پرسشنامه بررسی مطابقت نسبت استراتژی های محافظت و مراقبت نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه بررسی مطابقت نسبت استراتژی های محافظت و مراقبت نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستان :

دید کلی :
هدف از این پرسشنامه بررسی مطابقت نسبت استراتژی های محافظت و مراقبت نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستان های سمنان می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تحول

بررسی مطابقت نسبت استراتژی های محافظت و مراقبت نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستان

 

برای جمع آوری داده ها از دو نوع پرسشنامه, شامل پرسشنامه اولیه که به منظور شناسایی عوامل نگهداری نیروی انسانی بر اساس نظر و دیدگاه خود کارکنان بوده و پرسشنامه اصلی که از مواد حاصله از پرسشنامه اولیه تهیه و تنظیم گردید,‌ استفاده شده است. برای انجام این پژوهش از روش تحقیق توصیفی بر استفاده گردیده است. نتایج نشان دادند که دو عامل به عنوان نگهداری تحت عنوان عامل اول, عامل رفاهی که دارای 23 ماده و با درصد واریانس تبیین شده 86/11 درصد و عامل دوم عامل مدیریتی که دارای 10 ماده و با درصد واریانس تبیین شده 52/10 درصد علت نگهداری نیروی انسانی را به خود اختصاص داده اند

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنا ن بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان می باشد که شامل 650 نفر عضو بیمارستان دولتی و 250 نفر(کارمند) بیمارستانهای خصوصی که در مجموع 500 پرسشنامه در بین کارکنان بیمارستانهای عضو نمونه در دو جامعه توزیع شده است

در ابتدا ازروش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده ازجدول نمونه گیری کرجسی و مورگان حجم نمونه بیمارستانهای دولتی 250 نفردر نظر گرفته شده است .(خاکی,156:1387)

در ادامه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده استفاده شده است یعنی از هر بیمارستان به نسبت حجم جامعه آن نسبت به کل جامعه آماری بیمارستانهای دولتی به صورت تصادفی , نمونه ها انتخاب شده است. حجم نمونه کارکنان بیمارستانهای خصوصی از طریق جدول فوق الذکر 148نفر می باشدکه به منظور همسان سازی با حجم نمونه کارکنان بیمارستانهای دولتی صورت کامل(250نفر) در نظر گرفته شده است


لینک کمکی