مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر پرسه زنی اینترنتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر پرسه زنی اینترنتی :

دید کلی :
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد MA)) گرایش منابع انسانی موضوع مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر پرسه زنی اینترنتی (مطالعه موردی وزارت صنعت و معدن و تجارت)


توضیحات کامل :

مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر  پرسه زنی اینترنتی  (مطالعه موردی:  وزارت صنعت و معدن و تجارت)

چکیده        

امروزه در اکثر سازمان‌ها خصوصا سازمان‌هایی که مشتری محور نیستند و علی‌الخصوص ارگانهای دولتی که کارکنان اوقات بیکاری بیشتری در اختیار دارند پدیده‌ای به نام سایبرلوفیگ موج می‌زند.کارکنانی که به ظاهر پشت میز کار خود نشسته‌اند و مشغول کار با رایانه‌ها هستند در واقع در دنیای اینترنت مشغول گشت و گذار بوده و گاه حتی خرید می‌کنند, بصورت آنلاین بازیمی‌کنند, فیلم, عکس و یا  موسیقی دانلود می‌کنند و یا ممکن است در حال گفتگو از طریق ایمیل با دوستان خود باشند.عده‌ای با این پدیده برخورد می‌کنند و سعی در حذف کامل آن دارند در حالی که عده ای نیز به فوایدی چند از این پدیده معتقدند و اعتقاد دارند که به جای حذف کامل سایبرلوفینگ از ادارت می‌توان آن را در جهت صحیح هدایت کرد بنحوی که حتی باعث بروز پیامد‌های مثبتی نیز شود.

در راستای وجود عوامل منفی در پدیده سایبرلوفینگ در این تحقیق تلاش شد تا چندی از پیامد‌های این پدیده در وزارت صنعت و معدن و تجارت شناسایی و ارائه گردد. در این پژوهش کارکنان وزارت صنعت و معدن و تجارت بعنوان نمونه انتخاب شده و بوسیله پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز تحقیق که توسط مدیران و کارشناسان تکمیل شد, بدست آمد.به منظور بررسی روابط میان متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و همچنین آزمون معادلات ساختاری برای میزان همبستگی بین متغییر های مدل استفاده شده است.از نرم افزار  Lisrel برای محاسبات مربوط به متغیر ها و برازندگی مدل استفاده شده استت جزیه و تحلیل داده‌های آماری وجود رابطه مثبت میان عوامل پرسه زنی اینترنتی را با گرایشات رفتاری نشان داد.

کلید واژه ها: سایبرلوفینگ, گرایشات رفتاری

 

1-1-  مقدمه. 3

1-2- بیان مساله تحقیق.. 4

1-3- سابقه موضوع. 6

1-4- ضرورت تحقیق.. 11

1-5- هدف های تحقیق.. 12

1-6- فرضیه ها یا سوال های تحقیق.. 12

1-7- روش تحقیق.. 13

1-8- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. 13

2-2-1-  تعریف متفرقه وبگری.. 18

2-2-3- طبقه بندی های وبگردی.. 20

2-2-4- عوامل ایجاد کننده  سایبرلوفینگ... 20

2-2-5- وب‌گردی و عملکرد سازمانی.. 23

2-3- سایت‌هایی که پرسه‌زنان اینترنتی را جذب می‌کند. 25

2-4-  خسارت‌های پرسه‌زنی اینترنتی به سازمان‌ها 25

2-4-1- خسارت پرسه‌زنی اینترنتی به بهره‌وری.. 26

2-5- علل  شخصی گرایش کارکنان به پرسه‌زنی اینترنتی.. 26

2-6- راه‌های جلوگیری از بروز پدیده پرسه‌زنی اینترنتی.. 27

2-7- اینترنت... 28

2-1-9- استفاده از اینترنت در محل کار 29

2-6-1-  اعتیاد به اینترنت... 30

2-7- فعالیت‌های سایبرلوفینگ... 31

2-8- نگرش های منفی نسبت به سایبرلوفینگ... 34

2-9- تاثیرات سایبرلوفینگ بر احساسات کارکنان.. 35

2-10- نگرش مثبت به سایبرلوفینگ... 36

2-11- تأثیر سایبرلوفینگ بر خلاقیت و دانش کارمندان سازمان.. 38

2-12-  تأثیر مثبت سایبرلوفینگ بر استرس در محیط کار 39

2-12-1- روش های مقابله با استرس... 41

2-13-  ارتباط گرایش به سایبرلوفینگ و عدالت در سازمان.. 42

2-14- ارتباط گرایش به سایبرلوفینگ و وظایف سازمانی.. 44

2-15- راهکارهای کاهش سایبرلوفینگ... 46

2-15-1-  قوانین قابل قبول استفاده از اینترنت (AUP) 47

2-15-2- برنامه و سیاست‌های مربوط به کاهش اثرات منفی سایبرلوفینگ... 49

2-15-3-  مراحل تعریف شده برای کاهش سایبرلوفینگ در سازمان.. 51

2-16- مروری بر تحقیقات پیشین.. 52

3-1-  مقدمه. 58

3-2- روش پژوهش.... 58

3-3 - متغیرهای پژوهش.... 59

3-4-  گردآوری داده‌ها و ساختار پرسشنامه. 61

3-5 - روایی (اعتبار) 64

3-6 - پایایی تحقیق.. 65

3-7  روش تجزیه و تحلیل دادهها 67

3-8- مدل‌ معادلات ساختاری.. 67

3-8-1 ویژگیهای لازم ماتریس همبستگی برای تحلیل عاملی.. 68

3-8-2  تفسیر تحلیل عاملی.. 69

3-8-3  استخراج عامل ها 70

3-9  جامعه و نمونه آماری: برآورد حجم نمونه. 70

3-10 روش نمونهگیری.. 71

3- 11  معرفی سازمان مورد مطالعه. 71

4-1- مقدمه. 75

4-2 - تحلیلهای آماری توصیفی.. 75

4-2-1- جنسیت... 75

4-2-2- سن.. 76

4-2-3- وضعیت تاهل.. 77

4-2-4 - میزان سابقه کار 79

4-2-5  نوع استخدام. 81

4-2-7  تحصیلات.. 82

4-3 آمار توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته. 83

4-3-1  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 83

4-4  آزمون فرضیه ها با آمار استنباطی.. 84

4-4-1  بررسی نرمال بودن دادها 84

4-4-2-  بررسی وضعیت پرسه زنی اینترنتی.. 85

4-5-  تحلیل عاملی اکتشافی (مرتبه اول و مرتبه دوم ) گرایشات رفتاری.. 86

4-6-تحلیل عاملی اکتشافی (مرتبه اول و مرتبه دوم) پرسه زنی اینترنتی.. 89

4-7- تحلیل عاملی تاییدی مدل های اندازه گیری.. 93

4-8- تحلیل عاملی تاییدی مد ل های اندازه گیری پرسه زنی اینترنتی.. 98

4-9- آزمون فرضیات تحقیق در یک مدل.. 100

5-1- مقدمه. 108

5-2- نتایج فرضیه ها 108

5-2-1- فرضیه اول.. 108

5-2-2- فرضیه دوم. 110

5-2-3- فرضیه سوم. 111

5-2-4- فرضیه چهارم. 111

5-3- نتیجه گیری.. 112

5-4- پیشنهادات.. 130

5-5- محدودیت ها 130

 

مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر پرسه زنی اینترنتی
فهرست جداول

جدول 1-1- خلاصه تحقیقات گذشته. 8

جدول 3-1: نشانگرهای پرسه زنی اینترنتی.. 62

جدول 3-2: نشانگرهای فرایند گرایشات رفتاری.. 63

جدول 3-3: طیف لیکرت برای پاسخ به سوالات.. 64

جدول 3-4: تائید روایی.. 65

جدول 3-5: محاسبه پایایی متغیرهای تحقیق با ضریب الفا کرونباخ. 66

جدول 4-1: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان.. 76

جدول 4-2: توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان  در این تحقیق.. 76

جدول 4-3: توزیع فراوانی تاهل پاسخ دهندگان  در این تحقیق.. 78

جدول 4-4: توزیع فراوانی میزان سابقه کار پاسخ دهندگان  در این تحقیق.. 80

جدول 4-5: توزیع فراوانی نوع استخدام  در این تحقیق.. 81

جدول 4-6: توزیع تحصیلات در این تحقیق.. 82

جدول  4-7 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 83

جدول 4-8: میزان کشیدگی و چولگی عاملهای تحقیق.. 84

جدول 4-9: نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف را برای همه متغیرها 85

جدول 4-10: نتایج آزمون دو جمله ای برای پرسه زنی اینترنتی.. 86

جدول 4-11: واریانس توضیح داده شده توسط مولفه های استخراج شده برای گرایشات رفتاری.. 87

جدول 4-12: ماتریس همبستگی چرخش یافته برای فاکتورهای استخراج شده گرایشات رفتاری.. 88

جدول 4-13: تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه دوم برای گرایشات رفتاری  Component Matrix. 89

جدول 4-14: واریانس توضیح داده شده توسط مولفه های استخراج شده برای پرسه زنی اینترنتی.. 89

جدول 4-15: ماتریس همبستگی چرخش یافته برای فاکتورهای استخراج شده پرسه زنی اینترنتی.. 91

جدول 4-16: تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه دوم برای پرسه زنی اینترنتی (Component Matrix) 91

جدول 4-16: تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه دوم برای تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه سوم برای پرسه زنی اینترنتی.. 92

جدول  4-19 : جدول بارهای عاملی تحقیق به همراه شاخص AVE  عوامل پرسه زنی.. 104

جدول 4-20: فرضیات تحقیق در یک مدل.. 105

 

 

 

 

مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر پرسه زنی اینترنتی
فهرست اشکال

شکل 1-1- مدل تحقیق.. 13

شکل 2-1-رابطه بین فعالیت‌ها و رفتارهای سایبرلوفینگ منبع: ون دورن (2011) 33

شکل 3-1- نردبان انتزاع متغیرها 61

شکل 2-2- منبع: لیم, 2002, ص 681. 43

مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر پرسه زنی اینترنتی
فهرست نمودارها

نمودار 4-1: توزیع درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان.. 76

نمودار 4-2: توزیع درصد فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان.. 77

نمودار 4-3: توزیع درصد فراوانی مربوط به تاهل در بین پاسخدهندگان.. 78

نمودار 4-4: توزیع فراوانی تاهل بر اساس جنسیت... 79

نمودار 4-6: توزیع فراوانی نوع استخدام. 82

نمودار 4-7: توزیع فراوانی تحصیلات.. 83

نمودار 4-8: نمودار کتل مربوط به ابعاد گرایشات رفتاری.. 87

نمودار 4-9: نمودار کتل مربوط به ابعاد پرسه زنی اینترنتی.. 90

نمودار 4-10: مدل مفهومی گرایشات رفتاری.. 92

نمودار 4-11: مدل مفهومی پرسه زنی اینترنتی.. 93

نمودار 4-12: مدل اندازه گیری گرایشات رفتاری با استفاده تحلیل عاملی تاییدی در حالت تخمین استاندارد. 95

نمودار 4-13: اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه گیری گرایشات رفتاری.. 96

نمودار 4-14: مدل دوم اندازه گیری گرایشات رفتاری , و تحلیل عاملی تاییدی در حالت تخمین استاندارد. 97

نمودار 4-15:اعداد معناداری ضرایب مدل دوم اندازه گیری گرایشات رفتاری.. 97

نمودار 4-13: مدل اندازه گیری پرسه زنی با استفاده تحلیل عاملی تاییدی در حالت تخمین استاندارد. 99

نمودار 4-14: اعداد معناداری ضرایب اولین مدل اندازه گیری پرسه زنی اینترنتی.. 99

نمودار 4-18: برآورد فرضیات پژوهش در حالت تخمین نوع دوم. 103

نمودار 4-16: برآورد فرضیات پژوهش در حالت تخمین استاندارد. 101

نمودار 4-17: برآورد مدل مفهومی کلی در حالت تخمین استاندارد. 102

نمودار 4-15: مدل مفهومی پژوهش.... 100

لینک کمکی