ویژگی ها و تحولات تزیینی معماری مسکونی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ویژگی ها و تحولات تزیینی معماری مسکونی :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی ویژگی ها و تحولات تزیینی معماری مسکونی در دوره های قاجار و اوایل پهلوی است


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته معماری

ویژگی ها و تحولات تزیینی معماری مسکونی دوره های قاجار و پهلوی

 

 

 

 

چکیده: 

از دوران نوسنگی در پی دست کشیدن انسان از تردد و اقامت و سکونت در یک محل نخستین خانه ها ساخته شد و میتوان گفت در دوران گردآوری غذا به علت ایجاد محل هایی برای ذخیره غذا چون نوعی ساختن در آن رعایت می شد معماری آغاز گردید و انسان با ایجاد نخستین سرپناه های ساده گام های اولیه معماری به مفهوم متداول آن که ایجاد فرم در فضاست ر ابرداشت و تقریبا از همین زمان بود که انسان در کیفیتهای کاربردی و در چگونگی های شکلی فضای آن به اندازه توان خود مداخله کرد و انواع همین انگیزه ها بود که بسیاری از کسان را به ایجاد نقوش بر دیوارهای بنایی که پدید می آوردند واداشت و تزئین قسمت های مختلف یک بنا توانست به عنوان زمینه ساز بیشترین امکان بروز خلاقیت فردی باشد و از این طریق است که میتوان به بازشناسی خواسته انسان در اثرگذاری بر محیط مصنوع از راه گزینش و جا دادن علائم و یا نقوشی که کاربردی (بیانی) و گاه می تواندن نقش نمادهای فرهنگی و قومی را ایفا کنند دست پیدا کرد. 

 

تمایل انسان به زیبایی در او یک احساس رضایت به وجود می اورد و همین مسئله است که انسان را به ساختن فضاهایی وا می دارد که با همسانی با طبیعت و نزدیکی به اصل فطری اش خستگی جسمانی و درماندگی های روحی اش را به باد فراموشی می سپارد. مفهوم زیبایی در قرن 14 هحری دارای بعد روانی می شود بدین ترتیب که بیننده خود نیز جزئی از فرایند به حساب می آید و در اصل, بیننده و وضع روحی و قضاوت او در فرایند ادراک زیبایی نقش اصلی پیدا می کند و این مسئله ای است که امروزه کمتر توجهی به آن نمی شود. ما باید با نگاه به آیینه پشت به جلو برانیم و با در نظر گرفتن آنچه که در گذشته داشته ایم و سرمشق قرار دادن آنها از سردرگمی که امروزه به آن دچار هستیم رهایی یابیم.

این تحقیق نظری می باشد و با بررسی خانه های قاجار و پهلوی سعی در نشان دادن شرایط معماری آن دوره دارد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

معماری

تزیینات معماری

تزیینات معماری مسکونی ایران

تزیینات خانه های قاجار و پهلوی

 

 

هدف و ضرورت:

طوفان نوگرایی و تکنولوژی و افزایش و ازدحام جمعیت در عصر جدید سبب شده است که انسان به جای خانه های امن و زیبا و الهام بخش دیرین به مجموعه هایی که بی شباهت به قفس پرندگان نیست پناه برده و به تدریج خاطرات شیرین گذشته را به باد فراموشی سپارد و نسل جدید حتی فرصت بازدید و تماشای محل زندگی پدران خود را نیز نداشته باشد. اگر در امر هر ساختنی بدون نگاه به گذشته و بدون در نظر گرفتن تاثیر کیفیت فضا بر کیفیت فعالیتهای انسانی اعم از مادی و معنوی و همینطور مسئله مهم و حیاتی تاثیر محیط و فضا روان انسان غافل بمانند, ساختمانهایی می سازند که در آن فرسایش جانشین آرامش می گردد. اگر در چهارچوب هر مد یا هر سبک هنری حدو  جای پذیرش 

نوآوری رعایت و حفظ شود عکس العمل منفی به وجود نمی آید و هنرمند به افراط و تفریط نمی رود مانند معماری امروز ایران که فرم های بی قواره به قالبهای خالی از محتوا دهن کجی می کنند, یعنی طرح نه دیگر پایبند سنتها است و نه آنکه طراح مفهوم مدرن را درک کرده که حد آن را رعایت کند.

 

1-4 فرضیه ها و سوالات اصلی

فرضیه ها: 

- به نظر می رسد هر دوره ای با توجه به شرایط حکومتی – جغرافیایی و تا حدودی مردم, معماری و تزئینات خاص خودش را داشته است. 

-به نظر می رسد خود انسان تأثیر به سزایی در به کار بردن تزئینات داشته است.

-به نظر می رسد ورود مدرنیسم در فرایند استفاده و عدم استفاده ازتزئینات مهم بوده است. 

-به نظر می رسد نگاه درست به گذشته و نگرش کامل از آن میتواند حدودی مشکلات حاضر را پیش رو گذارد.

 

پرسش ها:

-از چه زمانی تزئینات وارد فضای مسکونی شد؟

-زیبایی شناسی در تزئینات چه جایگاهی دارد؟

-آیا تزئینات با دوره های مختلف ارتباط دارد؟

-آیا با آغاز دوران مدرن تغییراتی در تزئینات به وجود آورد؟

-آیا انسان با ویژگیهای خاصش دخالت در به کاربردن تزئینات داشته است؟

 

 

 

ویژگی ها و تحولات تزیینی معماری مسکونی
فهرست مطالب

چکیده......................................................................................................................................

مقدمه.......................................................................................................................................

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                                          

1-1عنوان..................................................................................................................................1

1-2بیان مسئله...........................................................................................................................1

1-3هدف و ضرورت................................................................................................................2

1-4فرضیه و سئوالات...............................................................................................................3

1-5روش شناسی تحقیق...........................................................................................................4

 

فصل دوم: مروری بر معماری تزیینی

2-1مروری برپیشینه معماری و تزیینات..................................................................................5

  2-1-1تزیینات معماری ایران باستان......................................................................................9

 2-1-2تزیینات معماری دوره اسلامی....................................................................................21

 

فصل سوم: معماری : فضا,محیط و مسکن

3-1تعریف معماری................................................................................................................32

    3-1-1فضای معماری.........................................................................................................36

    3-1-2محیط ورفتار انسان..................................................................................................38

3-2مسکن..............................................................................................................................43

    3-2-1خانه های نخستین در ایران....................................................................................45

    3-2-2ریشه به کار گیری تزیینات در فضای مسکونی......................................................50

3-3ویژگی معماری قاجار.......................................................................................................55

3-4ویژگی معماری پهلوی.....................................................................................................64

5-3شیوه های طراحی معماری قاجار و پهلوی......................................................................72

 

فصل چهارم: تزیینات : تزیینات خانه های قاجار و پهلوی

4-1تزیینات............................................................................................................................76

    4-1-1تزیینات از لحاظ شکل...........................................................................................80

    4-1-2تزیینات از لحاظ مواد و مصالح...............................................................................88

4-2تزیینات معماری قاجار....................................................................................................117

4-3تزیینات معماری پهلوی...................................................................................................126

4-4نمونه های خانه های قاجار و پهلوی..............................................................................130

 

 فصل پنجم: زیبایی شناسی: روان انسان, فضای مسکونی

5-1زیبایی..............................................................................................................................154

   5-1-1 مفهوم زیبایی در طول زمان.....................................................................................156

   5-1-2نظریه های زیبایی شناسی.........................................................................................158

5-2تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی..........................................................................163

تحلیل خانه های قاجار و پهلوی و نتیجه گیری ..................................................................169

منابع و مأخذکتاب..............................................................................................................177

منابع و مأخذ مقاله ............................................................................................................181 

 منابع و مأخذ پایان نامه....................................................................................................183

منابع و مأخذ عکس...........................................................................................................184   

 

 

  ویژگی ها و تحولات تزیینی معماری مسکونی
فهرست منابع تصاویر فصل چهارم 

تصویر 4-4-1 , خانه قوام الدوله . نگارنده.

تصویر 4-4-2 , خانه قوام الدوله . همان.

تصویر4-4-3 , خانه قوام الدوله . همان.

تصویر 4-4-4 , خانه قوام الدوله . همان.

تصویر 4-4-5 , خانه قوام الدوله . همان.

تصویر 4-4-6 , خانه قوام الدوله . همان.

تصویر 4-4-7 , خانه قوام الدوله. همان.

تصویر 4-4-8 , خانه قوام الدوله . همان.

تصویر 4-4-9 ,خانه قوام السلطنه , سایت میراث فرهنگی .

تصویر 4-4-10 , خانه قوام السلطنه. همان .

تصویر 4-4-11 , خانه قوام السلطنه. نگارنده.

تصویر 4-4-12 , خانه قوام السلطنه. نگارنده.

تصویر 4-4-13 , خانه قوام السلطنه. نگارنده.

تصویر 4-4-14 , خانه قوام السلطنه. نگارنده.

تصویر 4-4-15 , خانه مشیرالدوله , سایت میراث فرهنگی. 

تصویر 4-4-16 , خانه مشیرالدوله.  همان .

تصویر 4-4-17 , خانه امام جمعه , نگارنده .

تصویر 4-4-18 , خانه امام جمعه . همان .

تصویر 4-4-19 , خانه امام جمعه . همان .

تصویر 4-4-19/1 , خانه امام جمعه . همان.

تصویر 4-4-19/2 , خانه امام جمعه . همان.

تصویر 4-4-19/3 , خانه امام جمعه . همان.

تصویر 4-4-20 , خانه امام جمعه . همان .

تصویر 4-4-21 , خانه امام جمعه . همان .

تصویر 4-4-22 , خانه امام جمعه . همان .

تصویر 4-4-23 , خانه امام جمعه . همان .

تصویر 4-4-24 , خانه امام جمعه . همان .

تصویر 4-4-25 , خانه امام جمعه . همان .

تصویر 4-4-26 , خانه امام جمعه . همان .

تصویر 4-4-27 , خانه امام جمعه . همان .

تصویر 4-4-28 , خانه امام جمعه . همان .

تصویر 4-4-29 , خانه امام جمعه . همان .

تصویر 4-4-30 , خانه ابریشمی. غضبانپور, جاسم , 1370 .

خانه ایرانی , سازمان ملی زمین و مسکن , ص 82

تصویر 4-4-31 , همان , ص 83 .

تصویر 4-4-32 , خانه اجاق بیات . همان , ص 45.

تصویر 4-4-33 , خانه اجاق بیات .همان , ص 45.

تصویر 4-4-34 , خانه آصف یزدی . همان , ص 50.

تصویر 4-4-35 ,, خانه آصف یزدی . همان , ص 50.

تصویر 4-4-36 , خانه قلعی . همان , ص 42. 

تصویر 4-4-37 , خانه دارویی . همان , ص 113.

تصویر 4-4-38 , خانه سمیعی . همان , ص 79. 

تصویر 4-4-39 , خانه سمیعی .همان , ص 78. 

تصویر 4-4-40 , خانه شهشهانی . همان , ص205. 

تصویر 4-4-41 , خانه شهشانی . همان , ص 206.

تصویر 4-4-42 , خانه ملک التجار . همان , ص 158.

تصویر 4-4-43 , خانه ملک التجار . همان , ص 159 .

تصویر 4-4-44 , خانه باقری . همان , ص 105.

تصویر 4-4-45 , خانه اسدیان . همان , ص 66. 

تصویر 4-4-46 , خانه مناف زاده . همان , ص 61. 

تصویر 4-4-47 , خانه مناف زاده . همان , ص 62. 

تصویر 4-4-48 , خانه امین اسلامی . همان , ص 123. 

تصویر 4-4-49 , خانه امین اسلامی . همان , ص 123 .

تصویر 4-4-50 , خانه تقوی . همان , ص 109. 

تصویر 4-4-51 , نمای خانه ای در تهران . نگارنده .

تصویر 4-4-52 , نمای خانه ای در تهران . همان.

تصویر 4-4-53 , نمای خانه ای در تهران . همان.

 

 

 

 

لینک کمکی