دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرحهای حمل و نقل جاده ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرحهای حمل و نقل جاده ای :

دید کلی :
هدف از این دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرحهای حمل و نقل جاده ای می باشد


توضیحات کامل :

دانلود تحقیق رشته محیط زیست

دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرحهای حمل و نقل جاده ای

 

 

 

مقدمه

راه ها در عصر حاضر از اجزا مهم و زیرساخت های اصلی زندگی نوین و توسعه کشورها به شمار می روند. افزایش بیش از حد جمعیت و گسترش جوامع شهری در کشورهای مختلف,توسعه بخش های مختلفی نظیر کشاورزی و صنعت را موجب گردیده که این امر ایجاد و  توسعه هر چه بیشتر شبکه راه ها که حلقه ارتباطی بین بخش های مذکور می باشد ر ا موجبگردیده است . لذا به منظور احداث, نگهداری, تعمیر و بهره برداری از راه ها باید کلیه اثرات مطلوب یا نامطلوب اقتصادی - اجتماعی و زیست محیطی شناسایی و لحاظ گردند . در صورتیکه مطالعات فنی - اقتصادی و امکان سنجی مناسبی برای توسعه راه ها صورت گرفته باشد, توسعه راه ها اغلب دارای اثرات مطلوبی بر اقتصاد منطقه ای و ملی خواهد بود؛ اما در هرحال احداث راه ها و بزرگراه ها دارای اثرات منفی بر محیط طبیعی, جانوری, گیاهی و اکولوژی منطقه و همچنین دارای انواع اثرات احتمالی بر محیط زیست انسانی, محیط های آب, خاک وهوا خواهند بود. احداث و بهره برداری از راه ها همچنین باعث اثرات متفاوتی بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی جوامع اطراف پروژه خواهد گردید . این اثرات شامل تغییر الگوهای اقتصادی,یکپارچگی, اجتماعی و ویژگی های فرهنگی این جوامع می باشد.

 

در سطح جهانی پس از دهه های 0 و 70 میلادی علاوه بر ارزیابی ها و مطالعات فنی و اقتصادی برای پروژه های عمرانی از جمله پروژه های بزرگ راهسازی, ارزیابی های زیست محیطی آغاز گردید . اما در کشور ما جز در سال های اخیر توجه چندانی به شناخت و ارزیابی پیامدهای اجتماعی - اقتصادی و زیست محیطی پروژه های راه سازی نشده است . با توجه به اینکه انجام ارزیابی زیست محیطی پروژه ها باعث شناخت و پیش بینی هر چه دقیق تر پیامدها و اثرات اجرای این پروژه ها بر جوانب مختلف اجتماعی - اقتصادی و به خصوص محیط های طبیعی, گیاهی, جانوری, آب, خاک و هوا می گردد و گزینه های مناسب تر برای کاهش این اثرات نامطلوب را ارایه می نماید و برنامه های مدیریت و پایش زیست محیطی را مدنظر قرار می دهد, انجام فرآیند ارزیابی زیست محیطی پروژه های راه سازی با توجه به جوانب مختلف و انواع اثرات احتمالی اینگونه پروژه ها امری اجتناب ناپذیر و در جهت توسعه پایدار می باشد.

 

از دیدگاه قوانین ملی پروژه های راه در زمره پروژه های هفده گانه ای هستند که الزامی نمودن فرآیند ارزیابی زیست محیطی برای آنها در دستورکار شورای عالی حفاظت محیط زیستکشور است . براین اساس شناخت انواع اثرات ناشی از حمل ونقل جاده ای بر محیط زیست و نحوه اجرای فرآیند ارزیابی, نحوه بررسی محیط های متأثر و نحوه بررسی و پیش بینی اثراتبرای چنین پروژه هایی از نخستین و مهم ترین گام ها برای کاربردی نمودن و تأثیرگذاری هر چه بیشتر ارزیابی های زیست محیطی این دسته از پروژه ها می باشد.

 

مطالعات ارزیابی زیست محیطی طرح های حمل ونقل جاده ای از سال 1382 در پژوهشکده حمل ونقل و توسط مرکز تحقیقات و مطالعات محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات

دانشگاه آزاد اسلامی و با نظارت شرکت محیا محیط گستران آغاز گردید . نتیجه مطالعات فوق پس از بررسی های لازم و انجام اصلاحات مربوطه د ر کمیته اقتصاد شورایعالی فنی امور این شورا بعنوان دستورالعمل نوع دوم مورد // زیربنایی حمل ونقل در جلسه مورخ تصویب نهایی قرار گرفت و بدین وسیله دستورالعمل فوق در اختیار واحدهای اجرایی ذیربطقرار می گیرد. بدین ترتیب واحدهای اجرایی ذیربط بایستی مفاد دس تورالعمل را رعایت نمایند, لیکن می توانند با هماهنگی کارفرما و در حدود قابل قبول معیارها را با شرایط کار تطبیق دهند.

بدیهی است مستندات علمی این دستورالعمل که توسط پژوهشکده حمل ونقل تهیه گردیده از طریق آن پژوهشکده منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

بدین وسیله از تهیه کنندگان این دستورالعمل در پژوهشکده حمل ونقل, گروه نظارت و  سایر افرادی که در مراحل تهیه و ارز یابی همکاری داشته اند, قدردانی می گردد . از اعض ای

محترم شورایعالی فنی امور زیربنایی حمل ونقل و کمیته اقتصاد این شورا که در بررسی, اصلاح و نهایی نمودن مجموعه تهیه شده همکاری داشته اند, سپاسگزاری می گردد.

امید است کلیه کارشناسان و دست اندرکاران با مطالعه دقیق و ارایه پیشنهادات اصلاحی و اظهار نظر سازنده در تکمیل این راهنما مشارکت داشته باشند.

 

 

 

دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرحهای حمل و نقل جاده ای
فهرست مطالب

دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های حمل و نقل جاده ای

- مروری بر طرح ریزی مطالعات ارزیابی اثرات زیس تمحیطی پروژه های جاده ای..

- غربالگری و تعیین محدوده مطالعات............................................................ -

- تعیین شرح خدمات پروژه ارزیابی............................................................... -

- فضا, زمان و مشاوره..................................................................................... -

- ارزیابی اثرات زیست محیطی......................................................................... -

- مراحل کلیدی در انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی جاده ای..........................

- توصیف شرایط موجود محیط (شرایط پایه)................................................. -

- تجزیه و تحلیل اثرات و پیامدهای بالقوه بر محیط زیست ............................ -

- بررسی گزینه ها ............................................................................................ -

- اقدامات جبرانی و کاهش دهنده آثار سو .................................................... -

- مدیریت و پایش زیست محیطی ................................................................... -

- تدوین گزارش.............................................................................................. -

- دستورالعمل و نحوه ارزیابی اثرات زیس تمحیطی طرح های حمل ونقل جاده ای.

- چکیده فنی................................................................................................... -

- مقدمه............................................................................................................ -

- پروژه پیشنهادی ........................................................................................... -

- محیط زیست ................................................................................................ -

- حفاظت محیط زیست.................................................................................... -

- اثرات باقیمانده و معیارهای انتخاب گزین هها ............................................... -

- مشارکت عمومی........................................................................................... -

- طرح حفاظت محیط زیست........................................................................... -

- مراجع .......................................................................................................... -

- پرسنل......................................................................................................... -

- رونوشت ................................................................................................... -

پرسشنامه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی.................................................................

مفاهیم و اصطلاحات زیست محیطی.......................................................................

 

لینک کمکی