ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند محصولات کاله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند محصولات کاله :

دید کلی :
هدف از این مقاله ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند محصولات کاله می باشد


توضیحات کامل :

دانلود مقاله رشته مدیریت بازرگانی

ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند محصولات کاله

 

 

 

 

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی, از نظر شیوه جمع آوری داده ها میدانی و از نظر روش پژوهش, توصیفی -همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مصرف کنندگان محصولات غذایی کاله در شهر تهران است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد گردید. به منظور انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری در دسترس(اتفاقی) استفاده گردید. ابزار جمع آوری داده ها, پرسشنامه استاندارد آمیخته بازاریابی سبز و پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس مدل آکر و مبتنی بر مبانی نظری پژوهش تدوین گردید. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی ظاهری, روایی محتوا و روایی واگرا, تشخصی و روایی همگرا استفاده شد.

 

 نتایج مدل اندازه گیری روایی سازه ها را تایید کرد. برای تعیین پایایی به ضریب پایایی مرکب استناد شد.نتایج نشان داد که مقادیرCR برای متغیرهای مکنون بیشتر از7,. محاسبه شد.برای تحلیل داده ها از ضریب آزمون چولگی و کشیدگی و مدلسازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار لیزرل استفاده شد. بر اساس نتایج این آزمون معناداری ارتباط آمیخته بازاریابی سبز با ارزش ویژه برند در سطح اطمینان 99 درصد تأیید شد و نتایج نشان داد که آمیخته بازاریابی سبز قادر به تبیین 88 درصد از تغییرات ارزش ویژه برند می باشد.

 

 

 

 

واژه های کلیدی:

ارزش ویژه برند

محصولات کاله

آمیخته بازاریابی سبز

 

 

لینک کمکی