موضع یابی استراتژیك بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ :

دید کلی :
برای دریافت در جه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانیگرایش بازاریابی موضوع EMARKETING موضع یابی استراتژیک بازار محصول زعفران در (با استفاده از مدل پیوسته تلفیقی استراتژیهای رقابتی تجاری الکترونیکی)


توضیحات کامل :

موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ

موضع یابی استراتژیک بازار زعفران بر اساس توجه به سه ویژگی اصلی رنگ , عطر و طعم دارای

کاربردهای فراوانی در صنایع غذایی ,رنگرزی و داروایی دارد.تاثیرات این سه عامل یکسان

نمی باشد.بگونه ای که کوچکترین تغییر در ساختار یا ترکیب نهاده های تولید , فرایندهای تولید, فرایند

فرآوری و فرایند فروش و بازاریابی تاثیر فراوانی بر محصول نهایی ما دارد.لذا مدلی طراحی شده است

که علاوه بر انطباق با ویژگیهای طبیعی و منحنی عمر محصول در برگیرنده تمامی مفاهیم ,ساختار و

ارتباطات جدیدی می باشد که در تجارت امروزی کاربرد دارد.مدل پیشنهادی یک مدل تلفیقی از

استراتژیهای رقابتی / تجاری الکترونیکی بوده که در طراحی آن از مطا لعات و تحقیقات, استراتژیهای

عمومی پورتر و الگوی استراتژیک مایلز و اسنواستفاده شده است.مدل با کاشت گیاه زعفران در زمین

مناسب شروع می شود وبا ترمیم و پیوستگی کاشت پیاز زعفران آن در چهار سال بعد ادامه پیدا کرده و

سعی داردبا تجزیه و تحلیل پروسه کلی تولید محصول زعفران ,حداکثر کارایی را در کوتاه مدت و

اثر بخشی را در بلندمدت در فرایند تولید ایجاد کرده و بهره وری را در خروجی های این مرحله حداکثر

کند.درمراحل فرآوری و بازار یابی و فروش با توجه به نیاز بازار , از استراتژیهای عمومی پورتر استفاده

شده است ودر مرحله فروش با استفاده از متغیرهای بازاریابی در مدل استراتژیک مایلزو اسنو جهت ارایه

به مشتری نهایی آماده می گردد.البته باید گفت که هدف از کاربرد استراتژیهای عمومی پورتروطرح

استراتژیک مایلزو اسنو, حصول به کسب جایگاه واقعی بعنوان اصلی ترین برندهای زعفران در جهان

است.

موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
فهرست مطالب صفحه

ه

چکیده پایان نامه 1

فصل اول 3

مقدمه 4

1-1 - بیان مساله 6

2-1 - اهمیت موضوع 6

3-1 - ضرورت تحقیق 7

4-1 - اهداف تحقیق 8

5-1 - سوال و فرضیات تحقیق 8

1- . سوال اصلی تحقیق 9 5-1

1-1- . فرضیه های فرعی 9 5-1

2- . متغییرها 9 5-1

6-1 - روش شناسی تحقیق و ابزار گرد آوری اطلاعات 9

1- . چهار چوب نظری تحقیق 9 6-1

2- . نوع تحقیق 12 6-1

3- . جامعه تحقیق 12 6-1

4- . نمونه تحقیق 12 6-1

7-1 - محدوه (قلمرو) تحقیق 12

8-1 - پیشینه تحقیق 12

9-1 - مراحل و گامهای اصلی تحقیق 12

10-1 - محدویتهای تحقیق 13

11-1 - واژهای کلیدی 14

موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
فهرست مطالب صفحه

و

فصل دوم 21

مقدمه 22

1-2 - بررسی پروسه سیستماتیک محصول زعفران 24

1- . بررسی نهاده های تولید 26 1-2

بررسی نهاده های تولید در سال اول 27

1-1- . عامل بنه یا پیاز زعفران 28 1-2

2-1- . عامل زمین 32 1-2

3-1- . عامل اقلیم 35 1-2

1- . آفتاب یا نور 36 3-1- 1-2

2- . بارندگی(برف و باران) 38 3-1- 1-2

3- . دما یا درجه حرارت 39 3-1- 1-2

4- . منابع آبی یا رطوبت 42 3-1- 1-2

5- . نم نسبی (میزان تبخیر و تعرق) 43 3-1- 1-2

6- . عرض جغرافیایی و ارتفاع 44 3-1- 1-2

4-1- . عامل انسانی و فنی 44 1-2

1- . مدیریت 44 4-1- 1-2

2- . نیروی کار 45 4-1- 1-2

1-2- . آموزش نیروی انسانی 4-1- 1-2

2-2- . تکنولوژی (سخت افزاری و نرم افزاری) 46 4-1- 1-2

5-1- . پول و سرمایه 47 1-2

2- . بررسی فرایند تولید 48 1-2

1-2- . شیوه زراعت زعفران و مراحل آن (کاشت) 50 1-2

موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
فهرست مطالب صفحه

ز

1-1- . تراکم بوته ها 51 1-2- 1-2

2-1- . روش و طرز کاشت 52 1-2- 1-2

3-1- . زمان کاشت 54 1-2- 1-2

4-1- . عمق کاشت 56 1-2- 1-2

2- . سال دوم تا پایان سال پنجم 56 1-2- 1-2

1-2- . عامل بنه 57 1-2- 1-2

2-2- . عامل زمین 58 1-2- 1-2

3-2- . نیروی کار 60 1-2- 1-2

2-2- . مرحله داشت 60 1-2

1- . آبیاری 61 2-2- 1-2

2- . زمان 66 2-2- 1-2

3- . مکان 66 2-2- 1-2

4- . وجین و مبارزه با علفهای هرز 67 2-2- 1-2

5- . کود دهی و تغذیه زعفران 72 2-2- 1-2

3-2- . برداشت 76 1-2

1- . آفتاب و گرما 77 3-2- 1-2

2- . برداشت ,چیدن و پاک نمودن گل زعفران 78 3-2- 1-2

3- . محصولات جانبی زعفران 79 3-2- 1-2

4- . توریسم 81 3-2- 1-2

3- . مراحل فرآوری محصول زعفران 82 1-2

1-3- . خشک کردن 83 1-2

2-3- . نگهداری 87 1-2

موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
فهرست مطالب صفحه

ح

3-3- . کیفیت 88 1-2

4-3- . خشکاندن 91 1-2

5-3- . فرآوری 92 1-2

1- . تکنولوژی در فرایند تولید 92 5-3- 1-2

2- . فرآوری بر اساس رنگ 93 5-3- 1-2

3- . فرآوری بر اساس طعم 94 5-3- 1-2

4- . فرآوری بر اساس عطر 95 5-3- 1-2

4- . بازاریابی و فروش 96 1-2

1-4- . بازاریابی و خدمات قبل از فروش 97 1-2

1- . بسته بندی 98 1-4- 1-2

2- . جنس بسته بندی 99 1-4- 1-2

3- . شکل بسته بندی 100 1-4- 1-2

4- . حمل و نقل در محصولات بسته بندی 101 1-4- 1-2

5- . شرایط نگهداری در محصولات بسته بندی 101 1-4- 1-2

2-4- . بازاریابی و فروش 102 1-2

1- . شیوه سنتی 104 2-4- 1-2

2- . محدودیت کشورها در روش سنتی 108 2-4- 1-2

فصل دوم – بخش دوم 110

1- . استراتژیهای اصلی رقابتی در سطح واحد تجاری 110 2-2

2- . استراتژیهای اصلی تجاری در سطح واحد رقابتی 111 2-2

3- . مدل تلفیقی استراتزیهای رقابتی – تجاری 112 2-2

1-3- . نوع شناسی تلفیقی استراتژیهای رقابتی – تجاری 113 2-2

موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
فهرست مطالب صفحه

2-3- . فرصت جویان یا تجسس گرایان 114 2-2

1- . شرایط مناسب برای استراتژی فرصت جو 115 2-3- 2-2

3-3- . مدافعین 118 2-2

1- . شرایط مناسب برای استراتژی مدافع 119 3-3- 2-2

1-1- . مدافعان متمایز 120 3-3- 2-2

2-1- . مدافعان کم هزینه 120 3-3- 2-2

4-3- . تحلیگرایان یا واکنشگرایان 122 2-2

1- . شرایط مناسب برای استراتژی تحلیگر 123 1-4- 2-2

فصل دوم – بخش سوم 124

1- . کسب و کار الکترونیک چیست؟ 124 3-2

2- . بازاریابی اینترنتی 124 3-2

3- . استفاده از اینترنت در جهت گیری راهبردی 124 3-2

4- . آمیخته بازاریابی الکترونیکی 126 3-2

1-4- . محصول 127 3-2

2-4- . قیمت 127 3-2

3-4- . فعالیتهای تشویقی و ترغیبی (ارتباطات) 129 3-2

4-4- . توزیع یا مکان 131 3-2

5-4- . جامعه 132 3-2

6-4- . مارک گذاری 133 3-2

5- . آمیخته بازاریابی الکترونیکی 133 3-2

1-5- . سیاستهای محصول 135 3-2

2-5- . سیاستهای قیمت گذاری 136 3-2

ط

موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
فهرست مطالب صفحه

ی

3-5- . سیاستهای توزیع 137 3-2

1- . سیاستهای پیشبرد 138 3-1- 1-2

6- . تحلیل وضعیت شرکت 139 3-2

1-6- . تهیه موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
فهرست عوامل درونی یا بیرونی 139 3-2

2- . تحلیل وضعیت نهایی شرکت (داخلی و خارجی) 141 6-3-2

143 SWOT 7- . آنالیز 3-2

143 SWOT 1-7- . مراحل انجام آنالیز 3-2

143 SO 2-7- . استراتژی 3-2

144 WO 3-7- . استراتژی 3-2

144 ST 4-7- . استراتژی 3-2

144 WT 5-7- . استراتژی 3-2

144 SWOT 6-7- . نتیجه گیری ازآنالیز 3-2

فصل سوم –روش انجام پژوهش 150

1-3 . روش تحقیق 152

2-3 . انواع طرح تحقیق 153

1- . تحقیق اکتشافی 153 2-3

2- . تحقیق توصیفی 154 2-3

3- . تحقیق علی 154 2-3

3-3 . ابزار جمع آوری اطلاعات 154

1- . ابزار جمع آوری اطلاعات ثانویه 155 3-3

1-1- . روش کتابخانه ای 155 3-3

موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
فهرست مطالب صفحه

ک

2-1- . مراجعه به اسناد و مدارک شرکتی 155 3-3

2- . ابزار جمع آوری اطلاعات اولیه 156 3-3

1-2- . استفاده از روش اکتشافی مدلهای بهره وری جهت ارایه مدل 156 3-3

2-2- . پرسشنامه 156 3-3

4-3 . ارایه مدل ,آزمون روایی و پایایی پرسش نامه 157

1- . ارایه مدل 158 4-3

2- . روایی 158 4-3

3- . پایایی 159 4-3

5-3 . نحوه توزیع , تکمیل و جمع آوری پرسش نامه 160

6-3 . جامعه آماری 160

1- . جامعه آماری 161 6-3

7-3 . فرضیات 161

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها 164

مقدمه 165

فصل چهارم – بخش اول 166

1-4 . مدل پیوسته تلفیقی استراتژیهای رقابتی /تجاری الکترونیک 166

1- . شرکتهایی که تولید کننده و صادر کننده هستند 169 1-4

1-1- . بررسی نهاده های تولید در سال اول 172 1-4

2-1- . بررسی فرایند تولید 175 1-4

1- . مرحله کاشت 176 2-1- 1-4

2- . سال دوم تا پایان سال چهارم 177 2-1- 1-4

3- . مرحله داشت 178 2-1- 1-4

موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
فهرست مطالب صفحه

ل

4- . مرحله برداشت 179 2-1- 1-4

5- . مرحله فرآوری محصول زعفران 180 2-1- 1-4

2- . آماده نمودن یا خریداری محصول جهت بسته بندی و صادارت تا رسیدن به دست 1-4

مصرف کننده(بازار مصرف سنتی یا الکترونیکی) 184

3- . آمیخته بازار یابی الکترونیکی 189 1-4

فصل چهارم – بخش دوم 190

2-4 . تجزیه تحلیل داده ها 191

1- . زیر سیستم نهاده های تولید 193 2-4

1-1- . متغییر تعدیل شونده مستقل بنه یا پیاز زعفران 193 2-4

2-1- . متغییر مستقل تعدیل شونده خاک 199 2-4

3-1- . متغییرهای مستقل اقلیمی 203 2-4

1- . متغییر مستقل آفتاب 203 3-1- 2-4

2- . متغییر مستقل تعدیل شونده برف و باران 205 3-1- 2-4

3- . متغییر مستقل تعدیل شونده دما یا درجه حرارت 206 3-1- 2-4

4- . متغییر مستقل منابع آبی یا رطوبت 208 3-1- 2-4

5- . متغییر مستقل تعدیل شونده نم نسبی (میزان تبخیر و تعرق) 208 3-1- 2-4

6- . متغییر مستقل عرض و طول جغرافیایی 210 3-1- 2-4

4-1- . متغییر های مستقل انسانی و فنی 210 2-4

1- . متغییر مستقل مدیریت 210 4-1- 2-4

2- . متغییر مستقل عامل انسانی 212 4-1- 2-4

3- . متغییر مستقل تکنولوژی 214 4-1- 2-4

2- . بررسی فرایند تولید 215 2-4

موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
فهرست مطالب صفحه

م

1-2- . مرحله کاشت 217 2-4

1- . تراکم بوته ها 217 1-2- 2-4

2- . زمان کاشت 218 1-2- 2-4

3- . روش و طرز کاشت 220 1-2- 2-4

2-2- . مرحله داشت 223 2-4

1- . آبیاری 223 2-2- 2-4

2- . زمان در مرحله داشت 225 2-2- 2-4

3- . مکان در مرحله داشت 226 2-2- 2-4

4- . وجین و مبارزه با علفهای هرز 227 2-2- 2-4

5- . کوددهی و تغذیه زعفران 228 2-2- 2-4

3-2- . مرحله برداشت 229 2-4

1- . آفتاب و گرما در مرحله برداشت 230 3-2- 2-4

2- . نحوه پاک نمودن در مرحله برداشت 231 3-2- 2-4

3- . محصولات جانبی 232 3-2- 2-4

4- . توریسم در مرحله برداشت 233 3-2- 2-4

3- . فرآوری 235 2-4

1-3- . روش خشکاندن 235 2-4

2-3- . نگهداری محصولات برداشت شده 239 2-4

3-3- . کیفیت در مرحله فرآوری 240 2-4

4-3- . انواع فراوری بر اساس رنگ , عطر و طعم 241 2-4

4- . مرحله بازاریابی و فروش 243 2-4

1-4- . بسته بندی 243 2-4

موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
فهرست مطالب صفحه

ن

1- . بسته بندی 243 1-4- 2-4

2- . جنس بسته بندی 244 1-4- 2-4

3- . شکل بسته بندی 244 1-4- 2-4

4- . حمل و نقل محصولات بسته بندی شده 245 1-4- 2-4

5- . شرایط نگهداری در محصولات بسته بندی شده 245 1-4- 2-4

2-4- . نحوه صادرات 246 2-4

3-4- . محدویت کشورها 248 2-4

4-4- . محصول 248 2-4

5-4- . قیمت 249 2-4

6-4- . تبلیغات 249 2-4

7-4- . رقبا 250 2-4

8-4- . ساختار بازار هدف 251 2-4

9-4- . اقتصاد 252 2-4

فصل چهارم – بخش سوم 254

3-4 . مقدمه 254

1- . توصیف آماری 254 3-4

1-1- . توزیع فراوانی سال شروع فعالیت 255 3-4

2-1- . توزیع فراوانی تعداد کارکنان شرکت 256 3-4

2- . توزیع فراوانی مربوط به به کیفیت محصول تولیدی شرکتهای صادر کننده زعفران 257 3-4

1-2- . میزان خلوص زعفران 257 3-4

2-2- . قدرت رنگ دهی زعفران 259 3-4

3-2- . شدت طعم زعفران 260 3-4

موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
فهرست مطالب صفحه

س

4-2- . شدت عطر زعفران 261 3-4

5-2- . وضعیت ظاهری زعفران 263 3-4

6-2- . میزان آلودگی میکروبی زعفران 264 3-4

7-2- . نگاه کلی به کیفیت زعفران 265 3-4

3- . تحلیل های استنباطی 267 3-4

1- . آزمون فرضیه اول 267 1-3- 3-4

2- . آزمون فرضیه دوم 269 1-3- 3-4

3- . آزمون فرضیه سوم 271 1-3- 3-4

4- . آزمون فرضیه اصلی 273 1-3- 3-4

2-3- . نتایج حاصل از فرضیات تحقیق 276 3-4

فصل پنجم- خلاصه و نتیجه گیری 278

1-5 . نتیجه گیری 279

1- . نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه اول 279 1-5

2- . نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه دوم 281 1-5

3- . نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه سوم 283 1-5

4- . نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه کلی یا اصلی تحقیق 285 1-5

2-5 . پیشنهادات در مورد فرضیه های تحقیق 286

1- . پیشنهادات در مورد فرضیه اول 286 2-5

2- . پیشنهادات در مورد فرضیه دوم 287 2-5

3- . پیشنهادات در مورد فرضیه سوم 288 2-5

4- . پیشنهادات در مورد فرضیه کلی یا اصلی 288 2-5

5- . پیشنهادات برای محققان آیتده 289 2-5

موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
فهرست مطالب صفحه

ع

چکیده پایان نامه به زبان انگلیسی 290

موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
فهرست منابع وماخذ 2

به همراه جداول و نمودار

موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
فهرست مطالب صفحه

ه

چکیده پایان نامه 1

فصل اول 3

مقدمه 4

1-1 - بیان مساله 6

2-1 - اهمیت موضوع 6

3-1 - ضرورت تحقیق 7

4-1 - اهداف تحقیق 8

5-1 - سوال و فرضیات تحقیق 8

1- . سوال اصلی تحقیق 9 5-1

1-1- . فرضیه های فرعی 9 5-1

2- . متغییرها 9 5-1

6-1 - روش شناسی تحقیق و ابزار گرد آوری اطلاعات 9

1- . چهار چوب نظری تحقیق 9 6-1

2- . نوع تحقیق 12 6-1

3- . جامعه تحقیق 12 6-1

4- . نمونه تحقیق 12 6-1

7-1 - محدوه (قلمرو) تحقیق 12

8-1 - پیشینه تحقیق 12

9-1 - مراحل و گامهای اصلی تحقیق 12

10-1 - محدویتهای تحقیق 13

11-1 - واژهای کلیدی 14

موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
فهرست مطالب صفحه

و

فصل دوم 21

مقدمه 22

1-2 - بررسی پروسه سیستماتیک محصول زعفران 24

1- . بررسی نهاده های تولید 26 1-2

بررسی نهاده های تولید در سال اول 27

1-1- . عامل بنه یا پیاز زعفران 28 1-2

2-1- . عامل زمین 32 1-2

3-1- . عامل اقلیم 35 1-2

1- . آفتاب یا نور 36 3-1- 1-2

2- . بارندگی(برف و باران) 38 3-1- 1-2

3- . دما یا درجه حرارت 39 3-1- 1-2

4- . منابع آبی یا رطوبت 42 3-1- 1-2

5- . نم نسبی (میزان تبخیر و تعرق) 43 3-1- 1-2

6- . عرض جغرافیایی و ارتفاع 44 3-1- 1-2

4-1- . عامل انسانی و فنی 44 1-2

1- . مدیریت 44 4-1- 1-2

2- . نیروی کار 45 4-1- 1-2

1-2- . آموزش نیروی انسانی 4-1- 1-2

2-2- . تکنولوژی (سخت افزاری و نرم افزاری) 46 4-1- 1-2

5-1- . پول و سرمایه 47 1-2

2- . بررسی فرایند تولید 48 1-2

1-2- . شیوه زراعت زعفران و مراحل آن (کاشت) 50 1-2

موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
فهرست مطالب صفحه

ز

1-1- . تراکم بوته ها 51 1-2- 1-2

2-1- . روش و طرز کاشت 52 1-2- 1-2

3-1- . زمان کاشت 54 1-2- 1-2

4-1- . عمق کاشت 56 1-2- 1-2

2- . سال دوم تا پایان سال پنجم 56 1-2- 1-2

1-2- . عامل بنه 57 1-2- 1-2

2-2- . عامل زمین 58 1-2- 1-2

3-2- . نیروی کار 60 1-2- 1-2

2-2- . مرحله داشت 60 1-2

1- . آبیاری 61 2-2- 1-2

2- . زمان 66 2-2- 1-2

3- . مکان 66 2-2- 1-2

4- . وجین و مبارزه با علفهای هرز 67 2-2- 1-2

5- . کود دهی و تغذیه زعفران 72 2-2- 1-2

3-2- . برداشت 76 1-2

1- . آفتاب و گرما 77 3-2- 1-2

2- . برداشت ,چیدن و پاک نمودن گل زعفران 78 3-2- 1-2

3- . محصولات جانبی زعفران 79 3-2- 1-2

4- . توریسم 81 3-2- 1-2

3- . مراحل فرآوری محصول زعفران 82 1-2

1-3- . خشک کردن 83 1-2

2-3- . نگهداری 87 1-2

موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
فهرست مطالب صفحه

ح

3-3- . کیفیت 88 1-2

4-3- . خشکاندن 91 1-2

5-3- . فرآوری 92 1-2

1- . تکنولوژی در فرایند تولید 92 5-3- 1-2

2- . فرآوری بر اساس رنگ 93 5-3- 1-2

3- . فرآوری بر اساس طعم 94 5-3- 1-2

4- . فرآوری بر اساس عطر 95 5-3- 1-2

4- . بازاریابی و فروش 96 1-2

1-4- . بازاریابی و خدمات قبل از فروش 97 1-2

1- . بسته بندی 98 1-4- 1-2

2- . جنس بسته بندی 99 1-4- 1-2

3- . شکل بسته بندی 100 1-4- 1-2

4- . حمل و نقل در محصولات بسته بندی 101 1-4- 1-2

5- . شرایط نگهداری در محصولات بسته بندی 101 1-4- 1-2

2-4- . بازاریابی و فروش 102 1-2

1- . شیوه سنتی 104 2-4- 1-2

2- . محدودیت کشورها در روش سنتی 108 2-4- 1-2

فصل دوم – بخش دوم 110

1- . استراتژیهای اصلی رقابتی در سطح واحد تجاری 110 2-2

2- . استراتژیهای اصلی تجاری در سطح واحد رقابتی 111 2-2

3- . مدل تلفیقی استراتزیهای رقابتی – تجاری 112 2-2

1-3- . نوع شناسی تلفیقی استراتژیهای رقابتی – تجاری 113 2-2

موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
فهرست مطالب صفحه

2-3- . فرصت جویان یا تجسس گرایان 114 2-2

1- . شرایط مناسب برای استراتژی فرصت جو 115 2-3- 2-2

3-3- . مدافعین 118 2-2

1- . شرایط مناسب برای استراتژی مدافع 119 3-3- 2-2

1-1- . مدافعان متمایز 120 3-3- 2-2

2-1- . مدافعان کم هزینه 120 3-3- 2-2

4-3- . تحلیگرایان یا واکنشگرایان 122 2-2

1- . شرایط مناسب برای استراتژی تحلیگر 123 1-4- 2-2

فصل دوم – بخش سوم 124

1- . کسب و کار الکترونیک چیست؟ 124 3-2

2- . بازاریابی اینترنتی 124 3-2

3- . استفاده از اینترنت در جهت گیری راهبردی 124 3-2

4- . آمیخته بازاریابی الکترونیکی 126 3-2

1-4- . محصول 127 3-2

2-4- . قیمت 127 3-2

3-4- . فعالیتهای تشویقی و ترغیبی (ارتباطات) 129 3-2

4-4- . توزیع یا مکان 131 3-2

5-4- . جامعه 132 3-2

6-4- . مارک گذاری 133 3-2

5- . آمیخته بازاریابی الکترونیکی 133 3-2

1-5- . سیاستهای محصول 135 3-2

2-5- . سیاستهای قیمت گذاری 136 3-2

ط

موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
فهرست مطالب صفحه

ی

3-5- . سیاستهای توزیع 137 3-2

1- . سیاستهای پیشبرد 138 3-1- 1-2

6- . تحلیل وضعیت شرکت 139 3-2

1-6- . تهیه موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
فهرست عوامل درونی یا بیرونی 139 3-2

2- . تحلیل وضعیت نهایی شرکت (داخلی و خارجی) 141 6-3-2

143 SWOT 7- . آنالیز 3-2

143 SWOT 1-7- . مراحل انجام آنالیز 3-2

143 SO 2-7- . استراتژی 3-2

144 WO 3-7- . استراتژی 3-2

144 ST 4-7- . استراتژی 3-2

144 WT 5-7- . استراتژی 3-2

144 SWOT 6-7- . نتیجه گیری ازآنالیز 3-2

فصل سوم –روش انجام پژوهش 150

1-3 . روش تحقیق 152

2-3 . انواع طرح تحقیق 153

1- . تحقیق اکتشافی 153 2-3

2- . تحقیق توصیفی 154 2-3

3- . تحقیق علی 154 2-3

3-3 . ابزار جمع آوری اطلاعات 154

1- . ابزار جمع آوری اطلاعات ثانویه 155 3-3

1-1- . روش کتابخانه ای 155 3-3

موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
فهرست مطالب صفحه

ک

2-1- . مراجعه به اسناد و مدارک شرکتی 155 3-3

2- . ابزار جمع آوری اطلاعات اولیه 156 3-3

1-2- . استفاده از روش اکتشافی مدلهای بهره وری جهت ارایه مدل 156 3-3

2-2- . پرسشنامه 156 3-3

4-3 . ارایه مدل ,آزمون روایی و پایایی پرسش نامه 157

1- . ارایه مدل 158 4-3

2- . روایی 158 4-3

3- . پایایی 159 4-3

5-3 . نحوه توزیع , تکمیل و جمع آوری پرسش نامه 160

6-3 . جامعه آماری 160

1- . جامعه آماری 161 6-3

7-3 . فرضیات 161

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها 164

مقدمه 165

فصل چهارم – بخش اول 166

1-4 . مدل پیوسته تلفیقی استراتژیهای رقابتی /تجاری الکترونیک 166

1- . شرکتهایی که تولید کننده و صادر کننده هستند 169 1-4

1-1- . بررسی نهاده های تولید در سال اول 172 1-4

2-1- . بررسی فرایند تولید 175 1-4

1- . مرحله کاشت 176 2-1- 1-4

2- . سال دوم تا پایان سال چهارم 177 2-1- 1-4

3- . مرحله داشت 178 2-1- 1-4

موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
فهرست مطالب صفحه

ل

4- . مرحله برداشت 179 2-1- 1-4

5- . مرحله فرآوری محصول زعفران 180 2-1- 1-4

2- . آماده نمودن یا خریداری محصول جهت بسته بندی و صادارت تا رسیدن به دست 1-4

مصرف کننده(بازار مصرف سنتی یا الکترونیکی) 184

3- . آمیخته بازار یابی الکترونیکی 189 1-4

فصل چهارم – بخش دوم 190

2-4 . تجزیه تحلیل داده ها 191

1- . زیر سیستم نهاده های تولید 193 2-4

1-1- . متغییر تعدیل شونده مستقل بنه یا پیاز زعفران 193 2-4

2-1- . متغییر مستقل تعدیل شونده خاک 199 2-4

3-1- . متغییرهای مستقل اقلیمی 203 2-4

1- . متغییر مستقل آفتاب 203 3-1- 2-4

2- . متغییر مستقل تعدیل شونده برف و باران 205 3-1- 2-4

3- . متغییر مستقل تعدیل شونده دما یا درجه حرارت 206 3-1- 2-4

4- . متغییر مستقل منابع آبی یا رطوبت 208 3-1- 2-4

5- . متغییر مستقل تعدیل شونده نم نسبی (میزان تبخیر و تعرق) 208 3-1- 2-4

6- . متغییر مستقل عرض و طول جغرافیایی 210 3-1- 2-4

4-1- . متغییر های مستقل انسانی و فنی 210 2-4

1- . متغییر مستقل مدیریت 210 4-1- 2-4

2- . متغییر مستقل عامل انسانی 212 4-1- 2-4

3- . متغییر مستقل تکنولوژی 214 4-1- 2-4

2- . بررسی فرایند تولید 215 2-4

موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
فهرست مطالب صفحه

م

1-2- . مرحله کاشت 217 2-4

1- . تراکم بوته ها 217 1-2- 2-4

2- . زمان کاشت 218 1-2- 2-4

3- . روش و طرز کاشت 220 1-2- 2-4

2-2- . مرحله داشت 223 2-4

1- . آبیاری 223 2-2- 2-4

2- . زمان در مرحله داشت 225 2-2- 2-4

3- . مکان در مرحله داشت 226 2-2- 2-4

4- . وجین و مبارزه با علفهای هرز 227 2-2- 2-4

5- . کوددهی و تغذیه زعفران 228 2-2- 2-4

3-2- . مرحله برداشت 229 2-4

1- . آفتاب و گرما در مرحله برداشت 230 3-2- 2-4

2- . نحوه پاک نمودن در مرحله برداشت 231 3-2- 2-4

3- . محصولات جانبی 232 3-2- 2-4

4- . توریسم در مرحله برداشت 233 3-2- 2-4

3- . فرآوری 235 2-4

1-3- . روش خشکاندن 235 2-4

2-3- . نگهداری محصولات برداشت شده 239 2-4

3-3- . کیفیت در مرحله فرآوری 240 2-4

4-3- . انواع فراوری بر اساس رنگ , عطر و طعم 241 2-4

4- . مرحله بازاریابی و فروش 243 2-4

1-4- . بسته بندی 243 2-4

موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
فهرست مطالب صفحه

ن

1- . بسته بندی 243 1-4- 2-4

2- . جنس بسته بندی 244 1-4- 2-4

3- . شکل بسته بندی 244 1-4- 2-4

4- . حمل و نقل محصولات بسته بندی شده 245 1-4- 2-4

5- . شرایط نگهداری در محصولات بسته بندی شده 245 1-4- 2-4

2-4- . نحوه صادرات 246 2-4

3-4- . محدویت کشورها 248 2-4

4-4- . محصول 248 2-4

5-4- . قیمت 249 2-4

6-4- . تبلیغات 249 2-4

7-4- . رقبا 250 2-4

8-4- . ساختار بازار هدف 251 2-4

9-4- . اقتصاد 252 2-4

فصل چهارم – بخش سوم 254

3-4 . مقدمه 254

1- . توصیف آماری 254 3-4

1-1- . توزیع فراوانی سال شروع فعالیت 255 3-4

2-1- . توزیع فراوانی تعداد کارکنان شرکت 256 3-4

2- . توزیع فراوانی مربوط به به کیفیت محصول تولیدی شرکتهای صادر کننده زعفران 257 3-4

1-2- . میزان خلوص زعفران 257 3-4

2-2- . قدرت رنگ دهی زعفران 259 3-4

3-2- . شدت طعم زعفران 260 3-4

موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
فهرست مطالب صفحه

س

4-2- . شدت عطر زعفران 261 3-4

5-2- . وضعیت ظاهری زعفران 263 3-4

6-2- . میزان آلودگی میکروبی زعفران 264 3-4

7-2- . نگاه کلی به کیفیت زعفران 265 3-4

3- . تحلیل های استنباطی 267 3-4

1- . آزمون فرضیه اول 267 1-3- 3-4

2- . آزمون فرضیه دوم 269 1-3- 3-4

3- . آزمون فرضیه سوم 271 1-3- 3-4

4- . آزمون فرضیه اصلی 273 1-3- 3-4

2-3- . نتایج حاصل از فرضیات تحقیق 276 3-4

فصل پنجم- خلاصه و نتیجه گیری 278

1-5 . نتیجه گیری 279

1- . نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه اول 279 1-5

2- . نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه دوم 281 1-5

3- . نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه سوم 283 1-5

4- . نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه کلی یا اصلی تحقیق 285 1-5

2-5 . پیشنهادات در مورد فرضیه های تحقیق 286

1- . پیشنهادات در مورد فرضیه اول 286 2-5

2- . پیشنهادات در مورد فرضیه دوم 287 2-5

3- . پیشنهادات در مورد فرضیه سوم 288 2-5

4- . پیشنهادات در مورد فرضیه کلی یا اصلی 288 2-5

5- . پیشنهادات برای محققان آیتده 289 2-5

موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
فهرست مطالب صفحه

ع

چکیده پایان نامه به زبان انگلیسی 290

موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
فهرست منابع وماخذ 2

لینک کمکی