پروپوزال و طرح تفصیلی سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان مصرف کنندگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پروپوزال و طرح تفصیلی سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان مصرف کنندگان :

دید کلی :
هدف از این پروپوزال سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان مصرف کنندگان است


توضیحات کامل :

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان مصرف کنندگان

 

 

 

 

 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش, بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن (کیفیت درک شده برند, تصویر برند سبز, ارزش درک شده برند سبز, اعتبار برند) براساس مدل فونگ اِنگ و همکاران, 2013 می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف, کاربردی و از جنبه جمع آوری داده -ها از نوع توصیفی- علّی/ پیمایشی است.در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مصرف-کنندگان محصولات الکترونیکی و الکتریکی کم مصرف در استان گیلان می باشد. بر این اساس, 384 نفر از مصرف کنندگان از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای در دسترس انتخاب شدند. 

 

جهت تجزیه  و  تحلیل داده  ها از تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و مدل-سازی معادلات ساختاری (SEM) بهره گرفته شده است. یافته  ها نشان می دهد که کیفیت درک شده برند با تصویر برند سبز و همچنین با اعتبار برند رابطه معناداری داشته امّا با ارزش درک شده برند سبز رابطه معناداری ندارد. همچنین نتایج نشان داد که اعتبار برند با ارزش درک شده برند سبز و تصویر برند سبز رابطه معناداری داشته اما با ارزش ویژه برند سبز رابطه معناداری ندارد. ارزش درک شده برند سبز و تصویر برند سبز هم هر کدام با ارزش ویژه برند سبز رابطه معناداری دارند. سرانجام نتایج درباره ی متغیرهای واسطه ای نشان داد که نقش واسطه ای اعتبار برند بر رابطه بین کیفیت درک شده برند و ارزش درک شده برند سبز پذیرفته می شود. امّا نقش واسطه  ای اعتبار برند بر رابطه بین کیفیت درک شده برند و تصویر برند سبز پذیرفته نمی شود. همچنین به ترتیب نقش های واسطه  ای ارزش درک شده برند سبز و تصویر برند سبز بر رابطه بین اعتبار برند و ارزش ویژه برند سبز پذیرفته می شود.

 

 

 

واژگان کلیدی:

ارزش ویژه برند سبز

کیفیت درک شده برند

اعتبار برند, تصویر برند سبز

ارزش درک شده برند سبز

مدل سازی معادلات ساختاری 

 

 

 

 

 مقدمه

امروزه توجه محیطی به طور سریع به عنوان یک جریان غالب برای مشتریان به دلیل مسئله گرم شدن جهانی, در نظر گرفته می شود و بسیاری از شرکت ها به دنبال به دست آوردن این فرصت هستند. در مقابل بازاریابی سبز برای انواع محصولات همانند محصولات الکتریکی و الکترونیکی, مهم تر شده است (Chen, 2006). به هر حال تمام شرکت ها دارای توانایی کافی برای ارائه محصولات سبز خود به مشتریان در بازار نیستند. اگر شرکت ها خواستار اتخاذ موفقیت آمیز بازاریابی سبز باشند, آنگاه مفاهیم و نظرات محیطی آنها باید با تمام جنبه های بازاریابی ادغام گردد (Chen, 2010). 

 

امروزه به دلیل محیط گرایی رایج در جهان, فروش محصولات سبز به طور قابل ملاحظه  ای افزایش یافته است و بنابراین مشتریان بیشتری مایل به پرداخت بهای اضافی برای محصولات سبز هستند (Chen, 2008). بازاریابی سبز یا زیست محیطی, ابزاری برای توسعه سازگار با محیط زیست و همچنین تقویت تصویر برند بکار می رود (Khandoker and Mahbubul, 2011). پنج دلیل برای شرکت ها جهت توسعه بازاریابی سبز وجود دارد: سازگاری با فشارهای محیطی, به دست آوردن مزیت رقابتی, بهبود تصویر شرکت  ها, جستجوی بازارها, فرصت های جدید و گسترش ارزش محصول (Neal and Strauss, 2008). بعلاوه اتخاذ بازاریابی سبز می-تواند افزایش دهنده عملی ارزش ویژه برند غیرقابل وصف گردد (Chang and Chen, 2013). اگرچه بهای ارزش ویژه برند نمی-تواند با توجه به روش های محاسباتی مالی حاضر برای اکثر شرکت  های صاحب برند تخمین زده شود (Chen, 2010). اما ایجاد یک برند قوی در بازاریابی, یکی از اهداف عمده بوده, چرا که ارائه دهنده مزایایی برای آنها است, همانند آسیب پذیری کمتر در فعالیت های بازاریابی رقابتی, سودهای ناخالص بیشتر و فرصت های بالاتر گسترش برند (Delgado-Ballester and Munuera-Alema´n, 2005 ).

 

امروزه سازمان  ها به دلایل زیادی از جمله صدمه دیدن محیط زیست, قوانین و مقررات دولتی, فشارهای رقابتی, سود بالقوه, هزینه و ... تمایل دارند نگرانی خود را در مورد مسائل زیست محیطی ابراز کنند. این وضعیت شرکت ها را تشویق می کند که با کاهش تاثیر عواقب مخرب ناشی از فعالیت  های اقتصادی خود, یک فرآیند تغییر برای حفظ محیط زیست دنبال کنند (Khandoker and Mahbubul, 2011). همچنین توجه به اینکه مسائل محیطی و اجتماعی امروزه برای مشتریان اهمیت بالایی دارند, لذا رعایت مسائل زیست محیطی در فعالیت های بازاریابی باعث ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت خواهد شد و از این طریق شرکتها می توانند به ایجاد یک پایگاه خوب در بازار دست یابند (Kotler and Gary, 1999, 361-364 ). 

 

 

 

 

 

 

پروپوزال و طرح تفصیلی سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان مصرف کنندگان
فهرست مطالب

فصل اوّل : کلیّات تحقیق 

1-1- مقدمه.................................................................................................................................................. 2

1-2- بیان مسأله........................................................................................................................................... 3

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.................................................................................................................. 5

1-4- چارچوب نظری تحقیق...................................................................................................................... 6

1-5- مدل مفهومی......................................................................................................................................11

1-6- جنبه نو آوری و جدید بودن تحقیق.................................................................................................. 12

1-7- اهداف تحقیق................................................................................................................................... 12

1-8- سؤالات تحقیق................................................................................................................................. 12

1-9- فرضیه های تحقیق............................................................................................................................ 13

1-10- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق................................................................................ 13

1-11- قلمرو تحقیق.................................................................................................................................. 15

 

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه................................................................................................................................................ 73

3-2- روش تحقیق..................................................................................................................................... 73

3-2-1- نوع پژوهش بر مبنای هدف......................................................................................................... 73

3-2-2- نوع پژوهش از نظر ماهیت و روش............................................................................................. 73

3-3- روش  های گردآوری داده-ها.............................................................................................................. 74

3-4- ابزار گردآوری داده -ها........................................................................................................................74

3- 5- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری داده-ها.......................................................................................... 75

3-5-1- روایی............................................................................................................................................ 76

3-5-2- پایایی............................................................................................................................................ 76

3-6- جامعه آماری.................................................................................................................................... 78

3-7- تعیین حجم نمونه و روش نمونه-گیری............................................................................................. 78

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده-ها............................................................................................................ 80

3-8-1- تحلیل عاملی تأییدی.................................................................................................................... 80

3-8-2- مدل سازی معادلات ساختاری...................................................................................................... 80

 

پروپوزال و طرح تفصیلی سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان مصرف کنندگان
فهرست منابع............................................................................................................................................ 

پروپوزال و طرح تفصیلی سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان مصرف کنندگان
فهرست منابع فارسی................................................................................................................................ 

پروپوزال و طرح تفصیلی سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان مصرف کنندگان
فهرست منابع لاتین.................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

پروپوزال و طرح تفصیلی سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان مصرف کنندگان
فهرست جداول

(جدول 3-1) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه.........................................................75

(جدول 3-2) ترکیب سؤالات براساس متغیرهای تحقیق............................................................................75

(جدول 3-3) ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای تحقیق......................................................77

(جدول 3-4) اطلاعات مربوط به نمونه-گیری..............................................................................................79

 

 

 

پروپوزال و طرح تفصیلی سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان مصرف کنندگان
فهرست اشکال

(شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق براساس مدل فونگ اِنگ و همکاران......................................................11

 

 

 

 

 

 

لینک کمکی