واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی

 

چکیده : 

پژوهش مزبورباهدف تحلیل جایگاه زن درترانه های محلی انجام پذیرفته وبر شناخت موقعیت وجایگاه فرهنگی , اجتماعی , خانوادگی و اقتصادی زنان درترانه های محلی ازمنظر جامعه شناسی نظر دارد.این پژوهش به دنبال این سوالات بوده است تصویر زنان درموضوعات فرهنگی , اجتماعی,‌خانوادگی و اقتصادی )‌به چه صورت نمایان شده است ؟ 

 

آیا کلیشه های تبعیض جنسیتی در مقوله های (فرهنگی ,‌اجتماعی ,‌خانوادگی واقتصادی ) وجود دارد ؟

آیازبان این ترانه ها در حوزه معنایی زبان جنسیت گرا است ؟

 

جمعیت آماری در این پژوهش کلیه ترانه های محلی (مرتبط با زنان )‌لری وترکی در استان فارس بوده است , که نمونه آماری بااستفاده از روش نمونه گیری در دسترس از بین نه دسته ترانه‌های محلی (کودکانه ها , ترانه های حماسی ,‌ترانه های سوگ , شایسته ها و ناشایستها ,‌ترانه های طلب ,‌عاشقانه ها , ترانه های طنز,‌ترانه های کار وترانه های شاد )‌پنج دسته از ترانه های محلی (لالایی ها , ترانه های طنز , ترانه های کار , عاشقانه ها وترانه های شادی )‌انتخاب گردید که درمجموع 684 مصرع به عنوان واحد ضبط در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری در این پژوهش تکنیک تحلیل محتوا (کمی وکیفی )‌می باشد .نتیجه ایی که از این پژوهش گرفته شد , بدین قرار است که در ترانه های محلی دو قوم لر و ترک استان فارس تبعیض جنسیتی مشاهده گردید و زبان این ترانه ها (در حوزه معنایی )‌زبانی جنسیت‌گرا است . 

 

 

کلماتکلیدی:

جایگاه زنان

ترانه های محلی

سروده ها و نغمه های فولکلور

 

 

مقدمه 

ادبیات توده یکی از عناصر تشکیل دهنده فرهنگ است, که در حوزه فولکلور  جای می گیرد و بازگو کننده افکار و احساسات اقشار مختلف جامعه  است . ادبیات, سینه به سینه تصویرهای عینی و اندیشه های برخاسته از زندگی,  جهان بینی و زیبایی شناسی شاعران عوام است . ادبیات مردم دارای اشکال و صورتهای گوناگون است و ترانه ها,  ضرب المثل ها,  قصه ها,  ملتها  و افسانه ها را در بر می گیرد . هر اجتماعی برای بیان افکار و اندیشه ها و عواطف از زبان خاص خود بهره می گیرد,  سرایندگان ادبیات گفتاری معمولاً از مردمان گمنام و بی سوادی هستند,  که شالوده آثار معنوی روستا نشینان را بنیان می نهند,  به گونه ای که با ارزش های مسلط جامعه هماهنگ است . 

 

مفاهیم عام در ترانه های محلی شور زندگی,  آرمانها و آرزوها,  دلدادگی و عشق,  اندوه و جدایی,  پایداری در عهد و پیمان,  تلاش و سختی کار روزانه است,  که در نسلهای پی در پی این فکر تداوم یافته است . با مطالعه و بررسی ترانه های محلی, می توان منش و روحیات اجتماعی را در گذر زمان مورد تتبع وشناسایی قرار داد,  بدین سان با تعمق و کاوش در مضامین  ترانه های  عامیانه می توان به رویدادهای اجتماع و فرهنگی دوران گذشته پی برد و با افکارو احوال مردمان آشنا شد . در ترانه,  آفاق مضمون بسی گسترده است و همه آن پدیده ها و آثاری را که خالق ترانه در پیرامون هستی خود با آنها رویاروست,  شامل می‌شود . هنگامی که از فرهنگ مردم اجتماعی سخن به میان می آید,  در واقع سخن از افسانه ها, عقاید و آداب,  ترانه ها,  مذهب,  بازیها, رسومات و هزاران پدیده آشکار و نهان دیگر اجتماعی است ؛ که بازگو کننده حقیقی اندیشه و احساسات یک قوم است . 

 

با بررسی ادبیات شفاهی ( ترانه ها ) می توان به شناخت افراد جامعه ای یا اهل ایل و طایفه ای پرداخت که فکر طبیعی خود را,  درباره واقعیات,  اتفاقات,  حوادث و مراسم محلی به کار برده اند و شرح هر یک را با بیان ساده و عامیانه به صورت فولکلور,  از خود باقی گذارده اند ؛ که بیانگر اثر واقعه برمردم,  احساسات,  نظرات,  عواطف آنها نسبت به رویدادها و اعتقادات آنهاست . موضوع رساله حاضر,  جستجوی جایگاه زنان به عنوان نیمه اجتماع است,  که با تعمق و تتبع در قلمرو ترانه ها می توان جایگاه فرهنگی,  اجتماعی,  خانوادگی,  اقتصادی زنان را در جامعه مورد تحقیق جستجو کرد . 

 

 

 

 

 

واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی
فهرست

چکیده :  

مقدمه  

- بیان مساله  

- پرسش های پژوهش  

- اهمیت و ضرورت پژوهش در این قلمرو  

- هدف های پژوهش  

- تعریف مفاهیم  

 

بخش اول  

-مروری برمفاهیم نظری  

-- ادب وادبیات  

-- ادبیات شفاهی و عامه  

-- تاریخچه جمع آوری فولکور  

-- قلمرو فولکلور  

-- فولکلور و مردم شناسی  

-- فولکلور و باستان شناسی  

-- نظریات فولکلور شناسی  

-- وابستگی و تعلق  فولکور  

-- بررسی لغوی ترانه  

-- تقسیم بندی سنتی ترانه  

- قالب های دیگر :  

-- ترانه های محلی  

-- بررسی ترانه های محلی  

-- خاستگاه ترانه و نخستین نغمه های ایران  

-- ترانه های محلی در کشورهای دیگر  

-- کوچ ترانه ها  

-- محتوای ترانه ها  

-- انواع ترانه ها  

-- زبان ها و لهجه های ایرانی  

-- پیوند شعر و موسیقی  

- سیر تاریخی سیمای زن  

-- سیمای زن در اساطیر  

-- سیمای زن در دوره باستان  

-- زن در ایران پیش از ورود اقوام مهاجر  

 

- ادبیات نظری  

-- زیبا شناسی فمینیستی  

-- نقد ادبی فمینیستی  

---- نقد ادبی فمینیستی, انگلیسی – آمریکایی  

---- ویرجینیاوولف  

--- نقدادبی  فمینیسیتی فرانسوی  

--- - ژاک لاکان  

---- هلن سیکسو  

---- ژولیا کریستوا  

---- لوس ایریگاری  

---- ژاک دریدا  

-- زبان و فرهنگ  

--- جنسیت زدگی در زبان  

---- جنسیت زدگی در حوزه معنا :  

---- نام گذاری و مرکزیت دو گانه    

--- نظریه جبرگرایی زبانی  

-- بررسی و نقد نظریه ها  وانتخاب چارچوب نظری  

نظریه زیباشناسی فمینیستی  

نقد ادبی فمینیستی  

جنسیت زدگی در حوزه معنا :  

-- مقوله های موجود در ترانه های محلی  

-- مفاهیم کلیدی در بررسی و نقد ترانه های محلی  

 

- نقش جامعه و فرهنگ در تعیین رفتار  

-- جامعه پذیری  جنیستی :  

-- درونی سازی, پذیرش  

-- نابرابری جنسیتی  

-- نظریه های نا برابری جنسیتی  

--- نظریه قشربندی جنسیتی راندل کالینز :  

---  نظریه نابرابری  جنسیتی چافتز    

---- دگرگونی خود آگاهانه  لایه بندی جنسیتی  

---- دگرگونی آگاهانه لایه بندی جنسیتی  

---  نظریه نابرابری جنسیتی بلوم برگ    

--- نظریه طرح واره های جنسیتی ساندرایم    

--- نظریه بوردیو  

--- نظریه سیمسون دوبوار  

--- نظریه مارگارت مید  

---- نظریه فمینیستی لیبرال  

---- نظریه فمینیستی روان کاوی  

---- نظریه فمینیستی  رادیکال  / انقلابی :  

---- نظریه فمینیستی مارکسیتی  

----- نظریه میشل بارت  

----- نظریه انگلس  

---- نظریه فمینیستی  سوسیالیستی  

----- نظریه سیلویا والبی    

---- نظریه جامعه شناسی فمینیستی  

----- ( کنش متقابل در سطح خرد )  

- عمل واکنشی در برابر عمل هدفدار :  

کنش متقابل متناوب در برابر کنش متقابل دایمی :  

فرض نابرابری در برابر فرض برابری  

معانی قشربندی شده در برابر معانی مشترک :  

- الزام در برابر انتخاب درموقعیت های معنا سازی :  

----- ذهنیت  

- قضیه  ایفای نقش وادارک  دیگری :  

- ملکه ذهن  شدن هنجارهای اجتماع :  

- ماهیت  خود به عنوان یک کنشگر اجتماعی  

- آگاهی از زندگی روزانه  

--- نظریه های کاتب کلاسیک راجع به نابرابری جنسیتی  

- -- - نظریه کارکرد گرایی    

 

- پیشینه تحقیق  

-- فعالیتهای تجربی مشابه  

-- خلاصه وبررسی و نقد پژوهش های صورت گرفته :  

- طرح تحقیق :  

- تکنیک  تحلیل محتوا :  

-- تاریخچه تحلیل محتوا .  

-- تعریف تحلیل محتوا :  

-- مراحل تحلیل محتوا  

-- انواع تحلیل محتوا :  

- جمعیت آماری :  

- نمونه آماری :  

- روش نمونه گیری :  

- روش جمع آوری داده ها :  

- واحدهای تجزیه و تحلیل :  

- مقوله های تحلیل محتوا :  

- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها :  

مقدمه  

- تحلیل کمی  

 

بخش دوم  

- تحلیل کیفی  

-- تحلیل مقوله های فرهنگی  

-- تحلیل مقوله‌های اجتماعی  

---- زیبایی  

---- علم و دانش  

---- باکره بودن  

--- نظارت اجتماعی:  

-- تحلیل مقوله‌های خانوادگی  

-- تحلیل مقوله‌های اقتصادی  

- خلاصه پژوهش  

- نتیجه گیری  

- - بررسی پرسش های  مقوله فرهنگی:  

-- بررسی پرسش های مقوله اجتماعی  

-- بررسی پرسش های مقوله خانوادگی  

-- بررسی پرسش های مقوله اقتصادی  

- - بررسی برخی از نظریات نابرابری جنسیتی در گستره ترانه های محلی :  

-- بررسی نتایج پژوهش با دیگر پژوهش صورت گرفته  در این زمینه  

- پیشنهادات  

-- چند پیشنهاد به پژوهشگران آینده :  

- محدودیت‌ها و مشکلات  205

سخن  پایانی :   217

منابع   220

لینک کمکی