چارچوب جامع سیستم اجرایی تولید در محیط ابری برای شرکت جم ساز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن چارچوب جامع سیستم اجرایی تولید در محیط ابری برای شرکت جم ساز :

دید کلی :
هدف از این تحقیق کارشناسی ارشد رشته آی تی ارائه چارچوب جامع سیستم اجرایی تولید در محیط ابری برای شرکت جم ساز می باشد


توضیحات کامل :

دانلود تحقیق کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

چارچوب جامع سیستم اجرایی تولید در محیط ابری برای شرکت جم ساز 

 

 

 

 

چکیده:

در این تحقیق با توجه به محدودیت­های فعلی در به کارگیری ابر در صنایع بومی فعلی و پیاده­ سازی سیستم­های اجرایی تولید ارزیابی اجمالی بین شرکت­های فعلی که راه­ حل­های ابری ارائه داده اند خواهیم داشت و همچنین مطالعه موردی بر یک سازمان تولیدی انجام خواهیم داد.

در ادامه قیاسی بین رویکرد ها و چارچوب های فعلی که در حال حاضر مبنای بسیاری از سیستم های اجرایی تولید فعلی می باشد خواهیم داشت, مبنای این قیاس ویژگی ها و شاخص هایی است که در اکثر چارچوب های سیستم های اجرایی تولید مشترک است.یکی از این چارچوب ها, پابادیس است. چارچوب پابادیس, در حقیقت پروژه ای است که در حال گسترش می باشدو مبنای آن ارائه معماری کنترلی جدیدی بر اساس هوش توزیع شده است و هدف آن ارائه سکویی کنترلی برای عاملهای بلادرنگ جایگذاری شده در موجودیت های مختلف تولید است. این چارچوب نظیر سایر چارچوب ها, برای رسیدن به قدرت بیشتر ارتباطات بلادرنگ سعی در استفاده از RFID دارد. در سطح برنامه ریزی منابع سازمان, با استفاده از واسط های تعبیه شده, با سیستم های اجرایی تولید مبنی بر پابادیس ارتباط برقرار می کند.

هم لایه کنترلی کف کارخانه و هم لایه سیستم های اجرایی تولید به صورت غیر متمرکز عمل می کنند, چارچوب بعدی که با چارچوب پیشنهادی موردمقایسه قرار گرفته است متامورف است, این چارچوب نیز که چارچوبی عامل گراست ولی با تمرکز بیشتر برای محیط های پویا و دائما در حال تغییر به نحوی که بتوان با تمرکز بر خاصیت خودمختاری عوامل محیط تولید را با شرایط مختلف وفق داد. چنین ویژگی هایی از طریق یادگیری که در عوامل قرار دارد صورت می گیرد, تمرکز این چارچوب بر ویژگی یادگیری جهت افزایش سازگاری است.

 

 

 

کلمات کلیدی:

محاسبات ابری

فرآیند تولید در سازمان

ارائه چارچوبی راهبردی

سیستمهای توزیع شده اجرایی تولید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چارچوب جامع سیستم اجرایی تولید در محیط ابری برای شرکت جم ساز
فهرست رئوس مطالب

 

4.1 مقدمه

4.2 مقایسه رویکرد های فعلی

4.3ارزیابی سیستم های اجرایی تولید در محیط ابر و عامل گرا

4.4 مطالعه موردی

4.4.1 حوزه مطالعه موردی

4.4.2 نمونه محصولات مطالعه موردی

4.5  سیستم اجرایی تولید جمساز با استفاده از مدل محاسبات ابری

4.5.1  مقدمات ابری کردن اجرای تولید

4.5.2  پایگاه داده جمساز در محیط ابر

4.5.3 زمانبندی و پیگیری به عنوان سرویسهای ابر

4.6 ارزیابی فاکتورهای تولید

4.6.1 فاکتورهای بهکارگیری فناوری اطلاعات

4.6.2 کمبودها و ضعفهای فعلی

4.7  سیستم های اجرایی تولیدمبتنی بر  ابرفعلی

4.8 جمع بندی

 

مراجع و منابع

چکیده انگلیسی

 

 

 

 

چارچوب جامع سیستم اجرایی تولید در محیط ابری برای شرکت جم ساز
فهرست جداول

جدول 4.1 مقایسه چارچوب های فعلی 113

جدول 4.2 ارزیابی پایگاه داده جمساز در محیط ابر 125

جدول 4.3 زمانبندی و پی گیری به عنوان سرویس 126

جدول 4.4 دید مشتریان و چارچوب پیشنهادی 128

جدول 4.5 دید مدیران و چارچوب پیشنهادی 129

جدول 4.6  دید بهره وری و چارچوب پیشنهادی 130

جدول 4.7 تحلیل استراتژیک چارچوب فعلی 131

 

 

 

 

چارچوب جامع سیستم اجرایی تولید در محیط ابری برای شرکت جم ساز
فهرست تصاویر و نمودار

116 شکل 4.1 مقایسه رویکرد عامل  گرا و محیط ابر

118 شکل4.2 مدل فرآیند سیستم  های اجرایی تولید فعلی

119 شکل 4.3 سیستم اجرایی تولید ابری پیشنهادی

120 شکل 4.4 پروفایل تولید

121 شکل 4.5 مدیریت دستورالعمل تولید

122 شکل 4.6 ایجاد داشبورد دسترسی

123 شکل 4.7 توزیع

134 شکل4.8 شاخص OEE و سیستم اجرایی تولید ابری

 

لینک کمکی