بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری :

دید کلی :
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت با عنوان بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری فرمت pdf متون قابل کپی برداری میباشد


توضیحات کامل :

 

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی

چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

چکیده :

هدف اصلی این تحقیق, تعیین اولویت بندی مهمترین عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه

حیات پروژه های ساخت و ساز شهری بوده است. که پس از بررسی های انجام گرفته 100 عامل به عنوان عوامل

اصلی موثر بر بهره وری تعیین گردیدند. با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن میان جامعه آماری که متشکل از

کارفرمایان, مشاورین و پیمانکاران ساخت و ساز شهری بودند, میزان تاثیر این عوامل مورد بررسی قرار گرفت. با

استفاده از دو روش شاخص اهمیت نسبی و منطق فازی پاسخ ها تحلیل و مشخص گردیدند. نتایج حاصل از این دو

روش دارای همبستگی بالایی بودند. در مرحله دوم عوامل به ترتیب اولویت عدد فازی به صورت پرسشنامه در

P.N.HR اختیار 3 شرکت پیمانکاری با رتبه 1 قرار گرفت و پس از تحلیل نتایج, مدل عددی از بهره وری به نام

ارائه گردید, که عدد بهره وری منابع انسانی در 3 شرکت را مقایسه می کرد. در مرحله سوم همان عوامل که به

ترتیب اولویت فازی بودند در قالب پرسشنامه ای دیگر در اختیار 3 شرکت پیمانکاری با رتبه های 2,1 و 3 قرار

ارائه گردید. این مدل وضعیت HR.P.S گرفت, که این بار پس از تحلیل نتایج, مدل کیفی وضعیت بهره وری به نام

بهره وری 3 شرکت را از نظر کیفی با یکدیگر مقایسه می کرد. در نهایت پس از مشخص شدن عوامل مهم بهره وری

منابع انسانی در پروژه های ساخت و ساز شهری راهکارها و پیشنهاداتی برای پیشرفت این صنعت در کشور, برای

مسئولین مرتبط با این موضوع ارئه گردید.

چکیده ..................................................................................................................................................... 1

فصل اول: کلیات تحقیق

-6-1 سؤالات تحقیق ............................................................................................................................ 7

-7-1 فرضیه های تحقیق ......................................................................................................................... 7

-8-1 محدودیت های تحقیق .................................................................................................................. 7

-9-1 بهره وران تحقیق ........................................................................................................................... 8

-10-1 تعریف واژهها ............................................................................................................................. 8

-1-10-1 بهره وری ........................................................................................................................ 8

-2-10-1 پروژه ............................................................................................................................... 8

-3-10-1 مدیریت پروژه .............................................................................................................. 9

-4-10-1 منابع انسانی .................................................................................................................. 9

-5-10-1 مدیریت منابع انسانی .................................................................................................... 9

10 ......................................................... PMBOK -6-10-1 راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه

11............................................................................................. PLC -7-10-1 چرخه حیات پروژه

-8-10-1 فاز اجرایی چرخه حیات پروژه ................................................................................... 12

-9-10-1 ساخت و ساز شهری ................................................................................................... 12

-11-1 مراحل انجام تحقیق .................................................................................................................. 13

-12-1 ساختار پایان نامه ..................................................................................................................... 15

-1-1 مقدمه ........................................................................................................................................... 3

-2-1 بیان مسأله ...................................................................................................................................... 4

-3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق .................................................................................................... 4

-4-1 اهداف تحقیق ............................................................................................................................... 5

-5-1 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ........................................................................................... 6

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

-1-2 مقدمه ......................................................................................................................................... 18

-2-2 تعریف کلی بهره وری ................................................................................................................ 18

-1-2-2 تعریف لغوی بهره وری ................................................................................................... 19

-2-2-2 تعریف کاربردی بهره وری .............................................................................................. 19

-3-2-2 تعاریف سازمان های تخصصی بین المللی برای بهره وری ............................................. 20

-4-2-2 تاریخچه بهره وری در ایران ............................................................................................ 22

-3-2 انواع بهره وری ......................................................................................................................... 22

-1-3-2 بهره وری جزئی .............................................................................................................. 22

-2-3-2 بهره وری کلی ................................................................................................................ 23

-4-2 بهره وری نیروی انسانی .............................................................................................................. 23

-1-4-2 واحد اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی ..................................................................... 24

-2-4-2 روش های اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی ............................................................ 24

-1-2-4-2 روش نمونه گیری از کار ...................................................................................... 24

-2-2-4-2 روش ارزیابی 5 دقیقه ای....................................................................................... 25

-3-2-4-2 روش پرسشنامه کارگران ماهر................................................................................ 25

-4-2-4-2 روش محاسبه تاخیرات توسط سر کارگران............................................................ 26

-5-2-4-2 روش عکس برداری و یا فیلم برداری در بازه های زمانی...................................... 26

-6-2-4-2 روش زمان سنجی گروه......................................................................................... 26

27 ................................................ PLP -7-2-4-2 روش تعیین شاخص بهره وری سطح پروژه

28 ........................................................................ DEA -8-2-6-2 روش تحلیل پوششی داده ها

-5-2 اهمیت بهبود بهره وری در صنعت ساخت.................................................................................. 28

-1-5-2 عوامل موثر بر بهره وری.................................................................................................. 29

-6-2 نقدی بر تحقیقات گذشته................................................................................................... 33

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

-1-3 مقدمه ......................................................................................................................................... 35

-2-3 روش تحقیق در بررسی کیفی ...................................................................................................... 35

-3-3 روش تحقیق در بررسی کمی ..................................................................................................... 36

-4-3 دیاگرام روش تحقیق .................................................................................................................. 37

در پروژه های ساخت و ساز شهری PLC فصل چهارم: بررسی بهره وری منابع انسانی با رویکرد

-1-4 مقدمه ....................................................................................................................................... 39

-2-4 جامعه آماری .............................................................................................................................. 39

-1-2-4 تعیین حجم نمونه آماری ................................................................................................ 40

-2-2-4 استفاده از روش آماری ..................................................................................................... 40

-3-4 روش طراحی پرسشنامه ............................................................................................................. 41

-1-3-4 عوامل موثر بر بهره وری ساخت بر اساس تحقیقات مشابه انجام شده گذشته................ 41

-2-3-4 عوامل موثر بر اساس مستندات فنی پروژه های گذشته ................................................... 41

-3-3-4 نظرات متخصصین با تجربه, کارشناسان و اساتید دانشگاهی ........................................... 41

-4-4 اجزای پرسشنامه ........................................................................................................................ 42

-5-4 خصوصیات و اهداف پرسشنامه ................................................................................................ 43

-6-4 دسته بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در ساخت و ساز شهری .............................. 46

-7-4 روایی سئوالات پرسشنامه ......................................................................................................... 47

-8-4 پردازش داده ها .......................................................................................................................... 47

-9-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها ..................................................................................................... 48

-1-9-4 روش شاخص اهمیت نسبی ........................................................................................... 48

-2-9-4 روش منطق فازی ............................................................................................................. 48

-1-2-9-4 مقدمه ای بر منطق فازی ......................................................................................... 49

-2-2-9-4 اعداد فازی ذوزنقه ای ............................................................................................ 50

-3-2-9-4 اعداد فازی مثلثی .................................................................................................... 50

-4-2-9-4 عملیات ریاضی با اعداد فازی .................................................................................. 51

-5-2-9-4 تبدیل متغیرهای زبانی به اعداد فازی ...................................................................... 51

-6-2-9-4 رتبه بندی پاسخ ها ................................................................................................. 52

-10-4 نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل داده ها ............................................................................. 54

-11-4 توصیف جامعه آماری ............................................................................................................. 55

-12-4 توصیف داده ها ....................................................................................................................... 57

-13-4 رتبه بندی نتایج داده ها بر اساس شاخص اهمیت نسبی ........................................................ 57

-1-13-4 پایایی پرسشنامه ............................................................................................................. 61

-2-13-4 رتبه بندی مهمترین عوامل بر اساس روش شاخص اهمیت نسبی در هر دسته ............. 62

-14-4 تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش فازی .......................................................................... 62

-1-14-4 رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی ............................................. 62

-2-14-4 رتبه بندی مهمترین عوامل بر اساس روش فازی در هر دسته ........................................ 73

-15-4 مقایسه نتایج به دست آمده از دو روش شاخص اهمیت نسبی و فازی .................................. 73

جهت مقایسه عدد بهره وری منابع انسانی P.N.HR فصل پنجم: ارائه مدل

-1-5 مقدمه ........................................................................................................................................ 76

-2-5 جامعه آماری .............................................................................................................................. 76

-3-5 روش طراحی پرسشنامه ............................................................................................................ 76

-4-5 آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها ................................................................................... 77

-5-5 تجزیه و تحلیل دادها ................................................................................................................ 77

-1-5-5 توصیف جامعه آماری پرسشنامه ها ...................................................................................... 77

77.................................................................................... P.N.HR -2-5-5 معرفی پارامترهای جدول

81............................................................... P.N.HR -6-5 مقایسه نتایج به دست آمده از جدول مدل

-7-5 تفسیر عدد بهره وری منابع انسانی .......................................................................................... 84

جهت مقایسه کیفی وضعیت بهره وری منابع انسانی HR.P.S فصل ششم: ارائه مدل

-1-6 مقدمه ........................................................................................................................................ 87

-2-6 جامعه آماری ............................................................................................................................. 87

-3-6 روش طراحی پرسشنامه ............................................................................................................ 87

-4-6 آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها ................................................................................... 88

-5-6 تجزیه و تحلیل دادها ................................................................................................................ 88

-1-5-6 توصیف جامعه آماری پرسشنامه ها ................................................................................... 88

-2-5-6 رتبه بندی سئوالات پرسشنامه سوم ................................................................................... 88

90................................................................................................. HR.P.S -6-6 معرفی پارامترهای مدل

91.............................................................................................. HR.P.S -7-6 روش محاسبه ماتریس

-8-6 تفسیر ماتریس وضعیت بهره وری منابع انسانی ........................................................................... 93

فصل هفتم: تفسیر و نتیجه گیری

-1-7 مقدمه ........................................................................................................................................... 98

-2-7 خلاصه تحقیق ............................................................................................................................. 98

-3-7 نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها ............................................................................................. 99

-4-7 ارائه راهکار برای بهبود بهره وری منابع انسانی در صنعت ساخت و ساز شهری ..................... 101

-1-4-7 عوامل مهم برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی ............................................................... 101

-2-4-7 عوامل مهم تشکیل تیم پروژه .......................................................................................... 103

-3-4-7 عوامل مهم توسعه تیم پروژه .......................................................................................... 104

-4-4-7 عوامل مهم مدیریت تیم پروژه ........................................................................................ 105

-5-7 جمع بندی پیشنهادات به مدیران در سطح کلان کشور ............................................................. 108

-6-7 جمع بندی پیشنهادات به مدیران پروژه ها ................................................................................ 109

-7-7 پیشنهادات برای پژوهش های آتی ............................................................................................ 109

منابع و مآخذ ...................................................................................................................................... 111

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری
فهرست منابع فارسی .............................................................................................................. 112

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری
فهرست منابع انگلیسی ............................................................................................................ 113

پیوست ................................................................................................................................................. 115

پرسشنامه................................................................................................................................ 116

چکیده انگلیسی ................................................................................................................................... 1

 

لینک کمکی