مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران :

دید کلی :
پایان نامه مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران


توضیحات کامل :

 

مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان بانک رفاه در شهر تهران می باشد که بر اساس آخرین آمار تعداد آنها 1333 نفر می باشد. از جامعه آماری پژوهش نمونه­ای به حجم 298 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش, شامل دو پرسشنامه مدیریت استعداد فیلیپس و راپر (2009) و پرسشنامه استاندارد عملکرد کارکنان اچیو (هرسی و گلداسمیت, 2003) می­باشد. روایی هر دو پرسش نامه توسط صاحبنظران تایید شد و پایایی پرسشنامه با توجه محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت استعداد 76/0, و برای عملکرد کارکنان 94/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی (رگرسیون تک متغیره, آزمون فریدمن و تی تک متغیره) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت استعداد و تمامی مؤلفه های آن- جذب استعداد, کشف استعداد, توسعه استعداد و حفظ استعداد- بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.نتایج آزمون فریدمن نیز نشان دارد که اولویت بندی هر یک از ابعاد مدیریت استعداد به ترتیب شامل؛ کشف استعداد, جذب استعداد, توسعه استعداد و حفظ استعداد می باشد. نتایج تی متغیره نیز نشان داد که مدیریت استعداد و عملکرد کارکنان در بانک رفاه شهر تهران از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردارند.

 

کلید واژه­ها: مدیریت استعداد, جذب استعداد, کشف استعداد, توسعه استعداد و حفظ استعداد, عملکرد کارکنان

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهداف تحقیق............................................................................................................................. 5

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-5- فرضیات تحقیق.. 9

1-6 - مدل تحقیق......................................................................................................................................... 9

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد پژوهش... 10

1-8- روش تحقیق .......................................................................................................................................12

1-9-قلمرو تحقیق .......................................................................................................................................12

1-10- جامعه و حجم نمونه............................................................................................................................13

1-11- محدودیت ها و مشکلات تحقیق ........................................................................................................13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی

2-1- مفهوم استعداد. 13

2-2- تعریف مدیریت استعداد. 15

2-3- اهمیت و ضرورت مدیریت استعداد. 16

2-4- فرایند مدیریت استعداد. 19

2-4-1- جذب استعدادها 19

2-4-2- انتخاب استعداد ها 19

2-4-3- همسوسازی و نگهداشت استعدادها 20

2-4-4- توسعه استعدادها 20

2-5- الزامات توسعه مدیریت استعداد. 21

2-5-1- فراهم کردن بسترهای فرهنگی در سازمان. 21

2-5-2- مدیریت غیرمتمرکز. 22

2-5-3- اصلاح ساختارهای استخدامی.. 22

2-5-4- ایجاد یک نظام ارزشیابی عملکرد سیستماتیک... 22

2-5-5- نقش و حمایت مدیران. 23

2-5-6- کاهش بوروکراسی و مقررات دست و پاگیر اداری.. 23

2-5-7- کشف افراد باهوش و لایق.. 24

2-5-8- آموزش مدیریت منابع انسانی.. 24

2-6- مزایای نظام جامع مدیریت استعداد. 25

بخش دوم: عملکرد کارکنان. 26

2-7- تعاریف و مفاهیم عملکرد کارکنان. 26

2-8- اهمیت و ضرورت عملکرد کارکنان. 29

2-9- استراتژی های بهسازی عملکرد. 30

2-10- عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان. 31

2-10-1- توان یا آمادگی کاری.. 32

2-10-2- حمایت سازمانی.. 32

2-10-3- انگیزش یا تمایل.. 33

2-10-4- بازخورد. 33

2-10-5- سازگاری محیطی.. 34

2-11- مدیریت عملکرد. 34

2-12- ارزیابی عملکرد کارکنان. 36

2-13- فواید ارزیابی عملکرد. 37

بخش سوم: پیشینه پژوهشی.. 38

2-14- تحقیقات داخلی.. 38

2-15- تحقیقات خارجی.. 40

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه. 44

3-2- روش پژوهش... 44

3-3- جامعه و نمونه تحقیق.. 45

3-4- ابزار جمع آوری داده ها 45

3-5- روایی ابزار. 47

3-6- قابلیت پایایی ابزار. 47

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 48

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- توصیف آماری داده‌ها 50

4-1-1- توزیع آماری نمونه بر حسب جنسیت.. 50

4-1-2- توزیع آماری نمونه بر حسب تحصیلات.. 51

4-1-3-  توزیع آماری نمونه بر حسب سنوات خدمت.. 52

4-1-4- توزیع آماری نمونه بر حسب سن.. 53

4-2- بررسی توصیفی مؤلفه های پرسشنامه مدیریت استعداد. 54

4-3- آمار استنباطی: تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش... 57

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 64

5-2- جمع بندی.. 64

5-3- بحث و تفسیر یافته های پژوهش... 64

5-4- پیشنهادات.. 72

5-4-1- پیشنهادات کاربردی.. 72

5-4-2- پیشنهادات پژوهشی.. 75

لینک کمکی