تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری :

دید کلی :
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی (MA) عنوان تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (MB) و قیمت به سود (PE) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران فرمت ورد


توضیحات کامل :

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  مدیریت مالی (M.A) 

عنوان:

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری
فهرست مطالب

عنوان........................................................................................................................................ صفحه

چکیده................................................................................................................................... 1

فصل اول - کلیات تحقیق .................................................................................................. 2

1-1) مقدمه........................................................................................................................... 3

1-2) بیان مسأله تحقیق.......................................................................................................... 3

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق...................................................................................... 6

1-4) سوالات تحقیق.............................................................................................................. 7

1-5) فرضیه‏های تحقیق.......................................................................................................... 7

1-6)اهداف تحقیق................................................................................................................. 7

1-7) قلمرو تحقیق................................................................................................................ 8

1-8) روش تحقیق................................................................................................................. 8

1-9)جامعه آماری.................................................................................................................. 9

1-10) تعاریف وا‍ژه ها و کلمات کلیدی تحقیق....................................................................... 9

    1-10-1) متغیر مستقل.................................................................................................... 10

   1-10-2) متغیرهای وابسته............................................................................................... 10

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق................................................................................... 11

2-1) مقدمه........................................................................................................................... 12

2-2) مروری بر مبانی نظری ................................................................................................... 13

 

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری
فهرست مطالب

عنوان........................................................................................................................................ صفحه

   2-2-1) نقطه سر به سر...................................................................................................... 13

   2-2-2) اهرم و ساختار آن................................................................................................. 14

       2 -2-2-1) اهرم عملیاتی............................................................................................. 15

        2-2-2-1-1) مفروضات اصلی درجه اهرم عملیاتی.................................................. 17

            2-2-2-1-2) کاربردهای اهرم عملیاتی................................................................... 17

            2-2-2-1-3) محاسبه ریسک تجاری...................................................................... 18

       2-2-2-2) اهرم مالی .................................................................................................. 18

           2-2-2-2-1) تفسیر درجه اهرم مالی....................................................................... 19

           2-2-2-2-2) مفروضات درجه اهرم مالی................................................................. 19

           2-2-2-2-3) کاربردهای اهرم مالی.......................................................................... 20

            2-2-2-2-4) محاسبه ریسک مالی ......................................................................... 20

            2-2-2-2-5) درجه اهرم مالی و سود هر سهم......................................................... 21

      2-2-2-3) اهرم مرکب.................................................................................................. 21

2-2-2-3-1) تفسیر درجه اهرم مرکب................................................................................... 22

          2-2-2-3-2) مفاهیم درجه اهرم مرکب..................................................................... 22

      2-2-2-3-3) محاسبه ریسک کل شرکت........................................................................ 23

  2-2-2-4) درجه اهرم اقتصادی........................................................................................... 23

 

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری
فهرست مطالب

عنوان........................................................................................................................................ صفحه

          2-2-2-4-1) عوامل اقتصادی................................................................................... 26

          2-2-2-4-2) ریسک............................................................................................... 27

   2-2-3) چرخه های تجاری................................................................................................ 28

       2-2-3-1) رشد اقتصادی و سیکل های تجاری.............................................................. 30

   2-2-4) سرمایه گذاری...................................................................................................... 32

      2-2-4-1) اشکال سرمایه گذاری.................................................................................... 33

         2-2-4-1-1) سرمایه گذاری در دارائیهای مالی............................................................ 33

      2-2-4-1-2) سرمایه گذاری در دارائیهای فیزیکی ...................................................... 34

         2-2-4-1-3) سایر موارد(احشام واغنام,نفت وبورس کالا)............................................ 34

      2-2-4-2) اهداف سرمایه گذاری.................................................................................... 35

      2-2-4-3) فرایند سرمایه گذاری..................................................................................... 37

  2-2-5) روش های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار................................................................... 38

   2-2-6) ارزشیابی.............................................................................................................. 39

       2-2-6-1) مفاهیم و تاریخچه ارزشیابی.......................................................................... 40

       2-2-6-2) رویکرد های ارزشیابی................................................................................. 41

           2-2-6-2-1) تکنیکهای ارزشیابی مبتنی بر جریان نقد................................................ 41

2-2-6-2-2) تکنیکهای مبتنی بر رویکردارزشیابی نسبی.......................................................... 42

 

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری
فهرست مطالب

عنوان........................................................................................................................................ صفحه

               2-2-6-2-2-1) روش ضریب درآمدی ..................................................... 43

               2-2-6-2-2-2) نسبت قیمت به جریان نقدی( ).......................................... 45

               2-2-6-2-2-2 نسبت قیمت به ارزش دفتری ............................................ 46

               2-2-6-2-2-4) نسبت قیمت به فروش .................................................... 47

        2-2-7-1) تحقیقات انجام شده در داخل...................................................................... 49

        2-2-7-2) تحقیقات انجام شده در خارج..................................................................... 51

فصل سوم – روش شناسی تحقیق........................................................................................ 55

3-1)مقدمه............................................................................................................................ 56

3-2)روش تحقیق.................................................................................................................. 57

3-3)متدلوژی تحقیق.............................................................................................................. 58

3-4) جامعه آماری................................................................................................................. 58

3-5)انتخاب نمونه آماری........................................................................................................ 59

3-6) روش نمونه‏گیری و حجم نمونه...................................................................................... 60

3-7) روش جمع آوری اطلاعات............................................................................................ 61

3-8) فرضیه های تحقیق........................................................................................................ 61

3-9) روش های آماری مورد استفاده....................................................................................... 62

 

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری
فهرست مطالب

عنوان........................................................................................................................................ صفحه

   3-9-1) آزمون هاسمن....................................................................................................... 63

   3-9-2) مدل رگرسیون تلفیقی............................................................................................ 64

3-10) ضریب تعیین r2......................................................................................................... 64

فصل چهارم - تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها................................................. 67

4-1) مقدمه........................................................................................................................... 68

4-2) آمار توصیفی................................................................................................................. 68

4-3) آزمون فرضیه های تحقیق............................................................................................... 75

4-4) آزمون مدل تحقیق......................................................................................................... 75

4-5)تجزیه و تحیل رگرسیون سری زمانی و مقطعی................................................................. 76

4-6) آزمون هاسمن .............................................................................................................. 76

    4-6-1) آزمون ایستایی..................................................................................................... 77

4-7)مدل رگرسیون تحقیق...................................................................................................... 79

4-8) ضریب تعیین r2............................................................................................................ 79

4-9) آزمون خود همبستگی جملات اخلال (مستقل بودن)......................................................... 80

4-10) آزمون معناداری مدل رگرسیون...................................................................................... 80

4-11) برآورد مقادیر ثابت و غیرثابت متغیرها در رگرسیون....................................................... 81

 

 

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری
فهرست مطالب

عنوان........................................................................................................................................ صفحه

4-12) نتایج برآوردی آزمون فرضیه های تحقیق....................................................................... 82

    4-12-1) فرضیه اول........................................................................................................ 82

    4-12-2) فرضیه دوم........................................................................................................ 83

4-13) نتایج تخمین مدل رگرسیون......................................................................................... 84

فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادات............................................................................... 85

5-1) مقدمه........................................................................................................................... 86

5-2) مروری کلی بر چهارچوب کلی تحقیق ........................................................................... 86

5-3) نتایج برآورد فرضیه ها................................................................................................... 87

5-4) پیشنهادات مبتنی بر نتایج حاصل ازتحقیق........................................................................ 89

5-4-1) پیشنهادات کاربردی..............................................................................................................89

    5-4-2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ............................................................................. 90

منابع ومآخذ........................................................................................................................ 91

الف) منابع فارسی................................................................................................................... 92

ب)منابع انگلیسی.................................................................................................................... 94

پیوست ها ............................................................................................................................. 96

    چکیده

از عوامل مهم در زمان تصمیم گیری سرمایه­گذاران بالقوه و بالفعل برای سرمایه­گذاری در شرکت ها ارزیابی عملکرد شرکت های موردنظر است . این فرایند زمانی که اطلاعات بطور برابر در بازار توزیع نمی شود , دشوارتر می گردد. نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود هر سهم (P/E) , دو روش مهم تکنیکهای ارزشیابی نسبی بشمار می روند . درجه اهرم اقتصادی یکی از تکنیکهای جدید در تبیین و شناسایی ریسک در چهاچوب مبانی نظری اهرم ها می باشد . در اهرم های دیگر فروش به عنوان متغیر مستقل اما در درجه اهرم اقتصادی متغیر وابسته می باشد , که متاثر از تغییرات متغیر اقتصادی است . بطوریکه در این تحقیق هزینه بهره برای سنجش متغیر اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد .

سرمایه­گذاران عموما به نسبت ارزش بازار و ارزش دفتری (M/B) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) شرکت ها توجه داشته و برای ارزیابی سهام شرکت ها از این دو بیش از سایر عوامل استفاده می کنند . با توجه به عدم شناخت کافی سرمایه گذاران از درجه اهرم اقتصادی , در این تحقیق سعی می شود با محاسبه درجه اهرم اقتصادی شرکت ها در سال های مختلف و پیدا کردن رابطه معنی­دار تغییرات آن با تغییرات نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) , به سرمایه گذاران و سهامداران برای تصمیم­گیری بهتر در خرید و فروش سهام شرکت های مختلف کمک کنیم. با توجه به محدودیت امکانات و زمان, تعداد 60 شرکت از صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1384-1389 به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب گردید.تحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون تلفیقی ,با کمک نرم افزار Eveiws انجام و بر اساس05/0= یعنی در سطح 95% اطمینان نتایج نهایی ذیل حاصل گردید :

1- بر اساس فرضیه یک ,بین درجه اهرم اقتصادی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) رابطه مثبت و معنی­دار وجود دارد و ضرایب محاسبه شده نیز حاکی از قوی بودن این رابطه می­باشد و بدین ترتیب فرضیه مذکور تایید می شود .

2- بر اساس نتایج حاصل از فرضیه دوم بدلیل کوچکتر بودن t استیودنت از مقدار 2 بین درجه اهرم اقتصادی و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) ارتباط معناداری ملاحظه نگردید .

 

کلمات کلیدی: اهرم اقتصادی– ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) – ارزش بازار به سود هر سهم (P/E)

لینک کمکی