پاورپوینت سهم الشرکه در شرکت های تعاونی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت سهم الشرکه در شرکت های تعاونی :

دید کلی :
هدف از این پاورپوینت بررسی انتقال و شرایط سهم الشرکه در شرکت های تعاونی در نظام حقوقی ایران می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت پایان نامه رشته حقوق خصوصی

انتقال و شرایط سهم الشرکه در شرکت های تعاونی در نظام حقوقی ایران

 

 

 

 

 

چکیده : 

انتقال سهم الشرکه ممکن است به صورت قراردادی یا غیر قراردادی واقع شود, انتقال قراردادی سهم الشرکه, همانند سایر عقود و قراردادها با دخالت دو اراده و توافق آنها صورت می‏گیرد و انتقال قهری یا غیر قراردادی سهم الشرکه, به حکم قانون واقع می‏شود و اراده سهامدار و رضایت او نقشی در انتقال ندارد. از مقایسه انتقال سهم الشرکه با عقود و قراردادهای مشابه این نتیجه به دست می آید که انتقال سهم الشرکه را نمی توان بیع یا نوعی تبدیل تعهد و یا انتقال دین و طلب دانست. ماهیت پیچیده انتقال سهم الشرکه, سبب می گردد که قالب های حقوقی مذکور, برای توصیف انتقال, کارایی مناسبی نداشته باشد به نحوی که تنها بعضی آثار انتقال سهم الشرکه را می توان در قالب های مزبور قرار داد.در شرکت های تعاونی, انتقال سهم الشرکه به اعضا و غیر اعضا واجد شرایط, مجاز است, لکن این عمل حقوقی موکول به موافقت هیأت مدیره شرکت تعاونی می باشد.

 

موضوع انتقال در قرارداد واگذاری سهم الشرکه, عبارت است از جنبه های مادی و غیر مادی سهم الشرکه که شامل حقوق و تعهدات صاحب سهم الشرکه می گردد.

انتقال سهم الشرکه که به وسیله قانون و اساسنامه شرکت تعیین می شود, دارای آثار حقوقی متعددی است, اهم این آثار در روابط انتقال دهنده, منتقل الیه و شرکت ظاهر می شود؛ تکالیف انتقال دهنده به تسلیم اوراق سهم الشرکه و اسناد انتقال و اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه و متقابلاً پرداخت قیمت سهم الشرکه و اقساط پرداخت نشده ناشی از خرید سهم الشرکه توسط منتقل الیه و ثبت انتقال در دفاتر شرکت تعاونی و الحاق منتقل الیه به شرکت از جمله این آثار می باشد.

 

 

 

کلید واژگان :

سهم الشرکه

شرکت تعاونی

انتقال قهری سهم الشرکه

ماهیت حقوقی سهم الشرکه

انتقال قراردادی (اختیاری) سهم الشرکه

 

 

 

 

 

 

 

"پاورپوینت سهم الشرکه در شرکت های تعاونی
فهرست مطالب"

                                    

چکیده............................................................................................................................................1

فصل اول : مقدمه...........................................................................................................................2

الف - بیان مساله......................................................................................................................................3

ب - پرسش های تحقیق..........................................................................................................................6

ج - فرضیه های تحقیق............................................................................................................................7

ح - اهداف تحقیق...................................................................................................................................7

د - سوابق تحقیق.....................................................................................................................................8

ز - اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................................10

 

 

فصل دوم : شرایط انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی......................................................12

مبحث اول : انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی................................................................16

گفتار اول : انتقال قراردادی (اختیاری) سهم الشرکه................................................................................20

گفتار دوم : انتقال قهری سهم الشرکه......................................................................................................22

مبحث دوم : شرایط عمومی انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی........................................25

مبحث سوم : شرایط اختصاصی انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی .................................27

مبحث چهارم : عوض انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی.................................................29

گفتار اول : سهم الشرکه و جنبه مادی آن................................................................................................29

گفتار دوم : جنبه غیر مادی سهم الشرکه..................................................................................................31

گفتار سوم : قیمت سهم الشرکه...............................................................................................................32

گفتار چهارم : انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم الشرکه.....................................................................33

مبحث پنجم : عضویت در شرکت تعاونی.....................................................................................39

گفتار اول : عضو شرکت تعاونی.............................................................................................................39

گفتار دوم : خروج از عضویت شرکت تعاونی....................................................................................... 40

گفتار سوم : مرجع تصمیم گیری اخراج عضو.........................................................................................43

گفتار  چهارم : اخراج عضو به علت ترک عضویت................................................................................43

مبحث ششم : مقایسه قرارداد انتقال سهم الشرکه با عقود و قراردادهای مشابه...............................44

 

فصل سوم : آثار انتقال سهم الشرکه در شرکت‏های تعاونی...........................................................52

مبحث اول : آثار انتقال سهم الشرکه نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه.........................................53

گفتار اوّل : وظایف و تکالیف انتقال دهنده.............................................................................................53

بند اول : تسلیم اوراق سهم الشرکه و اسناد انتقال.................................................................................. 54

بند دوم : اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه........................................................................54

گفتار دوم : وظایف و تکالیف منتقل الیه.................................................................................................58

بند اول : تادیه قیمت سهم الشرکه...........................................................................................................58

بند دوم : پرداخت اقساط راجع به تعهدات ناشی از سهم الشرکه...........................................................59

مبحث دوم : انتقال مالکیت سهم الشرکه در شرکت های تعاونی...................................................59

گفتار اول : حدود و قلمرو مالکیت سهم الشرکه.....................................................................................60

گفتار دوم : انتقال تعهدات ناشی از سهم الشرکه.....................................................................................61

گفتار سوم :  انتقال قسمتی از سرمایه شرکت..........................................................................................62

مبحث سوم: آثار انتقال سهم الشرکه نسبت به اشخاص ثالث........................................................64

مبحث چهارم : آثار انتقال سهم الشرکه نسبت به شرکت های تعاونی............................................66

گفتار اول : ثبت انتقال در دفاتر شرکت...................................................................................................67

گفتار دوم : الحاق منتقل الیه به شرکت....................................................................................................68

مبحث پنجم : ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات انتقال سهم الشرکه در شرکت های 

 

فصل چهارم : نتیجه گیری

 

 

 

 

لینک کمکی