بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایر :

دید کلی :
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M A) موضوع بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی


توضیحات کامل :

بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی

بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایر
فهرست مطالب

عنوان                                 صفحه

 

چکیده 1

فصل اول کلیات تحقیق.. 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4 اهداف مشخص تحقیق.. 6

1-5 نام بهره‏وران. 6

1-6 سؤالات تحقیق.. 6

1-7 فرضیه‏های تحقیق.. 7

1-8 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 7

1-8-2 فرآورده‌های نفتی.. 7

1-8-3 ارزیابی عملکرد. 7

1-8-4 بودجه‌ریزی عملیاتی.. 7

1-8-5 کنترل فعالیتهای عملیاتی.. 7

1-9 شرح کامل روش تحقیق.. 8

1-9-1 شرح کامل روش گردآوری داده‌ها 8

1-9-2 جامعه آماری, روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 8

1-9-3 قلمرو تحقیق.. 8

1-10 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 9

1-11 ساختار تحقیق.. 9

 

 

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 10

2-1 مقدمه. 11

2-2 مبانی نظری تحقیق.. 12

2-2-1 تعریف هزینه. 12

2-2-2 هزینه در مقابل بها 13

2-2-3 هزینه‌های مختلف برای مقاصد گوناگون. 14

2-2-4 مفاهیم, اصطلاحات و طبقه‌بندیهای گوناگون هزینه‌ها 16

2-2-5 موضوع هزینه. 16

2-3 مراحل سیستم تعیین بها 17

2-3-1 انباشت بها 17

2-3-2 تخصیص بها 18

2-3-2-1 محرک بها 18

2-3-2-2 مدیریت بها 19

2-4 مبانی طبقه‌بندی بها 20

2-4-1 طبقه‌بندی بها بر مبنای قابلیت رهگیری (بر مبنای روش تخصیص) 21

2-4-2   طبقه‌بندی بها بر مبنای رفتار. 24

2-4-3 طبقه‌بندی بها بر مبنای ارتباط با محصول. 26

2-4-4  طبقه‌بندی بها بر مبنای قابلیت کنترل. 28

2-4-5  طبقه‌بندی بها بر مبنای ماهیت طبیعی.. 30

2-4-6  طبقه‌بندی بها بر مبنای ارتباط با حوزه عملکرد. 30

2-4-7  طبقه‌بندی بها بر مبنای قابلیت استفاده در تصمیم‌گیری.. 31

2-4-8  طبقه‌بندی بها بر مبنای کل یا واحد بودن. 31

2-5 هزینه فرصت... 32

2-6 هزینه‌های ریخته شده 33

2-7 هزینه تفاضلی.. 34

2-7-1 هزینه‌های تفاضلی به عنوان هزینه‌های اضافی.. 34

2-8 هزینه نهایی و هزینه متوسط.. 34

2-9 هزینه, منفعت اطلاعات... 35

2-10 هزینه‌های جایگزینی.. 35

2-11 هزینه‌های قابل انتساب... 35

2-12 هزینه‌های تعطیلی.. 36

2-13 انباشت و انتساب هزینه‌ها 36

2-13-1 تخصیص هزینه‌های غیرمستقیم. 37

2-14 هزینه‌های منقضی شده و هزینه‌های منقضی نشده 39

2-15 محرکهای هزینه و مدیریت هزینه. 39

2- 16 گرایش هزینه‌ها 40

2-17 رفتار هزینه. 41

2-17-1 روش‌های برآورد توابع هزینه. 41

2-18 چسبندگی هزینه. 41

2-18-1 رفتار هزینه نسبت به سطوح فعالیت... 44

2-18-2 دلایل چسبندگی هزینه. 46

2-19 سیستم‌های جدید هزینه‌یابی.. 47

2-19-1 سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت... 47

2-19-2 هزینه‌یابی دوره عمر محصول. 50

2-19-3 هزینه‌یابی هدف... 56

2-20 پیشینه تحقیق.. 62

2-21-1 تحقیقات داخلی.. 62

2-21-2 تحقیقات خارجی.. 67

فصل سوم روش تحقیق.. 69

3-1 مقدمه. 70

3-2 روش تحقیق.. 70

3-3 قلمرو تحقیق.. 71

3-3-1 قلمرو موضوعی.. 71

3-3-2 قلمرو مکانی.. 71

3-4 جامعه آماری تحقیق.. 71

3-4 -1 نحوه انتخاب نمونه و حجم نمونه. 72

3-5 فرضیه‌های تحقیق.. 73

3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 75

3-6-1 تجزیه و تحلیل اعتبار و روایی پرسشنامه. 75

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده‎ها و آزمون فرضیات... 79

3-7 -1 آزمون t student: 79

3-8 خلاصه فصل: 80

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها 81

4-1 مقدمه. 82

4-2 آمار توصیفی.. 82

4-2-1- آمار توصیفی جمعیت شناختی.. 82

4-2-2-  تحلیل توصیفی پرسش‌های طرح شده در خصوص فرضیه شماره یک تحقیق.. 92

4-2-3- تحلیل توصیفی پرسش‌های طرح شده در خصوص فرضیه شماره دو تحقیق.. 95

4-2-4- تحلیل توصیفی پرسش‌های طرح شده در خصوص فرضیه شماره سه  تحقیق.. 96

4-2-5- تحلیل توصیفی پرسش‌های طرح شده در خصوص فرضیه شماره چهار تحقیق.. 98

4-3- تحلیل استنباطی موضوع تحقیق.. 100

4-3-1- آزمون فرضیه اول. 101

4-3-2- آزمون فرضیه دوم. 103

4-3-3- آزمون فرضیه سوم. 104

4-3-4- آزمون فرضیه چهارم. 106

4-4 بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران. 108

4-5 خلاصه فصل.. 110

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهاد ها 111

5-1 مقدمه. 112

5-2 پیشنهادهای تحقیق.. 112

5-2-1 پیشنهادات مبتنی بر نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های تحقیق.. 112

5-2-2 پیشنهادهای فرعی تحقیق.. 116

5-2-3 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 118

منابع و ماخذ. 120

ضمائم تحقیق.. 123

پرسشنامه مدیران. 124

پرسشنامه حسابداران. 128

پیوست آماری.. 132

Abstract 151

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی نارسایی‌های احتمالی موجود در سیستم حسابداری صنعتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و ارائه راهکارهای پیشنهادی صورت گرفته است. این تحقیق به صورت میدانی بوده و از دو نوع پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است که پرسشنامه اول برای جمع‌آوری نیاز اطلاعاتی مدیران و پرسشنامه دوم برای بررسی نارسایی‌های سیستم حسابداری بود. در این تحقیق بر اساس چهار وظیفه حسابداری مدیریت چهار فرضیه مطرح گردید که مبتنی بر وظایف برنامه‌ریزی, ‌ارزیابی عملکرد, محاسبه بهای تمام شده و کنترل عملیات, توسط سیستم حسابداری مدیریت بود. در این تحقیق نتایج پرسشنامه نشان داد که هر چهار وظیفه حسابداری مدیریت به درستی در شرکت پخش فرآورده‌های نفتی صورت نمی‌گیرد و فرضیه‌های تحقیق تائید گردید. همچنین برای ارائه راهکارهای پیشنهادی از نیاز‌های اطلاعاتی مدیران استفاده شد و بر اساس نیاز آن‌ها سعی شد تا توصیه هایی جهت رفع مشکلات و نارسایی‌هایی در سیستم حسابداری صنعتی ارائه شود.

 

لینک کمکی