ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه ارائه مدلی برای تهیه سنتز ترکیبات نوینی از پیریمیدو پیرانو پیران می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی

ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران

 

 

چکیده:

پیرانها و پیریمیدینها هسته های هتروسیکل تشکیل ‌دهنده ترکیبات آلی مهمی هستند. آنها بخش اصلی ساختار بسیاری از ترکیبات طبیعی را تشکیل می دهند و در تهیه تعداد زیادی از ترکیبات دارویی مفید, به کار می روند. کاربردهای متنوع و مصارف زیاد آنها, محدود بودن منابع طبیعی, همچنین مقدار ناچیز این ترکیبات در منابع طبیعی و مهمتر از همه, مشکلات مربوط به استخراج آنها موجب شده است شیمیدانها برای سنتز این ترکیبات بسیار تلاش کنند. اگرچه برای سنتز مشتقات پیران و پیریمیدین کارهای زیادی انجام شده است؛ اما برای سنتز ترکیبات پیرانو پیران و پیرانو پیریمیدین که در چند مورد خواص دارویی جالبی نشان داده اند, پژوهشهای کمی صورت پذیرفته است. در پایان نامه حاضر روشی برای تهیه مشتقات نوینی از پیران و پیریمیدین ارائه می گردد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

پیران

پیریمیدین

ترکیبات آلی

مشتقات نوینی

 

 

 

مقدمه:

مشتقات پیران به دلیل نقش گسترده‌ای که در فعالیتهای زیستی ایفا می‌کنند, بسیار مورد توجه ‌هستند [1‍]. این ترکیبات به وفور در طبیعت وجود دارند [2] .برای مثال لاکتون -پیرون به شکل شاخه جانبی در تعدادی از استروئیدهای طبیعی موجود است. مشتقی از -پیرون با نام مالتول  در برگ‌های سوزنی کاجوجود دارد [3]. بنزوپیرانها گروه مهمی از مشتقات پیران هستند که بسیاری از آنها در طبیعت, ماده  اساسی

رنگ و بوی گونه‌های گیاهی را تشکیل می‌دهند [4و5]. 

 

گزارش شده است که مشتقات پیران, فعالیتهای ضدمیکروبی  [6], اثرات تحریک کننده  رشد  [7], اثرات ضد قارچ و تنظیم کننده‌ رشد گیاه  [8], فعالیتهای ضد تومور  [9], اثرات کاهش دهنده  فشار خون  [10],  فعالیت ضد تجمع پلاکت , بی حس کنندگی موضعی  [11-13] و اثرات ضد افسردگی  [14] از خود نشان داده‌اند. به دلیل اهمیتی که پیرانها از نظر خواص شیمیایی و دارویی دارند, سنتز و مطالعه  آنها حائز اهمیت فراوانی بوده است.

 

 

 

 

 

ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران
فهرست مطالب

چکیده فارسی                                  ر

چکیده انگلیسی                                 ز

 

فصل اول : مقدمه و تئوری پیرانها                                       1

1-1) مقدمه    1                     

       1-2) خواص کلی پیرانها               1

1-3) سنتزپیران‌ها                                             5

1-3-1) سنتز پیران-2-اون با استفاده از -کتواسترها               5

1-3-2) سنتزپیران-2-اون با استفاده از استرهای غیراشباع-,                                     5

1-3-3)سنتز پیران-2-اون ازطریق واکنش هترودیلز-آلدر                                             6

1-3-4) سنتز پیران-2-اون با استفاده از شیوه ی وارون  واکنش گروه کربونیل      6

1-3-5) سنتز پیران-2-اون از سیکلوپنتادی انون اپوکسید                     7   

1-3-6) سنتز پیران-4-اون‌ها                                                        7

1-3-7) سنتز H2-پیران از طریق حدواسط دی انون                                        8

1-3-8) سنتز H2-پیران از طریق واکنش ویتیگ                               9

1-3-9) سنتز H4-پیران‌ها                                  9

1-4) سنتز ترکیبات دو حلقه‌ای پیرانوپیران                                                                                               10

پیریمیدینها 

1-5) مقدمه                                                            13

 1-6) بررسی برخی از خواص کلی پیریمیدینها                                      14

 1-7) خواص شیمیایی پیریمیدین                                                                            16

1-7-1) حمله  الکترون دوستی به کربن                                                 16

1-7-1-1) نیترودار کردن                                              16

1-7-1-2) هالوژن دار کردن                                                      16

1-7-1-3) فرمیل دار کردن                                                              18

1-7-1-4) اکسیداسیون                                                                             18

1-7-2) حمله  هسته دوستی به کربن                                              19   

1-8) سنتز پیریمیدین                                20

1-8-1) سنتز از اجزا اتمی [5+1]                                   21

1-8-2) سنتز از اجزا اتمی [4+2]                                                                            22

1-8-3) سنتز از اجزا اتمی [3+3]                                           23

 

فصل دوم : بحث و نتیجه گیری

2-1)مقدمه                                                         24

2-2)روش تحقیق                                                                                      24

2-3) سنتز مشتقات 2-آمینو-3-سیانو-4-(آریل)-7-متیل-H4,H5-پیرانو ]3,2- [cپیران-5-اون          26

2-3-1) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-متوکسی فنیل)-7-متیل-H4,H5-پیرانو ]3,2-[c پیران-5-اون                 27

2-3-2) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-متیل فنیل)-7-متیل-H4,H5-پیرانو]3,2-[cپیران-5-اون                    28

2-3-3) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-متوکسی فنیل)-7-متیل-H4,H5-پیرانو ]3,2-[cپیران-5-اون                       29

2-3-4) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-کلروفنیل)-7-متیل-H4,H5–پیرانو]-3,2-[cپیران-5-اون                                                        30

2-3-5) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-فلوئورو فنیل)-7-متیل-H4,H5-پیرانو ]3,2- [c پیران-5-اون                                                   30

2-4) سنتز 4-آمینو-5-(آریل)-8-متیل پیریمیدو] 4,5-[b-H5,H6-پیرانو ]3,2-[c پیران-6-اون                  31            

2-4-1) سنتز 4-آمینو-5-(4-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو]4,5-[b-H5,H6-پیرانو ]3,2-[c پیران-6-اون               35

2-4-2) سنتز 4-آمینو-5-(4-متیل  فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4,5-[b-H5,H6-پیرانو ]3,2-[cپیران-6-اون                                37              

2-4-3) سنتز 4-آمینو-5-(3-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4,5-[b-H5,H6-پیرانو]3,2-[c پیران-6-اون                    40                                                                                        

2-4-4) سنتز 4-آمینو-5-(3-کلرو فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4,5-[b-H5,H6-پیرانو]3,2 [c-پیران-6-اون                                        42            

2-4-5) سنتز 4-آمینو-5-(4-فلوئوروفنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4,5-[b-H5,H6-پیرانو-]3,2-[c پیران-6-اون                    44

2-5) مقایسه با روشهای دیگر سنتز ترکیبات پیرانوپیریمیدین                   47

2-6)نتیجه گیری                                         49

2-7)پیشنهاد برای کارهای آینده                                       50

 

فصل سوم : کارهای تجربی 

3-1) تکنیک عمومی                                                              51

3-2) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-متوکسی فنیل)-7-متیل-H4,H5-پیرانو ]3,2-[c پیران-5-اون               51

3-3) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-متیل فنیل)-7-متیل-H4,H5-پیرانو]3,2-[cپیران-5-اون               52

3-4) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-متوکسی فنیل)-7-متیل-H4,H5-پیرانو ]3,2-[c پیران-5-اون               53

3-5) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-کلروفنیل)-7-متیل-H4,H5–پیرانو ]-3,2-[c پیران-5-اون                53

3-6) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-فلوئورو فنیل)-7-متیل-H4,H5-پیرانو ]3,2- [cپیران-5-اون                                54

3-7) سنتز 4-آمینو-5-(4-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو ]4,5-[b-H5,H6-پیرانو ]3,2-[c پیران-6-اون                                       55

3-8) سنتز 4-آمینو-5-(4-متیل فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4,5-[b-H5,H6-پیرانو ]3,2-[c پیران-6-اون                 56

3-9) سنتز 4-آمینو-5-(3-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4,5-[b-H5,H6-پیرانو]3,2-[c پیران-6-اون                56

3-10) سنتز 4-آمینو-5-(3-کلرو فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4,5-[b-H5,H6-پیرانو ]3,2-[c پیران-6-اون                               57

3-11) سنتز 4-آمینو-5-(4-فلوئوروفنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4,5-[b-H5,H6-پیرانو]3,2-[c پیران-6-اون                                   58

 

 

فصل چهارم : طیفها و مراجع

طیفها                                                                  60    

مراجع                                     80

                                   

 

ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران
فهرست شکلها

فصل اول

شکل(1-1) تعادل بین حلقهH 2-پیران با دی انون                 2

شکل (1-2) تعادل بین ساختارهای حلقوی و غیر حلقوی در ترکیب استخلافدارH 2-پیران              3

شکل(1-3) تعادل بین -پیرون با مزومر نمک پیریلیوم؛ -پیرون                           3

شکل(1-4) موقعیتهای فعال در - و -پیرون                                                                       4

شکل(1-5) سنتز پیران-2-اون با استفاده از -کتواسترها                5

شکل(1-6) سنتزپیران-2-اون با استفاده از استرهای غیراشباع-,                     6

شکل(1-7) سنتز پیران-2-اون ازطریق واکنش هترودیلز-آلدر                         6

شکل(1-8) سنتز پیران-2-اون با استفاده از شیوه ی وارون  واکنش گروه کربونیل                      7

شکل(1-9) سنتز پیران-2-اون از سیکلوپنتادی انون اپوکسید                                                                            7

شکل(1-10) سنتز پیران-4-اون با استفاده ازواکنش ترکیبات انیدرید با پلی فسفریک اسید                                                              8

شکل(1-11) سنتز‌-پیرون از طریق حد واسط دی استال                                                              8

شکل(1-12) سنتز H2-پیران از طریق حدواسط دی انون                                                              8

شکل(1-13) سنتز H2-پیران از طریق واکنش ویتیگ                                                                   9

شکل(1-14) سنتز H4-پیران با استفاده از واکنش عکس دیلز-آلدر                                                                                          9 

شکل(1-15) سنتز H4-پیران با استفاده از واکنش کاهش                                                                                                    10

شکل(1-16) سنتز H4-پیران با استفاده از واکنش هترو دیلز-آلدر                                                                        10

شکل(1-17) سنتز ترکیب پیرانوپیران از طریق آلکیل‌دار کردن تری استیک اسید لاکتون                                                              10

شکل(1-18) سنتز ترکیبات پیرانوپیران با استفاده از واکنش تراکمی -کتواسترها با تری استیک اسید لاکتون                          11                                  

شکل(1-19) واکنش سنتز مشتق 3-استخلافدار پیرانوپیران                                                       11

شکل(1-20) سنتز ترکیب پیرانوپیران با استفاده از واکنش تراکمی‌ مالون دی آمید با دو مولکول مالونیل کلرید                                    11

شکل(1-21) سنتز ترکیب پیرانوپیران با طریق واکنش الکتروسیکلی حد واسط اکساتری ان                                                            12

شکل(1-22) واکنش سنتز ترکیب پیرانوپیران دی اُن                                                                           12

شکل(1-23) مقایسه قدرت بازی پیریمیدین با پیریدین                                                                                 14

شکل(1-24) توزیع نسبی چگالی الکترونی مولکول پیریمیدین                                                                           15

شکل(1-25) پیریمیدینهای زیستی یوراسیل و تیمین                                                                 15

شکل(1-26) ) طول ها و زوایای پیوندی مولکول‌پیریمیدین                                                                             15

شکل(1-27) واکنش نیترودار کردن پیریمیدین                                                                                  16

 شکل(1-28) واکنش برم دار کردن پیریمیدین                                                16

شکل(1-29) واکنش فلوئور دار کردن پیریمیدین                                                     17

شکل(1-30) واکنش ید دار کردن پیریمیدین                                                                  17

شکل(1-31) واکنش فرمیل دار کردن پیریمیدین                                                                 18

شکل(1-32) واکنش اکسیداسیون پیریمیدین                                                                18

شکل(1-33) واکنش آب پوشی مستقیم هالوپیریمیدین در شرایط اسیدی و قلیایی                                                                      19

شکل(1-34) واکنش افزایشی پیریمیدین با استفاده از واکنشگرهای گرینیارد                                                                      19

شکل(1-35) واکنش جانشینی هسته دوستی هالو پیریمیدین با یون آلکوکسی                                                                           19

شکل(1-36) واکنش جابجایی هالوژن ترکیب دی هالو پیریمیدین در حضور HI                                                                         20

شکل(1-37) سنتز پیریمیدین از واکنش  پروپینوئیل اورتان با آنیلین                                                                                   20

شکل(1-38) سنتز پیریمیدین از واکنش -آمینوایمین با فرمالدهید                                              21 

شکل(1-39) سنتز پیریمیدین از واکنش -آمینو استر غیر اشباع با ترکیب ایزوسیانات                                                                 21

شکل(1-40) سنتز پیریمیدین از واکنش اتیل 3-آمینو-2,4ی سیانو کروتونات با 2,2,2-تری کلرواستو نیتریل                                     21

شکل(1-41) سنتز پیریمیدین از واکنش N-فرمیل آمیدین با دی متیل مالونات                                                                        22

شکل(1-42) ) سنتز پیریمیدین از واکنش دیلز-آلدر آزادی ان‌ها با آلکینهای فقیر الکترون                                                             22

شکل(1-43) سنتز پیریمیدین با استفاده از هم ارزهای -دی آلدهید                                                                       23

شکل(1-44) سنتز پیریمیدین با استفاده از مالوناتهای استخلافدار                                                                       23

شکل(1-45) سنتز پیریمیدین از واکنش مالونونیتریل با تیواورهN –استخلافدار                                                                        23

 

فصل دوم

شکل(2-1) شمای کلی سنتز دو مرحله ای مشتقات پیرانوپیران (e-a124) و مشتقات پیریمیدوپیرانوپیران (e-a125)                                 25

شکل(2-2) مکانیسم  تهیه ی مشتقات آریلیدن مالونونیتریل                                       26

شکل(2-3) مکانیسم سنتزمشتقات 2-آمینو-3-سیانو-4-(آریل)-7-متیل-H4,H5-پیرانو]2,3- [cپیران-5-اون                                27

شکل(2-4) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4- (4-متوکسی فنیل) -7-متیل-H4,H5-پیرانو]3,2- [cپیران-5-اون                               28

شکل(2-5) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4- (4-متوکسی فنیل) -7-متیل-H4,H5-پیرانو]3,2- [cپیران-5-اون                  28

شکل(2-6) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4- (3-متوکسی فنیل) -7-متیل-H4,H5-پیرانو]3,2- [cپیران-5-اون                                   29

شکل(2-7) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-کلروفنیل)-7-متیل-H4,H5-پیرانو3,2- [cپیران-5-اون                                            30

شکل(2-8) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-فلوئورو فنیل)-7-متیل-H4,H5-پیرانو]3,2- [cپیران-5-اون                    31

شکل(2-9) مکانیسم سنتزمشتقات 4-آمینو-5-(آریل)-8-متیل پیریمیدو] 4,5-[b-H5,H6-پیرانو ]2,3-[cپیران-6- اون                  32

شکل(2-10) مکانیسم واکنش جانبی تشکیل فراورده  پیریمیدوپیرانوپیران-4-اون                                                                             34

شکل(2-11) واکنش تولید آمیدین                                                  35

شکل(2-12) سنتز 4-آمینو-5-(4-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4,5-[b-H5,H6-پیرانو ]2,3-[c پیران-6- اون                36

شکل(2-13) الگوی پیشنهادی گسست (a125)                                                                                                                       37

شکل(2-14) سنتز 4-آمینو-5-(4-متیل فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4,5-[b-H5,H6-پیرانو ]2,3-[c پیران-6- اون                                   38

شکل(2-15) الگوی پیشنهادی گسست (b125)                                                                39

شکل(2-16) سنتز 4-آمینو-5-(3-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4,5-[b-H5,H6-پیرانو ]2,3- [cپیران-6- اون                              40

شکل(2-17) الگوی پیشنهادی گسست (c125)                                                               41

شکل(2-18) سنتز 4-آمینو-5-(3-کلرو فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4,5-[b-H5,H6-پیرانو ]2,3- [cپیران-6- اون                                    42

شکل(2-19) الگوی پیشنهادی گسست (d125)                                                              44

شکل(2-20) سنتز 4-آمینو-5-(4-فلوئوروفنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4,5-[b-H5,H6-پیرانو ]2,3- [cپیران-6- اون                                  44

شکل(2-21) الگوی پیشنهادی گسست (e125)                                                                46

شکل(2-22) واکنش های سنتز برخی مشتقات نفتالو پیرانوپیریمیدین                                                                             48

 

 

 

لینک کمکی