شناسایی الگوی بازار و تخمین هزینه اجتماعی انحصار در بخش مخابرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شناسایی الگوی بازار و تخمین هزینه اجتماعی انحصار در بخش مخابرات :

دید کلی :
شناسایی الگوی بازار و تخمین هزینه اجتماعی انحصار در بخش مخابرات رساله دکتری رشته علوم اقتصادی (PhD)


توضیحات کامل :

 

خلاصه:

طی سالها بخش مخابرات به عنوان یک بخش دارای انحصار طبیعی قلمداد می شده است, ولی طی سالهای اخیر با شروع آزادسازی وخصوصی سازی در کشورهای مختلف موضوع ایجاد رقابت در بازار مخابرات نیز مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع در ایران نیز با همراه با آزادسازی صورت گرفته در بخش مورد اهمیت بوده و تلاشهایی به منظور ایجاد رقابت در بازار مخابرات انجام شده است و لذا این رساله به دنبال آن است که موضوع ایجاد رقابت در بازار مخابرات را از طریق بررسی وجود انحصار طبیعی در این بازار تحقیق نماید. به این منظور با استفاده از  داده های شرکتهای زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران(شامل 30 شرکت استانی و شرکت همراه اول و شرکت زیر ساخت) طی سالهای 1382 تا 1387 اقدام به تخمین یک تابع هزینه ترانسلوگ شده است. تخمین از روش SUR با استفاده از دادهای تجمیعی (pool) صورت گرفته است وسپس اقدام به آزمون جمع پذیری برای بررسی وجود انحصار طبیعی در بازار شده است. همچنین با استفاده از تابع هزینه تخمین زده شده برآوردی از صرفه های ناشی از مقیاس و تنوع به دست آمده است و در پایان برای نشان دادن اهمیت میزان هزینه های اجتماعی انحصار در بازار مخابرات ایران با استفاده از روش مثلث رفاه برآوردی از هزینه اجتماعی انحصار شده است. نتایج آزمون در مورد جمع پذیری تابع هزینه نشان می دهد که تابع هزینه تخمین زده شده جمع پذیری ناحیه ای بوده و لذا دارای انحصار طبیعی بوده و رقابتی نمودن بازار باعث افزایش کارایی در آن نمی گردد همچنین نتایج نشان دهنده صرفه های ناشی از مقیاس وتنوع بالا در بازار مخابرات ایران است. از سوی دیگر انحصار کنونی در بازار مخابرات ایران بر اساس برآورد صورت گرفته هزینه های رفاهی بالایی را ایجاد نموده است( از 45 تا 63 درصد فروش) که نیاز به مقررات گذاری از سوی دولت در این بخش به شدت وجود دارد.

خلاصه:طی سالها بخش مخابرات به عنوان یک بخش دارای انحصار طبیعی قلمداد می شده است, ولی طی سالهای اخیر با شروع آزادسازی وخصوصی سازی در کشورهای مختلف موضوع ایجاد رقابت در بازار مخابرات نیز مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع در ایران نیز با همراه با آزادسازی صورت گرفته در بخش مورد اهمیت بوده و تلاشهایی به منظور ایجاد رقابت در بازار مخابرات انجام شده است و لذا این رساله به دنبال آن است که موضوع ایجاد رقابت در بازار مخابرات را از طریق بررسی وجود انحصار طبیعی در این بازار تحقیق نماید. به این منظور با استفاده از  داده های شرکتهای زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران(شامل 30 شرکت استانی و شرکت همراه اول و شرکت زیر ساخت) طی سالهای 1382 تا 1387 اقدام به تخمین یک تابع هزینه ترانسلوگ شده است. تخمین از روش SUR با استفاده از دادهای تجمیعی (pool) صورت گرفته است وسپس اقدام به آزمون جمع پذیری برای بررسی وجود انحصار طبیعی در بازار شده است. همچنین با استفاده از تابع هزینه تخمین زده شده برآوردی از صرفه های ناشی از مقیاس و تنوع به دست آمده است و در پایان برای نشان دادن اهمیت میزان هزینه های اجتماعی انحصار در بازار مخابرات ایران با استفاده از روش مثلث رفاه برآوردی از هزینه اجتماعی انحصار شده است. نتایج آزمون در مورد جمع پذیری تابع هزینه نشان می دهد که تابع هزینه تخمین زده شده جمع پذیری ناحیه ای بوده و لذا دارای انحصار طبیعی بوده و رقابتی نمودن بازار باعث افزایش کارایی در آن نمی گردد همچنین نتایج نشان دهنده صرفه های ناشی از مقیاس وتنوع بالا در بازار مخابرات ایران است. از سوی دیگر انحصار کنونی در بازار مخابرات ایران بر اساس برآورد صورت گرفته هزینه های رفاهی بالایی را ایجاد نموده است( از 45 تا 63 درصد فروش) که نیاز به مقررات گذاری از سوی دولت در این بخش به شدت وجود دارد.

 

شناسایی الگوی بازار و تخمین هزینه اجتماعی انحصار در بخش مخابرات
فهرست مطالب1. فصل اول

1.1. مقدمه 7

1.2. بیان مساله تحقیق 8

1.3. ضرورت انجام تحقیق 9

1.4. اهداف , سوألات و فرضیه های تحقیق 10

1.5. روش شناسی تحقیق 11

1.5.1. روش تحقیق 11

1.5.2. روش جمع آوری اطلاعات 12

1.5.3. روش‌ و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 12

1.6. واژه های کلیدی 12

1.7. چشم انداز تحقیق 13

1.8. محدویت تحقیق 14

2. فصل دوم 14

2.1. مقدمه 15

2.2. بازار و شکست آن 15

2.2.1. انواع شکست بازار 16

2.2.2. نظریه‌هایی در مورد شکست بازار 17

2.3. بازار و انحصار در آن 20

2.3.1. انحصار 20

2.3.2. علل انحصار 21

2.3.3. انحصار طبیعی 23

2.4. بازار و ویژگیهای آن 28

2.4.1. ساختار بازار 28

2.4.2. رفتار بنگاه ها در بازار 34

2.4.3. عملکرد بازار 34

2.5. شناسایی ساختار بازار 35

2.5.1. تئوری تابع تولید 36

2.5.2. تئوری تابع هزینه 44

2.5.3. تغییرات تکنولوژیک 54

2.5.4. تابع هزینه پویا 58

2.5.5. ارزیابی تابع هزینه 59

2.6. شناسایی عملکرد بازار 66

2.6.1. انحصار در بازار 66

2.6.2. هزینه اجتماعی انحصار 67

2.6.3. روش های اندازه گیری هزینه اجتماعی انحصار 70

3. فصل سوم 81

3.1. مقدمه 81

3.2. مروری برمطالعات تجربی موضوع تحقیق 82

3.2.1. مطالعات مربوط به انحصار طبیعی در بخش مخابرات 82

3.2.2. مطالعات تجربی هزینه های اجتماعی انحصار 95

3.3. وضعیت مخابرات و ارتباطات در ایران 98

3.3.1. پیشینه مخابرات در ایران 98

3.3.2. بازار مخابرات ایران 99

3.3.3. جایگاه بین المللی مخابرات ایران 101

4. فصل چهارم 103

4.1. مقدمه 104

4.2. تحلیل هزینه شرکت مخابرات ایران 104

4.3. داده های پژوهش 107

4.3.1. هزینه کل 107

4.3.2. ستاده 109

4.3.3. قیمت نیروی کار 110

4.3.4. قیمت سرمایه 111

4.3.5. قیمت سایر نهادها 111

4.3.6. شاخص تکنولوژی 111

4.4. تصریح مدل 111

4.5. فرآیند تخمین 113

4.6. نتایج تخمین 114

4.6.1. محاسبه کشش های جانشینی و قیمتی 118

4.7. آزمون های تابع هزینه 119

4.7.1. آزمون عدم اشتراک 119

4.7.2. آزمون تجانس (هموتتیک بودن تابع هزینه) 120

4.7.3. آزمون انحصار طبیعی 121

4.7.4. آزمون صرفه‌های ناشی از مقیاس 123

4.7.5. آزمون صرفه های ناشی از تنوع 126

4.8. محاسبه هزینه های رفاهی ناشی از انحصار 128

4.8.1. محاسبه و تفسیر هزینه های رفاهی 131

4.9. یافته های تحقیق 134

5. فصل پنجم 135

5.1. جمع بندی ومروری بر یافته های تحقیق 136

5.2. تفسیر نتایج 137

5.3. ملاحظات راجع به تفسیر نتایج 138

5.4. ارائه پیشنهادهای سیاستی 139

6. شناسایی الگوی بازار و تخمین هزینه اجتماعی انحصار در بخش مخابرات
فهرست منابع 140

6.1. فارسی 140

6.2. لاتین 142 

 

 

لینک کمکی