بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپه :

دید کلی :
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (MA) گرایشمدیریت مالی دولتی موضوع بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپه (مطالعه موردی بانک سپه مدیریت شعب منطقه شرق تهران)


توضیحات کامل :

بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپه (مطالعه موردی بانک سپه مدیریت شعب منطقه شرق تهران).

 

فصل اول: کلیات تحقیق 2

1-1 مقدمه 3

1-2- بیان مساله 5

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5

1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه 7

1-4-1- پیشینه تحقیق 7

1-5 چهارچوب نظری 9

1-6 اهداف تحقیق 10

1-6-1 هدف آرمانی 10

1-6-2 هدف کلی 10

1-6-3 اهداف ویژه 10

1-7 فرضیه‏های تحقیق 10

1-8 سؤالات تحقیق 11

1-9 مدل مفهومی تحقیق 11

1-10 قلمروتحقیق 12

1-11 روش شناسی تحقیق 12

1-12 جامعه آماری وتعیین حجم نمونه 12

1-13 ابزارگردآوری داده‏ها 12

1-14 ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 13

1-15تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 13

بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپه
فهرست مطالب:

 

چکیده 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق 2

1-1 مقدمه 3

1-2- بیان مساله 5

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5

1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه 7

1-4-1- پیشینه تحقیق 7

1-5 چهارچوب نظری 9

1-6 اهداف تحقیق 10

1-6-1 هدف آرمانی 10

1-6-2 هدف کلی 10

1-6-3 اهداف ویژه 10

1-7 فرضیه‏های تحقیق 10

1-8 سؤالات تحقیق 11

1-9 مدل مفهومی تحقیق 11

1-10 قلمروتحقیق 12

1-11 روش شناسی تحقیق 12

1-12 جامعه آماری وتعیین حجم نمونه 12

1-13 ابزارگردآوری داده‏ها 12

1-14 ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 13

1-15تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 13

فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق 17

2-1 پیدایش بانکداری 18

2-2 سابقه بانکداری در ایران 18

2-3 ایجاد بانکهای ایرانی 19

1-3-2 بانک سپه 19

2-4 اهداف نظام بانکی 20

2-5 اصول اعطای تسهیلات اعطایی در بانکداری اسلامی 21

2-6 نظام اعتباری در ایران 21

1-2-6 شرایط پولی و اعتباری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 22

2-7 مبانی اندیشهای نظام اعتباری فعلی ایران 23

1-2-7 قانون عملیات بانکی بدون ربا 23

2-8 ویژگیهای ساختاری نظام بانکی کشور 24

2-9 نقش دولت در نظام مالی و پولی: 29

2-10 بررسی روند تغییرات سود سپرده‌های بانکی و اثرات ناشی از کنترل نرخهای سود در مقابل شاخص تورم 30

2-11 آسیبشناسی وضعیت تخصیص اعتبارات بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی 31

2-12 مشکلات ناشی از نظام بروکراسی و چارچوب قانونی فرایند اعطای اعتبار 33

2-13 تئوری اطلاعات نامتقارن (Asymmetric information theory) 34

1-13-2 مسائل و مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات 36

2-13-2 راه حل‌های ممکن برای مشکلات انتخاب نامساعد و خطر اخلاقی 37

2-13-3 راههای تقلیل مخاطرات اخلاقی 38

2-14تورم (inflation) 40

2-14-2 اندازه گیری تورم 41

2-14-3آثار تورم 41

2-14-4 علل تورم 42

2-14-5 انواع تورم بر حسب علل ایجاد آن 42

2-14-6 درمان تورم: 44

2-15 نظارت (supervision) 44

2-15-1 نظارت در تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا 45

2-15-2 اهمیت نظارت 45

2-15-3 اهداف نظارت 46

2-15-4 ارکان نظارت 46

2-15-5 انواع نظارت 46

2-15-6 مراحل نظارت 47

2-16 اعتبارسنجی مشتریان 47

2-16-1 رتبهبندی اعتبار (credit rating) 47

2-16-2 فرآیند تصمیم گیری اعطای تسهیلات 48

2-16-3 مزایای شرکتهای سنجش اعتبار 52

2-16-4 کاربرد تکنولوژی‌های نوین برای سنجش اعتبار واعطای تسهیلات 54

2-17 مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربا (با تاکید بر ریسک اعتباری) 55

2-17-1 تعریف ریسک 55

2-17-2 مدیریت ریسک 56

2-17-3 مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی 57

2-18 آسیبشناسی ثبات مالی و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی در ایران با تاکید بر مطالبات معوق بانکها 58

2-19 عملکرد بانکها 60

2-20 آسیبشناسی بروز مطالبات سررسید گذشته و معوق 63

2-21 اختلاف نظرها پیرامون علل بوجود آمدن مطالبات معوق 66

2-21-1 دیگرعوامل تاثیر گذار در کاهش مطالبات معوق 72

2-22 شرایط متقاضیان جهت دریافت تسهیلات در بانک سپه 74

2-22-1 فرایند اعطای تسهیلات در بانک سپه 75

2-22-2 ارکان اعتباری بانک سپه 76

2-23 پیشینه تحقیق 78

2-23-2 تحقیقات خارجی 78

2-23-2 تحقیقات داخلی 82

فصل سوم: روش تحقیق 86

3-1 مقدمه 87

3-2 روش شناسی تحقیق 87

3ـ3 متغیرهای تحقیق 89

3-4 روش گردآوری داده‌های تحقیق 90

3-4-1 نحوه تنظیم پرسشنامه 90

3-4-2 مراحل طراحی پرسشنامه 91

3-4-3 محتوای پرسشنامه 91

3-5 روایی پرسشنامه (اعتبار) 92

3-6 پایایی پرسشنامه (اعتماد) 92

3-7 مقیاس اندازهگیری تحقیق 93

3-8 جامعه آماری تحقیق 94

3-9 تعیین حجم نمونه و روش نمونهگیری 94

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته‌های تحقیق 96

4-1- مقدمه 97

4-2- آمارتوصیفی (توصیف پرسشنامه) 97

4-3 آمار استنباطی (آزمون فرضهای تحقیق) 103

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات 112

مقدمه 113

5-1- نتیجه گیری از فرضیات 113

5- 2 نتیجه گیری کلی ازتحقیق 114

5-3 پیشنهادات حاصل از تحقیق 117

5-4 محدودیتهای تحقیق 120

5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 120

منابع و مآخذ 121

پیوستها 125

چکیده انگلیسی 142

 

لینک کمکی