نقش اسب در شاهنامه ی فردوسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقش اسب در شاهنامه ی فردوسی :

دید کلی :
پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دی 1390 موضوع نقش اسب در شاهنامه ی فردوسی


توضیحات کامل :

 

که در آن به صورت تحلیلی به ( نقش اسب در شاهنامه ی فردوسی ) این پایان نامه پژوهشی است باعنوان

بیان ویژگی های اسب در شاهنامه می پردازد و از آن جایی که داشتن مرکبی خاص یکی از قوانین کلی

داستان های حماسی است و اسب به عنوان شخصیت اصلی در داستان ها و نبرد های شاهنامه از اهمیت

ویژه ای بر خوردار است لازم می ن ماید که جایگاه و منزلت اسب هم از نظر ادبی و هم از نظر محتوایی در

این اثر سترگ (شاهنامه) بررسی شود .از این رو این پایان نامه علاوه بر پیش گفتار و مقدمه شامل چهار فصل

است

نقش اسب در شاهنامه ی فردوسی


که در آن به صورت تحلیلی به ( نقش اسب در شاهنامه ی فردوسی ) این پایان نامه پژوهشی است باعنوانبیان ویژگی های اسب در شاهنامه می پردازد و از آن جایی که داشتن مرکبی خاص یکی از قوانین کلیداستان های حماسی است و اسب به عنوان شخصیت اصلی در داستان ها و نبرد های شاهنامه از اهمیتویژه ای بر خوردار است لازم می ن ماید که جایگاه و منزلت اسب هم از نظر ادبی و هم از نظر محتوایی دراین اثر سترگ (شاهنامه) بررسی شود .از این رو این پایان نامه علاوه بر پیش گفتار و مقدمه شامل چهار فصل است.

فصل اول شامل کلیات تحقیق است که چهار چوبی کلی از پژوهش در آن ذکر شده است.

فصل دوم حاوی پنج بخش است که در آن به بررسی تاریخچه اسب, دیدگاه اسلام در مورد اسب, اسب در

اوستا و آثار ادبی پیش از فردوسی می پردازد.

در فصل سوم پایان نامه, اسب در شاهنامه , مطالبی با شاهد مثال هایی در خصوص اسامی اسب, صفات اسب,

کنایات و اصطلاحات همراه اسب, ساز و برگ اسب و اسب در مراسم ارائه شده است.

در نهایت فصل چهارم به نتیجه گیری و پیشنهاد اختصاص یاف ته است که در آن نتایج کلی این پژوهش

بیان شده است . که اسب بعد از پهلوانان بیشترین جایگاه را در شاهنامه داشته و فردوسی آن را به اسامی و

صفات گوناگون نام برده و در مراسم مختلف با توجه به نوع مراسم از آن استفاده کرده است.

کلمات کلیدی: فردوسی, اسب, نام و صفات اسب, اصطلاحات , تشبیهات و استعارات همراه اسب.

نقش اسب در شاهنامه ی فردوسی
فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار................................................................................................................................................................................................ 1

مقدمه..................................................................................................................................................................................................... 3

فصل اول:کلیات تحقیق........................................................................................................................................................... 5

بیان مساله............................................................................................................................................................................................ 6

سوال های اصلی تحقیق.................................................................................................................................................................... 6

فرضیات تحقیق................................................................................................................................................................................... 7

پیشینه ی تحقیق.............................................................................................................................................................................. 7

اهداف تحقیق.................................................................................................................................................................................... 7

جنبه ی جدید بودن و نوآوری طرح............................................................................................................................................ 8

روش کار............................................................................................................................................................................................. 8

مشخص نمودن جامعه ی آماری و حجم گسترده ی نمونه................................................................................................... 8

روش گرد آوری اطلاعات.............................................................................................................................................................. 8

فصل دوم:تاریخچه ی اسب................................................................................................................................................. 10

تاریخچه ی اسب.......................................................................................................................................................................... 11

اسب از دیدگاه قرآن کریم......................................................................................................................................................... 12

اسب از دیدگاه پیامبر اکرم(ص).............................................................................................................................................. 14

اسب در آثار ادبی پیش از فردوسی........................................................................................................................................ 16

ب

اسب در اوستا.............................................................................................................................................................................. 20

فصل سوم:انواع اسب,صفات ,کنایات و اصطلاحات همراه اسب........................................................................... 21

اسب در شاهنامه........................................................................................................................................................................ 22

انواع اسب از نظر رنگ............................................................................................................................................................... 25

انواع اسب از نظر قدرت............................................................................................................................................................. 27

انواع اسب از نظر سرعت............................................................................................................................................................ 28

کنایات و اصطلاحات همراه اسب............................................................................................................................................. 41

تشبیهات........................................................................................................................................................................................ 52

استعارات........................................................................................................................................................................................ 57

مبالغه............................................................................................................................................................................................. 60

شخصیت بخشی به اسب در شاهنامه....................................................................................................................................... 62

توصیف اسب.................................................................................................................................................................................. 66

توصیف اندام اسب........................................................................................................................................................................ 79

ساز و برگ اسب.......................................................................................................................................................................... 82

اسب در مراسم خاص................................................................................................................................................................. 90

اسب های خاص......................................................................................................................................................................... 111

رخش در شاهنامه..................................................................................................................................................................... 112

نام های همراه اسب در شاهنامه............................................................................................................................................. 120

ج

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها........................................................................................................................ 124

نتیجه گیری............................................................................................................................................................................... 125

پیشنهادها................................................................................................................................................................................... 126

منابع............................................................................................................................................................................................. 128

چکیده انگلیسی.........................................................................................................................................................................

 

لینک کمکی