بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی :

دید کلی :
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی (MA) موضوع عنوان بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی


توضیحات کامل :

 

 

بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شرکت ملی گاز ایران 

با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی

بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی

 

بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی
فهرست مطالب

 

چکیده 1

 

فصل اول: کلیات... 2

1-1) مقدمه. 3

1-2) بیان مسئله. 3

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4) اهداف تحقیق.. 5

1-5) متغیرهای تحقیق.. 6

1-6) سؤال تحقیق.. 6

1-7) تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 6

1-8) روش شناسی تحقیق.. 7

 

فصل دوم: مطالعات نظری (ادبیات تحقیق و مستندات, چارچوب‌ها و مبانی, سابقه و پیشینه)  9

2-1) بودجه‌بندی سرمایه ای.. 10

2-1-1) مقدمه. 10

2-1-2) مبانی بودجه‌بندی سرمایه ای.. 11

2-1-3) فرآیند بودجه‌بندی سرمایه ای.. 12

2-1-5) نقش مدیریت مالی در بودجه‌بندی سرمایه ای.. 14

2-1-6) مراحل اجرایی بودجه‌بندی سرمایه ای.. 14

2-1-7) مفروضات بودجه‌بندی سرمایه ای.. 15

2-1-8) فروش داراییها 16

2-2) راه حل‌های نوین در بودجه‌بندی سرمایه ای.. 16

2-2-1) نظریه بازی‌ها 16

2-2-1-1) انواع بازی.. 17

2-2-1-2) کاربردهایی از نظریه بازی‌ها 17

2-2-2) شبیه سازی (APPLIED SIMULATION) 18

2-2-2-1) تعریف شبیه سازی.. 19

2-2-2-2) چه موقع از شبیه سازی استفاده کنیم ؟. 20

2-2-2-3) فرایند شبیه سازی.. 21

2-2-2-4) انواع شبیه سازی.. 21

3- آیا از شبیه سازی استفاده شود؟. 23

2-2-3) درخت تصمیم. 25

2-2-4) داده کاوی (Data Mining) 27

2-2-5) عناصر داده کاوی.. 29

2-3) تاریخچه شرکت ملی گاز ایران. 29

2-3-1) معرفی شرکتهای پالایش گاز. 30

2-3-1-1) شرکت پالایش گاز ایلام. 32

2-3-1-2) شرکت پالایش گاز بید بلند. 32

2-3-1-3)  شرکت پالایش گاز پارسیان. 33

2-3-1-4) شرکت پالایش گاز سرخون و قشم. 34

2-3-1-5) شرکت پالایش گاز شهید‌هاشمی نژاد (خانگیران) 34

2-3-1-6) شرکت پالایش گاز فجر جم. 34

2-3-1-7) مجتمع گاز پارس جنوبی.. 35

2-4) ادبیات تحقیق.. 39

2-5) پیشینه تحقیق.. 41

2-5-1) تحقیقات داخلی برنامه‌ریزی آرمانی: 41

2-5-2)  تحقیقات خارجی برنامه‌ریزی آرمانی.. 43

2-5-3) تحقیقات داخلی بودجه‌بندی سرمایه ای: 44

2-5-4) تحقیقات خارجی در ارتباط با بودجه‌بندی سرمایه ای.. 47

2-6) نگاهی به بودجه‌بندی سرمایه‌ای شرکت ملی گاز ایران از دیدگاه ریسک شهرت.. 48

2-6-1) مقدمه. 48

2-6-2) شهرت و مدیریت ریسک شهرت (Reputation &Risk Reputation Management ) 49

2-6-3) ریسک شهرت در شرکت ملی گاز ایران. 54

 

فصل سوم:  متدولوژی تحقیق.. 61

تحلیل بهینه سازی بودجه‌بندی سرمایه ای.. 61

3-1) فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 62

3-2) مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 63

3-3) تعریف مجموعه‌ها و‌اندیس‌ها 71

3-4) تعریف پارامترها 71

3-5) تعریف متغیرهای تصمیم. 72

3-6) مدل اقتصادی پیشنهادی.. 72

3-7) مدل برنامه‌ریزی آرمانی.. 73

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق.. 74

(حل مدل) 74

4-1) لینگو. 75

4-2) فرموله کردن مدل. 76

4-3) مفروضات مدل. 80

5-3) حل مدل با استفاده از نرم افزار. 81

 

فصل پنجم: پیشنهادات و نتیجه‌گیری.. 85

5-1) مقدمه. 86

5-2) نتایج حاصل از تحقیق.. 86

5-3) پیشنهادات بر اساس یافته‌های تحقیق: 87

5-4) پیشنهاد به محققان آتی: 88

5-5) موانع و محدودیت‌ها 88

منابع و مآخذ. 90

چکیده انگلیسی......................... 92

جدول 2-1) عوامل موثر بر عملکرد سازمانها در ارتباط با افزایش ریسک اعتباری

جدول 2-2) درصد افزایش (کاهش) بودجه سرمایه‌ای پالایشگاههای گاز کشور

جدول 2-2) درصد افزایش (کاهش) بودجه سرمایه‌ای شرکتهای  گاز استانی (89-86)

جدول 3-1) ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم

جدول3-2) محاسبه وزن نسبی گزینه‌ها

جدول 3-3) گام اول: مقادیر هر یک از ستون‌ها را با هم جمع می‌کنیم

جدول 3-4) گام دوم: تقسیم هر عنصر از ماتریس به جمع کل ستون همان عنصر (نرمالایز کردن)

جدول3-5) گام سوم: محاسبه متوسط عناصر در هر سطر

جدول3-6) ماتریس مقایسه زوجی برای هر سه گزینه نسبت به ارزش افزوده

جدول 3-7) ماتریس مقایسه زوجی برای هر سه گزینه نسبت به تولید اسمی

جدول 3-8) ماتریس مقایسه زوجی برای هر سه گزینه نسبت به سود

جدول 3-9) وزن گزینه‌ها برای معیار‌های ارزش افزوده, تولید اسمی و سود

جدول 3-10) ماتریس مقایسه زوجی معیارها

جدول 3-11) وزن گزینه‌ها نسبت به معیارها

جدول 3-12) اولویت نهایی گزینه‌ها

جدول 4-1) متغیرهای تصمیم مدل پالایشگاه سرخون و قشم عبارتند از:

جدول 4-2) انحرافات ناشی از ایجاد اهداف به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول4-3)  قیمت هر واحد فروش, هزینه متغیر و سود محصولات

جدول 4-1) خلاصه نتایج حاصل از حل مد


 

 


چکیده

صنعت گاز کشور از مهمترین شرکتهای مادر تخصصی به عنوان یکی از کلیدی ترین اهرم‌های توسعه اقتصادی کشور می‌باشد که نقش عمده‌ای را در رونق و توسعه روابط تجاری در بعد ملی و بین المللی به عهده دارد. در واقع این شرکت بزرگ منابع عظیمی را در اختیار دارد که جهت تحقق اهداف بلند مدت نیازمند تخصیص منابع سرمایه‌ای خود در سطوح مختلفی از قبیل پالایشگاه‌ها, شرکتهای گاز استانی, شرکتهای ذخیره سازی گاز طبیعی و بخش صادرات می‌باشد. بنابراین جهت افزایش ارزش افزوده فعالیتهای فوق نیاز است که بودجه‌بندی پروژه‌های سرمایه‌ای به صورت بهینه انجام پذیرد تا ضمن دستیابی به اهداف و تحقق آنها, انحرافات این فعالیت‌ها به حداقل برسد.هدف از انجام این تحقیق بودجه‌بندی پروژه‌های سرمایه‌ای شرکت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی است. بدلیل وجود اهداف متعدد و بعضا عدم همسو بودن این اهداف با یکدیگر, حل این مسئله با استفاده از روش برنامه‌ریزی آرمانی انجام شده است. تابع هدف این مسئله بهینه سازی, حداقل کردن انحرافات مثبت و منفی ناشی از هر فعالیت از قبیل ظرفیت اسمی تولید, مدت زمان اتمام پروژه, بودجه اختصاص یافته به هر پروژه و ریسک ناشی از عدم انجام پروژه‌ها می‌باشد ومحدودیت‌های آن میزان بودجه اختصاص یافته به هر پروژه, زمان اتمام و... می‌باشد. برای تعیین اولویت اهداف این مسئله در تابع هدف ابزار تحلیل سلسله مراتبی مورد استفاده قرار گرفته است که شامل پایداری اقتصادی, فنی و منابع می‌باشد. این مسئله به صورت یک مسئله برنامه‌ریزی خطی چند هدفه مدل شده و برای حل آن از تکنیک برنامه‌ریزی آرمانی استفاده شده است.

کلمات کلیدی: برنامه‌ریزی آرمانی, بودجه‌بندی سرمایه ای, فرایند تحلیل سلسله مراتبی, صنعت گاز

 

 

لینک کمکی