قوانین موجود در برابر گرفتن آزادی از کودکان در حقوق ایران و مقایسه آن با قوانین بین المللی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن قوانین موجود در برابر گرفتن آزادی از کودکان در حقوق ایران و مقایسه آن با قوانین بین المللی :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق, بررسی قوانین موجود در برابر گرفتن آزادی از کودکان در حقوق ایران و مقایسه آن با قوانین بین المللی می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

قوانین موجود در برابر گرفتن آزادی از کودکان در حقوق ایران و مقایسه آن با قوانین بین المللی


چکیده
یکی از اصول مشترک بین المللی تعیین حداقل سن مسؤولیت کیفری برای اطفال است. این امر در اسناد بین المللی و نظام‌های حقوقی مختلف مورد تأکید قرار گرفته و کشورهای مختلف سنین متفاوتی را به عنوان حداقل سن مسوولیت کیفری تعیین نموده‌اند. اکثر قریب به اتفاق کشورها در کنار تعیین حداقل سن مسؤولیت کیفری, سن مسؤولیت مطلق کیفری یا سن بلوغ کیفری افراد را نیز تعیین و برای محدوده زمانی بین این دو سن واکنش های متفاوتی در قبال اطفال و نوجوانان معارض با قانون در نظر گرفته‌اند.
با عنایت به اهمیت سطوح سنی کودکان معارض با قانون, نظام کنترل بزهکاری کودکان و نوجوانان تحت شرایط خاص صورت می‌گیرد که در اکثر موارد با نظام کنترل بزرگسالان متفاوت است و علاوه بر پیشگیری از بزهکاری شامل جرایم ارتکابی, نحوه برخورد پلیس و یا ضابطین دادگستری و محاکم و هم چنین نحوه برخورد در اماکن نگهداری, مددکاران و مشاوران نیز می شود.
در این پژوهش همواره تلاش شده است با روش تحلیلی و کتابخانه ای و با استفاده از سایر کتب و قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی به تبیین ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال که باید در حالت استثنایی و نادر صورت بگیرد, نقش و جایگاه پلیس یا ضابطان دادگستری, ضوابطی که قاضی باید طبق آن رفتار کند و در چه شرایطی می تواند برای طفل قرار بازداشت موقت صادر کند و در چه شرایطی نیز می تواند طفل را به کانون اصلاح و تربیت بفرستد, پرداخته شود.
نتایج حاصل از این تحقیق به سن مسؤولیت کیفری, نقش پلیس, محرومیت از آزادی پیش از محاکمه, رسیدگی بدون تأخیر, حق اعتراض به بازداشت موقت, اهمیت نقش وکلا و نقش مراکز نگهداری و بازپروری اشاره دارد.کلید واژه:

طفل

سن مسئولیت کیفری

سلب آزادی

قرار بازداشت موقت‌

کانون اصلاح و تربیت

 

 

قوانین موجود در برابر گرفتن آزادی از کودکان در حقوق ایران و مقایسه آن با قوانین بین المللی
فهرست مطالب
چکیده
الف- طرح مسأله و موضوع اصلی پژوهش
ب- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و اهداف آن
ج- سؤالات تحقیق
د- فرضیات
ه- روش انجام تحقیق
و- سوابق انجام تحقیق
ز- سازمان دهی مطالب

فصل اول: مفاهیم پایه ای و تبیین معیارهای بین المللی مربوط به سلب آزادی از طفل

مبحث اول: مفاهیم پایه‌ای پژوهش
گفتار اول: طفل

الف- مفهوم لغوی طفل

ب- طفل در اصطلاح حقوقی ایران
ج- طفل یا کودک در اصطلاح کنوانسیون حقوق کودک

گفتار دوم: سن حداقل مسؤولیت کیفری

الف- تعریف سن حداقل مسؤولیت کیفری
ب- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤولیت کیفری درحقوق ایران
ج- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤولیت کیفری در کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد بین المللی

گفتار سوم: سن مسؤولیت کیفری کامل یا رشد کیفری

الف- تعریف سن رشد کیفری یا مسؤولیت کیفری کامل
ب- ضوابط ناظر بر رشد کیفری درحقوق ایران
ج- ضوابط ناظر بر رشد کیفری در حقوق بین المللی مربوط به دادرسی اطفال

گفتار چهارم: سلب آزادی و انواع آن

الف- سلب آزادی پیش از محاکمه توسط مقامات قضایی
ب- سلب آزادی اداری یا پلیسی
ج- سلب آزادی به عنوان مجازات

گفتار پنجم: حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی

الف- تعریف حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی

ب- حقوق مدنی و سیاسی
ج- حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی

د- حقوق مخصوص اشخاص محروم از آزادی پیش از محاکمه

مبحث دوم: تبیین ضوابط بین المللی ناظر به سلب آزادی از اطفال

گفتار اول: استثنایی بودن سلب آزادی از اطفال از نظر معیارهای بین المللی

الف- ضرورت اکتفا به کوتاه‌ترین زمان مناسب برای سلب آزادی از طفل و چرایی این ضرورت
ب- ضرورت اجتناب از سلب آزادی پیش از محاکمه جز در موارد کاملا استثنایی
ج- آثار و نتایج استثنایی بودن سلب آزادی از طفل
1- ضرورت تعیین تکلیف فوری وضعیت اطفال محروم از آزادی
2- ضرورت بازنگری مداوم نسبت به امکان آزادی طفل
3- ممنوعیت توقیف و سلب آزادی اجباری به حکم قانون از لحاظ معیارهای بین‌المللی

گفتار دوم: حق اعتراض به سلب آزادی

الف- اعتراض به سلب آزادی در میثاق حقوق مدنی و سیاسی
ب- اعتراض به سلب آزادی در کنوانسیون حقوق کودک
ج- نحوه رسیدگی به اعتراض طفل از لحاظ کنوانسیون مربوطه

گفتار سوم: حق دسترسی به وکیل یا مشاوره حقوقی

‌گفتار چهارم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال و افراد بزرگسال در مراکز سالب آزادی

گفتار پنجم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال متهم از اطفال محکومیت یافته

گفتارششم: ضرورت رفتار مناسب‌, اقدامات تربیتی و ایجاد شرایط بازپروری طفل در جامعه و حفظ کرامت
او

گفتار هفتم: منع از مجازات حبس دایم بدون امکان آزادی مشروط

فصل دوم: چگونگی رعایت ضوابط بین المللی مربوط به سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران

مبحث اول: سلب آزادی اداری یا پیش از محاکمه از اطفال در حقوق ایران

گفتار اول: دستگیری طفل توسط پلیس یا ضابطین دادگستری

الف- در حقوق موجود
ب- در تغییرات نوین قانونگذاری

گفتار دوم: بازداشت موقت طفل و جایگزین های آن

الف- فقدام مقررات لازم برای بازداشت طفل در حقوق کنونی

ب- در تغییرات نوین قانونگذاری

گفتار سوم: حق اعتراض و حق برخورداری طفل از معاضدت حقوقی و سایر معاضدت‌های مناسب

الف- مقررات ناظر بر اعتراض طفل به سلب آزادی پیش از محاکمه در حقوق کنونی و تغییرات نوین
قانونگذاری
ب- حق انتخاب وکیل توسط طفل یا اولیای قانونی او
ج- حق برخورداری از معاضدت حقوقی رایگان یا وکالت تسخیری برای اطفال

گفتار چهارم: مقررات مربوط به تعیین تکلیف اطفال بازداشت شده پیش از محاکمه

الف- مدت زمان مقرر برای بازنگری در ضرورت ادامه بازداشت در حقوق کنونی و تغییرات نوین
قانونگذاری
ب- پیش بینی یا عدم پیش بینی ضرورت تسریع در تعیین پرونده طفل بازداشتی و ضمانت اجراهای
مربوطه

مبحث دوم: ضوابط ناظر بر حقوق اطفال محروم از آزادی در قوانین و مقررات موضوعه ایران

گفتار اول: حقوق اطفال زندانی شده در کانو‌ن‌های اصلاح و تربیت

گفتار دوم: چگونگی رعایت الزام به نگهداری جداگانه و صراحت یا ابهام مقررات مربوطه

گفتار سوم: امکان آزادی پیش از موعد طفل زندانی و مقررات ناظر بر نگهداری اجباری

نتیجه گیری و پیشنهادات 

منابع و مؤاخذ

لینک کمکی