مبنا و ارکان مسئولیت مدنی شهرداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبنا و ارکان مسئولیت مدنی شهرداری :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه مبنا و ارکان مسئولیت مدنی شهرداری مورد بررسی قرار خواهد گرفت


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مبنا و ارکان مسئولیت مدنی شهرداری

 

 

چکیده

برای تحقق مسئولیت مدنی شهرداری باید ارکان و شرایطی جمع آیند به این شرح که نخست زیان دیده مکلف به اثبات ورود زیان به خویشتن است و برای انکه این ضرر بتواند مبنای دعوای مطالبه خسارت قرار گیرد , باید مسلم باشد نه احتمالی همچنین باید زیان مستقیم باشد که داوری عرف ضابطه تعیین ان است . دیگر انکه باید قابل پیش بینی باشد که ملاک این خصوصیت نیز توانایی یک انسان متعارف در شرایط حادث می باشد و نیز در یان بین زیانهایی که به جمعی از شهروندان وارد اید نیز تحت شرایطی قابل جبران است . و بالاخره زیان باید قبلاجبران نشدهباشد انگونه که گذشت و بر مبنای تحلیل ارائه شده از مواد قانونی زیان های معنوی نیز قابل جبرانند .

 

رکن دوم مسئولیت , فعل زیانبار است که در خصوص شهرداری این فعل باید همزمان با انجام وظیفه و ارائه خدمت عمومی و توسط یکی از اعمال شهرداری در ارتباط با وظیفه اداری بوده و از لحاظ هدف و وسیله نیز با یان وظیفه مشترک باشد . درخصوص نامشروع بودن فعل زیانبار نیز با تحلیل ارائه شده در خصوص صدر ماده 11 ق . م . م نامشروع بودن را در سو استفاده از اختیارات توجیه نمودیم . رکن سوم مسئولیت وجود تقصیر است . تقصیر در مسئولیت مدنی شهری چهره ای ویژه دارد . خطای کارکند شهردرای برای انکه عنوان تقصیر اداری که منسوب به شهرداری می شود محسوب شود , باید یک تقصیر شغلی و غیر عمدی باشد . در پاسخ به اینکه زیان یده در دعوای مسئولیت مدنی شهرداری باید ابتدا خطای کارمند و عامل را ثابت کند یا خیر ؟ باید بگوییم که با عنایت به مبانی قانونی مسئولیت مدنی شهرداری دو حالت متصور است : در نظام ناشی از ماده 12 ق . م . م زیان دیده باید به عنوان مقدمه دعوا , خطای اداری کارمند را به اثبات رساند تا این تقصیر در حکم نقص وسایل و تشکیلات محسوب و ب شهرداری منسوب گرد.

 

اما ماده 12 ق . م . م ترتیب دیگری مقرر داشته است :

کارفرما مسئول تمام زیان هایی است که از اعمال کارگران او به دیگران وارد می آید . و این مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیری است که قانونگذار برای وی مقرر داشته . بنابراین رابطه اثباتی ین تقصیر کارگر و کارفرما ملاحظه نمی گردد.سرانجام در صورتی که زاین ناشی از اجتماع خطای اداری و شخصی باشد , مسئولیت شهرداری و کارگزاران تضامنی خواهد بود و اختیار با زیان دیده است رکن چهارم مسئولیت رابطه سببیت است . زاین دیده باید وجود یک رابطه علیت عرفی میان عمل زیان بار و ضرر حاصله را به اثبات برساند . تشخیص این رابهط در مواردی که اقدامات منسوب به شهردرای تنها یکی از اسباب ورود زیان است قاعده بردار نبوده و با توجه به اوضاع و احوال قضیه مطروحه بر عهده دادرس است.

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

مسئولیت مدنی شهرداری

مبنا مسئولیت مدنی شهرداری

ارکان مسئولیت مدنی شهرداری

تحقق مسئولیت مدنی شهرداری

 

 

 

 

 

مبنا و ارکان مسئولیت مدنی شهرداری
فهرست مطالب

 

مقدمه 1

فصل اول: کلیات 

گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشکیلات اداری و سازمان شهرداری 

الف) تعریف شهرداری 

ب) سازمان و تشکیلات شهرداری 

گفتار دوم: پاره‎ای وظایف و اختیارات شهرداری ها 

 

الف) وظایف و اختیارات کلی شهرداری 

ب) وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص 

گفتار سوم: تعریف مسئولیت 

 

فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری 

مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت 

مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری 

نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن 

الف) قواعد عمومی 

ب) لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی 

ج) مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی 

 

فصل سوم: بررسی فعل زیانها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی اژداری 

گفتار اول: خصوصیت فعل زیانبار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت 

مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری 

الف) کارکنان مشمول حکم ماده 11 قانون مسئولیت مدنی 

ب) کارکنان مشمول ماده 12 قانون کار 

گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری 

مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت شهرداری 

الف) خطاهای اداری و نقش آ) در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری 

ب) خطای شخصی و مسئولیت کارمند 

 

منابع و ماخذ 

 

لینک کمکی