

 

کلیدواژه ها

بحران بانکی

مدل لاجیت

نظام بانکی ایران

 

 

 

 

 

 

 

شناسایی عوامل موثر در بروز بحران بانکی در اقتصاد ایران
فهرست مطالب

.‌ مقدمه 3

مفهوم, ماهیت و مبانی نظری بحران بانکی

بررسی عوامل و متغیرهای تعیین کننده بحران بانکی

جدول 1 - خلاصه مطالعات انجام شده در مورد عوامل تعیین کننده بحران بانکی

عوامل مؤثر بر احتمال وقوع بحران بانکی در اقتصاد ایران

جدول 2 - بحران های بانکی شناسایی شده در اقتصاد ایران با روش شاخص فشار بازار پول طی

1350- دوره 1387

برآورد مدل بحران بانکی

جدول 3 - متغیرهای اقتصاد کلان مؤثر بر ایجاد بحران بانکی در مطالعات تجربی

جدول 4 - نتایج تخمین مدل بحران بانکی در اقتصاد ایران

آزمون مدل های تحقیق

آزمون مدل های لاجیت

جدول 5 - آزمون پیش بینی بحران در مدل باینری الگوی ساده مارکف

جدول 6 - آزمون خوبی برازش مدل های باینری الگوی ساده و گارچ مارکف

آزمون های مدل های برآورده شده با روش حداقل مربعات وزنی

جدول 7 - آزمون نرمال بودن توزیع جملات پسماند

نتیجه

منابع 24

 

لینک کمکی