بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیك

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک :

دید کلی :
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی(MA) گرایش استراتژیک عنوان بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک


توضیحات کامل :

بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک

چکیده:            

هدف اصلی این پژوهش, عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک است. به این منظور, کارشناسان صنعت لاستیک برابر با 2600 نفر به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. با استفاده از فرمول نمونه گیری از جوامع محدود, تعداد 335 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است. به لحاظ روش‌شناسی, پژوهش از نوع پیمایشی- کاربردی بوده و مبتنی ‌بر روش‌های توصیفی است. داده‌های مورد نیاز, از طریق پرسشنامه محقق­ساخته و بر اساس
شاخص ها و مدل مفهومی, جمع‌آوری گردید. در بومی­سازی این مقیاس­ها, ادبیات مفهومی ملحوظ شده و سؤالات و عوامل استخراج­, تنظیم, اعتباریابی, تثبیت و توزیع گردید. اعتبار محتوای عوامل احصا ­شده با نظر خبرگان تأیید گردید. پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. یافته‌های کمی پژوهش در نرم‌افزارهای آماری, تأییدکننده فرضیه­ها و الگوی پیشنهادی پژوهش بودند, به این معنی که رابطه تمامی عوامل موثر بر شایسته سالاری مورد تأیید بوده, لذا عوامل احصا ­شده تبیین­کننده­های مناسبی از توسعه فرهنگ شایسته سالاری بوده­ اند.

واژگان‌کلیدی: شایسته سالاری, شایسته گزینی, شایسته پروری, شایسته داری

 

بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک
فهرست مطالب

 

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه 3

2-1 بیان مسئله 4

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7

4-1 اهداف تحقیق 10

1-4-1 هدف کلی 10

2-4-1 هدف اختصاصی 10

5-1 پرسش تحقیق 10

6-1 مدل مفهومی تحقیق 11

7-1 فرضیه تحقیق 12

8-1 روش تحقیق 12

1-8-1 جامعه آماری و حجم نمونه 12

9-1 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 13

10-1 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و اصطلاحات پژوهش 13

1-10-1: شایسته سالاری 13

2-10-1 شایسته گزینی 14

3-10-1 شایسته پروری 15

4-10-1 شایسته داری 15

11-1 ساختار تحقیق 16

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

1-2 مقدمه 17

2-2 بخش اول مفاهیم نظری و تئوریک تحقیق 18

1-2-2- تعریف شایستگی 18

1-1-2-2 ضرورت‏های شایسته سالاری 30

2-1-2-2 مبانی و اصول شایسته سالاری 30

3-1-2-2 محدودیت‏های شایسته سالاری 31

4-1-2-2 ابعاد شایسته‏ سالاری 32

5-1-2-2  شایسته‏ خواهی 33

6-1-2-2 شایسته ‏یابی 34

7-1-2-2 شایسته گزینی 35

8-1-2-2  شایسته‏ گماری 38

9-1-2-2  شایسته ‏پروری 39

10-1-2-2 شایسته‏داری 40

11-1-2-2 بررسی و مقایسه فراگرد شایسته سالاری و ناشایسته 44

12-1-2-2 شایسته سالاری و دامنه سازمانی آن 47

3-2 بخش دوم جامعه آماری تحقیق (صنعت لاستیک) 49

1-3-2 معرفی صنعت لاستیک 49

1-1-3-2 شرکت لاستیک البرز (کیان تایر) 50

2-1-3-2 شرکت ایران یاسا تایر ورابر 50

3-1-3-2 شرکت ایران تایر 51

4-1-3-2 لاستیک دنا 51

5-1-3-2 شرکت لاستیک پارس 52

6-1-3-2 گروه صنعتی بارز (مجتمع صنایع لاستیک کرمان) 52

7-1-3-2 شرکت آرتاویل تایر 52

8-1-3-2 شرکت لاستیک یزد (یزد تایر) 53

عنوان صفحه

9-1-3-2 شرکت کویر تایر 53

4-2 پیشینه تحقیق 54

1-4-2 تحقیق های داخلی 54

2-4-2 تحقیق های خارجی 56

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

1-3 مقدمه 59

2-3 روش تحقیق 59

3-3   جامعه آماری و روش نمونه گیری 60

4-3 ابزار گرد آوری و روش جمع‌آوری داده‌ها 61

5-3 روایی (اعتبار) 63

6-3 پایایی (اعتماد پذیری) 63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها(یافته¬ها)

1-4 مقدمه 67

2-4 بخش اول: ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 68

1-2-4 توزیع افراد نمونه برحسب گروه سنی 69

2-2-4 توزیع افراد نمونه بر حسب میزان تحصیلات 70

3-2-4 توزیع افراد نمونه بر حسب سابقه کار 72

4-2-4 بررسی نرمال بودن داده¬ها 73

3-4 آزمون فرضیه اول 76

4-4 آزمون فرضیه دوم 78

5-4 آزمون فرضیه سوم 80

6-4 اولویت¬بندی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک به ترتیب اهمیت 82

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک
فهرست جدول ها

جدول 1-3 مولفه ها و پرسش های مربوط به هر بعد 60

 جدول 2-3 پایایی پرسشنامه 63

جدول 3-3 ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه به تفکیک متغیرها 64

جدول 1-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت 68

جدول 2-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گروه سنی 69

جدول 3-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات 70

جدول 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار 72

جدول 5-4 بررسی نرمال بودن توزیع داده ها 74

جدول 6-4 آزمون فریدمن بین متغیرهای شایسته گزینی و شایسته سالاری 76

جدول 7-4 الویت بندی سوالات مربوط به متغیر شایسته گزینی 77

جدول 8-4 آزمون فریدمن بین متغیرهای شایسته پروری و شایسته سالاری 78

جدول 9-4 الویت بندی سوالات مربوط به متغیر شایسته پروری 79

جدول 10-4 آزمون فریدمن بین متغیرهای شایسته داری و شایسته سالاری 80

جدول 11-4 الویت بندی سوالات مربوط به م تغیر شایسته داری 81

جدول12-4 نتایج حاصل از آزمون فریدمن 82

جدول13-4 مقایسه میانگین رتبه هریک از عوامل 83

جدول(1-5) نتایج آزمون فرضیه ها 85

بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک
فهرست شکل ها و نمودارها

شکل 5-1 مدل مفهومی تحقیق 11

نمودار 1-4  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت 67

نمودار 2-4  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گروه سنی 68

نمودار 3-4  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات 70

نمودار 4-4  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار 71

جدول(1-5) نتایج آزمون فرضیه ها 84

 

بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه 3

2-1 بیان مسئله 4

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7

4-1 اهداف تحقیق 10

1-4-1 هدف کلی 10

2-4-1 هدف اختصاصی 10

5-1 پرسش تحقیق 10

6-1 مدل مفهومی تحقیق 11

7-1 فرضیه تحقیق 12

8-1 روش تحقیق 12

1-8-1 جامعه آماری و حجم نمونه 12

9-1 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 13

10-1 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و اصطلاحات پژوهش 13

1-10-1: شایسته سالاری 13

2-10-1 شایسته گزینی 14

3-10-1 شایسته پروری 15

4-10-1 شایسته داری 15

11-1 ساختار تحقیق 16

 

لینک کمکی